PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie obchodu - PMNG147N
Anglický název: Market Psychology
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Vyučující: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Anotace -
V tomto předmětu se studenti seznamují s praktickými obchodními dovednostmi manažera. Zaměřen především na strukturu obchodního procesu, vyhledávání zákazníků, navázání kontaktu, telefonování, nákupní signály, ovlivňování a argumentaci, prezentaci užitku, uzavírání obchodu, dodatečný prodej, udržování vztahu a osobnost úspěšného prodejce. Zahrnuje i typologii zákazníků a strategie vyjednávání.
Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (19.09.2020)
Cíl předmětu

Záměrem předmětu je získání znalostí a dovedností, umožňujících profesionální zapojení do obchodování v oblasti sportu. Výstupy učení představují v konkrétní podobě ucelený soubor vědomostí, znalostí a dovedností, které má absolvent studia předmětu zvládnout v reálných situacích vyjednávání, nakupování a prodeji zboží a služeb na současném sportovním trhu.  Jedná se zejména o schopnost zodpovědět a řešit následující otázky a problémy:

 • Vyjmenujte 5 nejdůležitějších osobnostních charakteristik a kompetencí úspěšného prodejce v hierarchickém pořadí.
 • Prezentujte a na příkladech vysvětlete 5 složek osobního image.
 • Vyjmenujte a na příkladech doložte hlavní prvky firemního image.
 • Popište strukturu obchodního procesu jako celek  vzájemně navázaných fází.
 • Vysvětlete obchodní model AIDAS.
 • Objasněte fázi obchodní diagnostiky a využití metody kladení otázek SPIN.
 • Uveďte konkrétní příklad využití „mystery shoppingu“ a analyzujte jho přínos.
 • Vyjmenujte hlavní nákupní signály a vysvětlete jejich konsekvence pro možný prodej.
 • Demonstrujte na příkladech důležitost pořadí informací a informačního nárazníku pro přesvědčování v obchodě.
 • Prezentujte výhody a užitky vybrané služby, resp. zboží ve sportu.
 • Aplikujte na příkladech slovní techniky nepřímého a přímého uzavírání obchodu.
 • V praktické konverzaci předveďte 5 hlavních technik překonávání námitek.
 • Vyjmenujte alespoň 5 zásad platících pro profesionální prezentaci služeb či zboží.
 • Vysvětlete, v čem spočívá fáze udržování vztahů a tzv. transakce. Uveďte příklady.
 • Sestavte obchodní prezentaci vybrané služby a zboží v trvání 10 min.

Po absolvování předmětu má student prokázat ucelené znalosti pro obchodní činnost ve sportu, stejně jako schopnost aplikovat prodejní dovednosti v praxi.

Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (21.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky na zkoušku:

písemný test, podmínka dosažení: 70% úspěšnost v písemném testu

Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (19.09.2020)
Literatura

Povinná literatura:

KHELEROVÁ,V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing,a.s. 2006.144 s.

ISBN 80-247-1677-1

HIEROLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing,a.s. 2007. 392s.ISBN 80-247-0782-9

Doporučená literatura:

BRABEC, J. 33 základních dovedností pro obchodní jednání. Brno, Computer Press, a.s. 2007 106 s.

ISBN: 80-722-6987-9

GRETZ,K.F.,DROZDECK,S.,R Psychologie prodeje. Praha: Victoria Publishing,a.s. 1992. 312s.

ISBN 80-85605-03-1

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (15.01.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zkoušku:

písemný test, podmínka dosažení: 70% úspěšnost v písemném testu

Poslední úprava: Voráček Josef, PhDr., Ph.D. (19.09.2020)
Sylabus

Přednášky:

1. Osobnost úspěšného prodejce

2. Osobní a firemní image

3. Struktura obchodního procesu, AIDAS

4. Vyhledávání zákazníků a navázání kontaktu

5. Diagnóza, kladení otázek, metoda SPIN

6. Nákupní signály a diagnóza pomocí „mystery shoppingu“

7. Zásady přesvědčování, pořadí informací, informační nárazní atp.

8. Ovlivňování a argumentace

9. Výhody a užitky, prezentace užitku

10. Týmová role a spolupráce v obchodním týmu

11. Techniky uzavírání obchodu: ABC, nepřímé uzavírání, přímé uzavírání obchodu.

12. Zvládání námitek a dodatečný prodej

13. Zásady obchodní prezentace, specifika

14. Udržování vztahů a transakce

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (15.01.2019)
Studijní opory

Pro výuku, předávání informací, studijních materiálů a odborností bude využito následujících prostředků a forem:

a) On -line výuka z učebny podle rozvrhu s využitím komunikační platformy ZOOM (studenti doma, učitel v učebně).

b) Pro distribuci studijních materiálů či testování bude využita platforma MOODLE (přihlášení v SIS).

c) Komunikace se studenty prostřednictvím e-mailů z domova.

d) Konzultace telefonicky.

ad a)

Vladimír Janák is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Psychologie obchodu

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/92709592577?pwd=Uk9QVzRYQUhOUDYyUnZQTXF1aytmdz09

Meeting ID: 927 0959 2577

Passcode: b5G7pk

supl magistry Kaprálkové na:

https://zoom.us/j/93038189120?pwd=V2FMbHBCM0hGSUpDajJYemtoUG9Ldz09

Meeting ID: 930 3818 9120

Passcode: PMNG147N

Poslední úprava: Šíma Jan, doc. PhDr., Ph.D. (01.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK