Ekonomika sportu - PMNG098N
Anglický název: Sports Economic
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Předmět seznámí studenta se základními problémy z oblasti ekonomiky sportu. Student získá informace o způsobech financování, zdaňování, postavení tělovýchovných jednot, sportovních klubů v základních ekonomických vztazích tvorby zdrojů a výdajů. Bude seznámen s odlišnostmi v ekonomickém chování základních organizací sportovního hnutí, legislativou ve sportovních organizacích a vazbou na komunitární právo EU.
Literatura
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)

REKOTŘÍK, J., HOBZA, V. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. ISBN: 80-86929-04-3

NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN: 80-245-0979-2

SCHIMMEL, K., NAURIGHT, J.: The Political Economy of Sport. Palgrave Macmillan, 2005. ISBN: 978-0333773864

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Požadavky na zápočet:
  • účast na seminářích
  • seminární práce

Požadavky na zkoušku:

  • písemný test

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (29.10.2010)
Přednášky:
1.-3. Sport a jeho postavení v národním hospodářství z pohledu makroekonomie a mikroekonomie

4.-6. Legislativa sportovních organizací a vazba na právo EU, organizační uspořádání, daňové zákony uplatňované v ČR a zahraničí

7. Vztah tělesné kultury k odvětvím národního hospodářství, segmentový model sportovního odvětví

Semináře:
1.-3. Institucionální a organizační zabezpečení sportu, lidské zdroje, personální práce a dobrovolnictví

4.-7. Modely financování sportovních akcí, asociací, tělovýchovných jednot a sportovních klubů

8.-11. Úloha marketingu a médií ve sportu

12.-14. Vrcholový a profesionální sport na počátku třetího tisíciletí