PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management sportovních organizací - PMNG088N
Anglický název: Management of sport organizations
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (04.11.2010)
Předmět seznamuje studenty s principy organizování a řízení sportovních organizací na bázi neziskových organizací a obchodních společností. Zabývá se principy vzniku, fungování a zániku obou typů sportovních organizací, jejich organizačními strukturami a finančním řízením.
Literatura
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (04.11.2010)

ČÁSLAVOVÁ, E.: Management sportu. Praha :East West Publishing Company, 2000 - kap. 2.4. 2., kap.3. 172 s. ISBN 80-7219-010-5.

SVOBODA, M. Základní pohled na řízení TJ a SK. Sportreport III, 4,94, s. 67-82.

TOPINKA. J., STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha 2001, kap.I., kap.VII, VII, IX, XI, XIII, XIV. ISBN 80-7033-223-4.

VACHTA A. Občanské sdružení ve sportu a TV. Sport report III., 3, 94,s. 67-82.

Zákon o sdružování občanů č.83/90.

Zákon o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.

TOPINKA, J. Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Praha : Olympia, 2007.209 s. ISBN 978-80-7376-014-4.

REKTOŘÍK J. Organizace neziskového sektoru - základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha : Ekopress, 2001. 177 s.ISBN 80-86119-41-6.

Daňové zákony

Obchodní zákoník.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (04.11.2010)
Požadavky na zápočet a zkoušku:
  • písemná část na základě testu, ústní zkouška - 2 otázky

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (04.11.2010)

Přednášky:

1. Sportovní prostředí v České republice a jeho řízení

2. Základy teorie a typologie neziskových organizací

3. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty založené na bázi občanského sdružení

Zákon o sdružování občanů č. 83/90 Sb.

Další právní normy vztahující se ke sportovním klubům tohoto typu

4. Stanovy na bázi občanského sdružení

Organizační struktura SK na bázi občanského sdružení

5. Marketing neziskových organizací

6. Rozpočetnictví a účetnictví neziskových organizací

7. Fundraising - získávání finančních prostředků

8. Postavení SK jako občanského sdružení v soustavě daní ČR

9. Základní otázky řízení obchodních společností v ČR - ziskových organizací

10. Sportovní kluby založené jako obchodní společnosti

Vybrané části obchodního zákoníku k fungování s.r.o a akciové společnosti

Organizační struktura SK jako s.r.o. a a.s.

11. Modelová organizační struktura pro fotbalové kluby na bázi s.r.o.

Komparace s organizační strukturami českých fotbalových klubů

Principy organizování pro sportovní kluby

12. Srovnání managementu ziskové a neziskové organizace ve sportu

13. Strategický plán pro sportovní organizaci, marketing ziskové sportovní organizace

14. Management sportovních klubů - základní manažerské činnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK