PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní management - PMNG085
Anglický název: Sport Management
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (24.11.2014)
Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti managementu a marketingu. Studenti získají informace o řízení a organizaci sportu v ČR a zahraničí jak z globálního makroekonomického pohledu, tak z pohledu jednotlivých poskytovatelů sportovních a tělovýchovných služeb.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (17.05.2021)

ČÁSLAVOVÁ, E. (2020) Management a marketing sportu 21.století. Praha: Ekopress

GRASSEOVÁ, M. (2010). Analýza podniku v rukou manažera, Brno: Computer Press, a.s., 322s. (kapitola 7)

KRÁL, P. (2014). Správa a řízení sportovních svazů v ČR (Doctoral dissertation, Vysoká škola ekonomická v Praze).

KUNZ, V. (2020). Společenská odpovědnost ve sportu. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-1209-8.

MASTERALEXIS, P. (2018). Principles ans Practice od Sport Management, Burlington : Jones & Bartlett Learning, 592s. (kapitola 2, 6 a 12)

ŠÍMA, J. Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Praha: Karolinum, 2016. 112 s. ISBN 978-80-246-3326-8.

ŠÍMA, J. et al. Sportovní marketing: vybrané kapitoly. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. 154 s. ISBN: 978-80-86730-98-1.

SINEK, S. (2013). Začněte s proč. Jan Melvil Publishing, 2013. ISBN 978-80-87270-55-4

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (díl 3 - §118 – 418)

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (28.01.2021)

Během distanční výuky budou přednášky vedeny prostřednictvím ZOOM, cvičení přes MSTeams. Vzhledem k tomu, že v předmětu se bude střídat více vyučujících, věnujte prosím pozornost harmonogramu přednášek, abyste věděli, ke kterému meetingu se máte přihlásit. Podrobnosti níže ve studijních oporách.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (17.05.2021)
Požadavky na zápočet:
  • účast na 7 seminářích z 9
  • vypracování CV a motivačního dopisu
  • zápočtový test

Požadavky na zkoušku:

  • písemná / ústní zkouška

Zkouškové okruhy:

1. Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (díl 3 - §118 – 418)

2. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích)

3. Manažerské funkce a činnosti sportovního manažera

4. Etika ve sportovním managementu

5. Management sportovních zařízení - Facility Management

6. Základní management aplikovaný ve sportovním managementu

7. Využití analýzy interního a externího prostředí ve sportovním managementu

8. Principy good governance a jejich aplikace ve sportu

9. Specifika managementu lidských zdrojů ve sportovním prostředí

10. Společenská odpovědnost sportovních organizací

11. Propojení managementu a správy ve sportovních organizacích

12. Sponzoring, sportovní reklama

13. Vlastnosti služeb a jejich aplikace do prostředí sportu

14. Vlastnosti kvality služeb a jejich aplikace do prostředí sportu

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (28.12.2021)
Přednášky:
1. Úvod do sportovního managementu. (Ruda)

2. Základní management aplikovaný ve sportovním managementu. (Ruda)

3. Management vs. správa a principy good governance ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

4. Management sportovních zařízení - Facility Management. (Ruda)

5. Etika ve sportovním managementu. (Ruda)

6. Zdroje příjmů sportovních organizací. Sponzoring, sportovní reklama. (Šíma)

7. Společenská odpovědnost ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

8. Management lidských zdrojů ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

9. Firemní kultura a dynamika ve sportovních organizacích. (Kaprálková)

Semináře:

1. Úvodní seznámení, Simon Sinek – Teorie Zlatého kruhu (Proč, Jak, Co)

2. Pracovní trh v ČR na poli sportovního managementu, jaké jsou možnosti a jak uspět

3. Fungování agentury v rámci sportovního managementu

4. Marketingově-obchodní strategie komerčních aktivit ve sportovním klubu

5. CRM a digitální ekosystém v rámci sportovního klubu

6. Finanční zdroje sportovního klubu, zejména B2B a B2C

7. Vybrané 3 případové studie z praxe

8. Vybrané 3 případové studie z praxe

9. 4x prezentace studentů

10. 4x prezentace studentů

11. 4x prezentace studentů

12. 4x prezentace studentů

13. 4x prezentace studentů

14. Závěrečná hodina – zápočtový test

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (08.02.2021)

Pozvánky na distanční výuku:

Přednášky:

1. , 2., 4. a 5. přednáška (Tomáš Ruda)

Zoom Meeting

https://zoom.us/j/8139465853?pwd=OXVYaS9hVm1vb2RjUytvS21OZEIxUT09

Meeting ID: 813 946 5853

Passcode: Konzultace

3., 7., 8. a 9. přednáška (Michaela Kaprálková)

Zoom Meeting

https://cuni-cz.zoom.us/j/99224572251?pwd=bzZVWGd3dkFqNmFiOStTcnhnRlphQT09

Meeting ID: 992 2457 2251

Passcode: MNG

6. přednáška (Jan Šíma)

Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/93540885324?pwd=dmVLcDd0UWxIRTNFK1dEQSs2dk1vUT09

Meeting ID: 935 4088 5324

Passcode: SportMNG

Cvičení:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgyY2ZkODItOWZlYy00MzJlLWJiOWItNzZhNDQwNWI1NWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228c091f3c-aa67-488f-ae7a-703d27a02750%22%2c%22Oid%22%3a%22eeeaedaf-6e3a-4699-a847-5fdeb5dbd9a6%22%7d

Prezentace ze cvičení budou ukládány do Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK