PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví II - PMNG083
Anglický název: Accounting II
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ing. Markéta Beranová
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (01.02.2021)
V předmětu se studenti seznámí s různými formami podnikání a jejich dopadem na vedení účetnictví a daňové povinnosti. Po absolvování budou schopni se orientovat v účetních závěrkách obchodních společností a budou umět sestavit daňové přiznání k dani z příjmů. Kurz se bude také zabývat problematikou mzdového účetnictví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (01.02.2021)

Cílem předmětu je navázat na předmět Účetnictví I a prohloubit znalosti studentů v problematice daní, finančního a mzdového účetnictví. Studenti si odnesou praktické rady pro vedení sportovních organizací.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (01.02.2021)

ALENA VANČUROVÁ, HANA ZÍDKOVÁ: Daně v podnikání, VOX, 2019, ISBN 978-80-87480-71-7

ANNA PELIKÁNOVÁ: Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, Grada, Praha 2019, ISBN: 978-80-2712-117-5

Zákon č. 563/1993 Sb., o účetnictví

Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Směrná účtová osnova pro podnikatele

JUDr. BOŘIVOJ ŠUBRT, JUDr. ZDEŇKA LEIBLOVÁ A KOL.: Abeceda mzdové účetní 2021, ANAG, Praha 2021, ISBN: 978-80-7554-305-9

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (01.02.2021)

Zápočet: písemný, 30 % z celkového hodnocení

Závěrečná zkouška: písemná, 70 % z celkového hodnocení

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (01.02.2021)

Přednášky

1. Stanovení účetního výsledku hospodaření a jeho úprava pro daňový základ daně z příjmů právnických osob.

2. Daňové a nedaňové náklady a kalkulace splatné a odložené daně z příjmů.

3. Daňová evidence versus paušální výdaje u daně z příjmů fyzických osob.

4. Daň z příjmů fyzických osob.

5. Porovnání účetnictví a zdanění u právnických a fyzických osob.

6. DPH- základy, princip, sazby.

7. Účetnictví a daně u nestátních neziskových organizací.

8. Účetnictví a daně u nestátních neziskových organizací.

9. Mzdové účetnictví.

Semináře

1. Zaúčtování a sestavení rozvahy, výsledovky a určení základu daně.

2. Zaúčtování a sestavení rozvahy, výsledovky a určení základu daně.

3. Sestavení daně z příjmů fyzických osob z peněžního deníku

4. Procvičování DPH.

5. Sestavení docházky a dalších povinných náležitostí ve mzdovém účetnictví.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (01.02.2021)

Odkazy na online výuku:

Přednášky:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RkZmYzMTQtNzZkYS00YThkLWE4MGQtMjIyN2VhNzJjMzU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Semináře:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJhYzE0NjUtMGNmYi00NTdjLThiMDEtYTY2MDIyY2Y2Yjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK