PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví I - PMNG082
Anglický název: Accounting I
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Ing. Markéta Beranová
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (03.09.2019)
Předmět studentům přibližuje účetnictví jako uspořádanou soustavu informací, která v peněžním vyjádření zachycuje, měří a hodnotí hospodářskou činnost příslušného subjektu. Předmět je zaměřen na problematiku základních funkcí účetnictví. Zahrnuje základní pojmový aparát, metodické nástroje a představuje účetnictví jako proces. Účetnictví je začleněno do okolního prostředí v tuzemsku i ve vztahu ke světu, především do kontextu EU.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

Cílem kurzu je porozumět účetnictví a daňové evidenci podle české legislativy. Pochopit základní účetní procesy od zavedení účetní jednotky až po účetní závěrku. Orientovat se v účetních výkazech a v daňových tvrzeních, které musí daňový subjekt sestavovat.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

zápočet:

aktivní účast na seminářích (70%)

zkouška:

písemný test

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (03.09.2019)

Povinná:

NOVOTNÝ Pavel. Účetnictví pro úplné začátečníky. 2019, GRADA, ISBN 978-80-271-2251-6

Zákon č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Směrná účtová osnova pro podnikatele

České účetní standardy pro podnikatele

Doporučená:

ŠTOHL Pavel, Učebnice účetnictví I. a II. díl. 2018, vzdělávací středisko Znojmo, ISBN 978-80-88221-14-2

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

zápočet:

aktivní účast na seminářích (70%)

zkouška:

písemný test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (30.09.2020)

Přednášky:

1. Úvod do účetnictví, úloha a zásady účetnictví a výkaznictví, právní úprava účetnictví

2. Regulace, harmonizace, účetní výkazy, hospodářské operace, metodické prvky účetnictví

3. Hospodářské operace nepůsobivé a jejich účtování

4. Hospodářské operace působivé a jejich účtování

5. Náklady, výnosy a jejich členění

6. Podstata účtování nákladů a výnosů (externí, interní)

7.- 8. Účtování o oběžném majetku - jeho členění a způsob pořízení a užívání

9.-10. Účtování o dlouhodobém majetku - jeho členění a způsob pořízení a užívání, odepisování, vyřazení

11.-12. DPH a jeho účtování, mechanismus, podstata, výpočet, sazby

13.-14. Zaměstnanci, výpočet mzdy, účtování

Semináře:

1. Výkazy, jejich rozklad, tvorba počáteční a konečné rozvahy, výpočet aktiv a pasiv v rozvaze

2. Členění účtů, účtový rozvrh, postupy a principy účtování na účtech účtové osnovy

3. Účtování hospodářských operací působivých a nepůsobivých

4. Účtování nákladů a výnosů

5. Účtování o dlouhodobém a oběžném majetku + DPH

6. Účtování o dlouhodobém a oběžném majetku + DPH

Účtování o zaměstnancích, mzdách, pojištění

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (02.10.2020)

K předávání informací, znalostí a odborností bude využito on-line komunikační platformy MS Teams (přihlášení pomocí odkazu – distribuce e-mail).

Přednášky i cvičení probíhají skrze aplikaci Teams – není třeba ji instalovat, můžete využít webovou verzi.

Zde jsou jednotlivé odkazy:

Přednáška Účetnictví I. (všechny termíny v kalendářním roce 2020) : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE5ZWE3NjQtMzc0YS00YjdjLTg0OTEtZTdjYmJjZjI0Yjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Přednáška Účetnictví I. pro termín 4.1.2021: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFhNGI1ZGYtZWU5OS00NjVjLWI0Y2QtM2Y0NzIxMzhlNDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Cvičení – sudá skupina (pro termíny: 5.10.2020, 19.10.2020, 2.11.2020, 16.11.2020, 30.11.2020, 14.12.2020.) : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEzMTJhNDktNDJjNC00NWY5LWFmZmItMjZlNmZlNjVhYmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Cvičení – sudá skupina (pro termín 4.1.2021): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODg4MWYyODAtNDY3Zi00NGQwLWJjYmUtODFhN2I5ZWIxMmZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

Cvičení – lichá skupina (všechny termíny semestru): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBiZTg4OTEtNjgxYS00MTQ5LTlhZjAtOTcwMWI4NzBiZTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226132c916-2d26-418f-94cd-599a512e89f2%22%2c%22Oid%22%3a%22f3913607-c621-4cc8-94a2-6a00b878afd4%22%7d

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK