PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie a zadání diplomové práce (MNG) - PMND001
Anglický název: Thesis - Setting
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jitka Buriánková
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Je záměnnost pro: PZTD001
Anotace
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (07.10.2010)
Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce. Základy metodologie výzkumu, příprava projektu diplomové práce. Typy experimentů. Kvalitativní výzkum. Popisná a induktivní statistika. Využívání informačních zdrojů
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jitka Buriánková (18.09.2020)

Hlavním cílem je praktické použítí jednotlivých metod v empirické části práce. Aktivní práce se čtením odborných článlů a jejich praktické použití. Aktivní prezentace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (03.10.2017)

aktivní účast na seminářích, zadání DP, projekt DP v písemné podobě, prezentace projektu DP, test

Literatura
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (07.10.2010)

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha : Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha : UK, 1975

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati s metodologie vědy. Praha : SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (03.10.2017)
Požadavky na zápočet:
  • aktivní účast na seminářích, zadání DP, projekt DP v písemné podobě, prezentace projektu DP, test

Sylabus
Poslední úprava: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (07.10.2010)

Přednášky:

1. Metodologie výzkumu - základní pojmy

2. Metodologická specifika výzkumných strategií v jednotlivých podoborech.

3. Zásady tvorby výzkumného projektu (typické etapy postupu výzkumu, návrh a realizace výzkumu).

4. Výzkumné plány (kvalitativní a kvantitativní výzkum, druhy experimentálních designů).

5. Strategie pro získávání dat (pozorování, dotazování, dokumenty, měření a škály).

6. Metody zpracování údajů a jejich interpretace.

7. Přehled programových systémů pro kvalitativní a kvantitativní analýzu údajů - obecný úvod. Vyhledávání

bibliografických informací pomocí počítačových informačních systémů.

Semináře:

1. - 6. Hledání v bibliografických databázích a na Internetu

7. Zápočtový test - seminární práce

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jitka Buriánková (22.06.2023)

V případě distanční výuky bude využita platforma Teams. Veškeré studijná materiály jsou k dispozici na MOODLU (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5596). V prostředí moodle jsou uloženy testové varianty, které v případě distanční atestace použijeme.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK