PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kolokvium k bakalářské práci (MNG) - PMNB003
Anglický název: Bachelor's thesis - Colloquium
Zajišťuje: Management (51-400110)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Ve slož. záměnnosti pro: PBAK003
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)
Na základě projektu bakalářské práce připraví student konkrétní obsah řešení bakalářské práce včetně časového harmonogramu. Zápočet z kolokvia bude udělen po zpracování následujících kapitol v plném rozsahu: Úvod, Cíl a úkoly práce, Teoretická východiska, Metodika a odpovídající konzultace s vedoucím práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet z kolokvia bude udělen po zpracování následujících kapitol v plném rozsahu: Úvod, Cíl a úkoly práce, Teoretická východiska, Metodika a odpovídající konzultace s vedoucím práce.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Povinná:

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1.

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati z metodologie vědy. Praha: SPN, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN80-246-0030-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet z kolokvia bude udělen po zpracování následujících kapitol v plném rozsahu: Úvod, Cíl a úkoly práce, Teoretická východiska, Metodika a odpovídající konzultace s vedoucím práce.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Voráček, Ph.D. (24.10.2019)

Úvod do řešené problematiky

Cíle a úkoly bakalářské práce

Teorie řešeného problému

Metodika bakalářské práce - používané metody

Rešerše publikovaných zdrojů českých a zahraničních

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK