PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie a zadání bakalářské práce (MNG) - PMNB001
Anglický název: Bachelor's thesis- Setting
Zajišťuje: Katedra managementu sportu (51-300100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Management
Je záměnnost pro: PZTB001
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (09.02.2015)
Cílem předmětu je připravit studenty provádět potřebné procedury při tvorbě bakalářské práce. V rámci předmětu se studenti seznámí s těmito oblastmi: definice vědy, přehled vědních oborů a jejich charakteristik, dedukce, indukce, základy metodologie výzkumu, příprava projektu bakalářské práce, využívání informačních zdrojů, základní strategie výzkumu, plány výzkumu a metody sběru a analýzy dat, typy experimentů, kvantitativní a kvalitativní výzkum, popisná a induktivní statistika.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (11.02.2015)

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0139-7.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-482-3.

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.

PUNCH. K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

PUNCH, K. F. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7397-381-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (09.02.2015)
1) docházka 75%

2) a) prezentace projektu bakalářské práce (po zapsání tématu vedoucím BP do SISu) + písemný návrh projektu bakalářské práce
b) písemný návrh projektu bakalářské práce zapsané vedoucím BP v SISu + zápočtový písemný test

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. (09.02.2015)

Přednášky:

1) Věda a výzkum, vědecká teorie, metodologie, výzkumný proces.

2) Kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum.

3) Návrh výzkumného projektu bakalářské práce.

4) Metody získávání dat, vyhodnocování dat a jejich interpretace.

5) Základy statistiky.

6) Vyhledávání bibliografických informací a citační normy.

7) Hodnocení kvality bakalářských prací na UK FTVS.

Cvičení:

1) Určení cíle výzkumu v bakalářské práci.

2) Stanovení a ověření hypotéz.

3) Stanovení zdrojů dat, metod a technik sběru dat.

4) Určení velikosti vzorku a praktické ukázky průběhu sběru dat.

5) Ukázky zpracování a analýzy dat, základy práce se statistickými programy.

6) Ukázky základních chyb v bakalářských pracích na UK FTVS.

7) Tvorba finální verze bakalářské práce, práce s literárními zdroji.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK