PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antropomotorika - PKIN251
Anglický název: Anthropomotorics
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 350 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.
Neslučitelnost : PKIN231, PKIN231K, PKIN251K
Záměnnost : PKIN251K
Je neslučitelnost pro: PKIN231
Je záměnnost pro: PKIN251K
Anotace -
Seznámení se základním pojmoslovím a principy tělesného pohybu a lidské motoriky uplatňované v rámci tělovýchovné a sportovní činnosti. Motorické schopnosti a motorické dovednosti. Motorický a somatický vývoj. Somatická typologie. Základy testování a diagnostiky motoriky.
Poslední úprava: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je osvojení základních znalostí z oblasti motorických schopností, motorických dovedností, somatometrie a motorického vývoje včetně diagnostiky a zpracování dat.

Student je po absolvování předmětu kompetentní: 

  • rozumět terminologii z oblasti motorických předpokladů, testování a měření a somatotypologie a aktivně ji užívat v edukačním a tréninkovém procesu, 

  • zvolit vhodné nástroje pro diagnostiku a testování motorických předpokladů a použít je; identifikovat problémy, které mohou nastat při diagnostice a testování motorických předpokladů, 

  • statisticky zpracovat naměřená data a interpretovat je, 

  • stanovit motorický profil a interpretovat ho, 

  • stanovit somatotyp a vyhodnotit ho, 

  • aplikovat v edukačním a tréninkovém procesu problematiku laterality, 

  • chápat rozdíly mezi biologickým a kalendářním věkem a dokáže hodnotit motorické projevy na základě biologického věku. 

Poslední úprava: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literatura -

MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R., a kol. Unifittest (6 - 60). Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy, 2002.

MĚKOTA, K. AND P. BLAHUŠ Motorické testy v tělesné výchově. Edtion ed.: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

MĚKOTA, K., R. CUBEREK AND U. P. F. T. KULTURY Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. Edtion ed.: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 9788024417288.

MĚKOTA, K. AND P. BLAHUŠ Motorické testy v tělesné výchově. Edtion ed.: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

RIEGEROVÁ, J., M. PŘIDALOVÁ AND M. ULBRICHOVÁ Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie). Edtion ed.: Hanex, 2006. ISBN 9788085783520.

SUCHOMEL, A. Současné přístupy k hodnocení tělesné zdatnosti u dětí a mládeže (Fitnessgram). Česká kinantropologie, 2003, 7(1) 83-100.

Doporučená:

HEALEY, J. M. Leváci a jejich výchova. Translated by J. PAPOUŠEK. Edtion ed.: Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0855-6

KASA, J. Športová antropomotorika. Edtion ed. Bratislava: SVSTVŠ, 2000. 208 p. ISBN 80-968252-3-2.

LATASH, M. L. Control of human movement. Edtion ed.: Human Kinetics, 1993. ISBN 0873224558.

ZELAZNIK, H. N. Advances in motor learning and control. Edtion ed.: Human Kinetics, 1996. ISBN 0873229479.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky na zápočet:

85% účast na seminářích a přednáškách

absolvování testování a měření

  • lateralita
  • motorické testy
  • somatotyp

Zpracování vlastního motorického profilu.

Průběžné testy teoretických znalostí elektronickou formou.

Zkouška:

test prezenční písemnou nebo elektronckou formou, v případě omezení i distanční elektronickou formou.

Poslední úprava: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (04.10.2023)
Sylabus -

Obsah výuky:

Přednášky:

1. Úvod do základů antropomotoriky jako vědního oboru. Konstrukty motoriky (pojmosloví, taxonomie motoriky, tělesná cvičení, tělesná zdatnost, fylogeneze motoriky).

2. Motorické předpoklady - teorie motorických schopností a motorických dovedností (kondiční a koordinační schopnosti, struktura motorických schopností, rozdíly mezi motorickými schopnostmi a motorickými dovednostmi).

3. Komplex silových a rychlostních schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika - vybrané příklady,

vývoj).

4. Komplex vytrvalostních a obratnostních (koordinačních) schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika - vybrané příklady).

5. Základy testování a měření v tělovýchovné a sportovní praxi, základní vlastnosti motorických testů.

6. Testové systémy. Eurofit pro mládež a Eurofit pro dospělé, Unifittest 6-60, Fitnessgram, Senior fitness test.

7. Somatický a motorický vývoj jedince - ontogeneze motoriky (periodizace, charakteristika jednotlivých období, biologický věk.

Semináře:

1. Projevy motorické laterality v tělocvičné a sportovní praxi. Diagnostika, praktické ukázky.

2. Základní matematicko-statistické postupy pro zpracování dat. Míry závislosti.

3. Skupinové testování základních motorických schopností, záznam testových výsledků, zpracování individuálního motorického profilu.

4. Zpracování výsledků testování, standardizace dat, interpretace, principy norem a standardů pro individuální hodnocení motoriky.

5. Vybrané testy pro diagnostiku motorických schopností, testy motorické docility.

6. Skupinové měření vybraných znaků tělesné stavby, stanovení somatotypu, interpretace výsledků s použitím doporučených standardů a norem.

7. Stanovení biologického proporcionálního věku. Shrnutí, kontrola zápočtových požadavků

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK