PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie diplomové práce - PKIN234NK
Anglický název: Thesis Methodology
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D.
Záměnnost : PKIN234N
Je neslučitelnost pro: PKIN234N
Je záměnnost pro: PKIN234N
Anotace -
Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce s důrazem na typ teoreticko- empirické práce. Rozebrány budou etapy postupu výzkumu, jeho návrh i realizace. Pozorování a druhy deskriptivních studií. Experiment a druhy experimentů. Základy kvalitativní výzkumu. Výzkumný soubor, velikost a typy výběru výzkumného souboru. Vzhledávání literatury v databázích. Citování literatury. Bibliografický software. Plagiátorství a jeho dopady. Diagnostické nástroje – druhy nástrojů a hodnocení jejich vlastností. Struktura a příprava osnovy diplomové práce. Praktické rady pro psaní diplomové práce.
Poslední úprava: Štochl Jan, prof. doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Cíl předmětu

Získání vědomostí a dovedností pro realizaci výzkumu v rámci diplomové práce a pro psaní diplomové práce.

Poslední úprava: Štochl Jan, prof. doc. PhDr., Ph.D. (17.09.2020)
Literatura

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing, Cincinnati, OH., 2006. ISBN-13: 978-1592602919.

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1.

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha: UK, 1975.

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati z metodologie vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7.

KERLINGER, Fred N.; LEE, Howard B. Foundations of behavioral research. Publisher: Wadsworth Publishing; 4 edition 1999. ISBN-13: 978-0155078970.

THOMAS, Jerry R.; SILVERMAN, Stephen; NELSON, Jack. Research methods in physical activity, 7E. Human kinetics, 2015.

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (27.10.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky:

Presence na výuce.

Test v Moodle (termíny budou zveřejněny v SISu).

V případě absence na poslední hodině nebo nezvládnutí testu potom individuální přezkoušení po skypu/zoomu.

Poslední úprava: Štochl Jan, prof. doc. PhDr., Ph.D. (16.11.2020)
Sylabus
Témata přednášek:

Úvod do problematiky, rozdíly mezi bakalářskou a diplomovou prací, požadavky na diplomovou práci.

Literatura k diplomové práci, hledání v databázích, citace literatury, používání citačního softwaru.

Základní druhy kvantitativního výzkumu, deskripivní, korelační a kauzální. Základní druhy experimentů.

Základy kvalitativního výzkumu.

Výzkumný soubor, velikost, výběry, randomizace, základy teorie testování a měření (podstata měření, proměnné jejich typy), dotazníky a škály, psychometrické vlastnosti testů (validita, reliabilita, apod…).

Základy zpracování dat, princip popisné a inferenční statistiky, míry centrální tendence a variability, kovariance a korelace, testování statistických hypotéz, t-testy. Statistický software.

Praktické rady pro psaní diplomové práce, plagiátorství, příklady, závěrečný test.

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (27.10.2022)
Studijní opory

Základní komunikace se studenty bude realizovaná prostřednictvím emailu ve studentském informačním systému (SIS) - všichni studenti obdrží veškeré relevantní informace na “oficiální“ email, který uvedli v SISu.

Podpůrné zdroje (např. ppt prezentace přednášek) budou umístěny v SISu na nástěnce pod kódem daného předmětu.

Další podpůrné zdroje (části monografií, internetové odkazy na odpřednášené téma) obdrží studenti prostřednictvím emailu ve studentském informačním systému (SIS) vždy po konání přednášek.

Test bude administrován online v prostředí Moodle - studenti přihlášení na daný termín obdrží vždy detailní informace (jak se k testu dostat) prostředníctvím emailu.

Tvorba diplomové práce krok za krokem: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-161.html

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (31.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK