Metodologie diplomové práce - PKIN234N
Anglický název: Thesis Methodology
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / 65 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Komarc, Ph.D.
Neslučitelnost : PKIN234NK
Záměnnost : PKIN234NK
Je záměnnost pro: PKIN234NK
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Cílem je připravit studenta provádět potřebné procedury při tvorbě diplomové práce s důrazem na typ teoreticko- empirické práce. Rozebrány budou etapy postupu výzkumu, jeho návrh i realizace. Pozorování a druhy deskriptivních studií. Experiment a druhy experimentů. Kvalitativní výzkum. Výzkumný soubor, velikost a typy výběru výzkumného souboru. Diagnostické nástroje – druhy nástrojů a hodnocení jejich vlastností. Popisná a induktivní statistika. Struktura a příprava osnovy diplomové práce.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (30.11.2018)
Literatura

TROCHIM, W. M. K., DONNELLY, J. P. The Research Methods Knowledge Base. Atomic Dog Publishing, Cincinnati, OH., 2006. ISBN-13: 978-1592602919.

BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-100-5.

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

FERJENČÍK, J. Základy metodologie psychologického výzkumu. Praha: Portál, 2000. ISBD 80-7178-367-6.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál 2004. ISBN 80-7178-820-1.

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P. Vybrané statistické metody v antropomotorice. Praha: UK, 1975.

BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S. Vybrané stati z metodologie vědy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum 1997. ISBN80-246-0030-7.

KERLINGER, Fred N.; LEE, Howard B. Foundations of behavioral research. Publisher: Wadsworth Publishing; 4 edition 1999. ISBN-13: 978-0155078970.

THOMAS, Jerry R.; SILVERMAN, Stephen; NELSON, Jack. Research methods in physical activity, 7E. Human kinetics, 2015.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (11.10.2022)
Sylabus

Témata přednášek:

1. - 2. Věda - definice, charakteristiky, vlastnosti, cíle, postupy

3. - 4. Funkce vědecké teorie, kvalitativní a kvantitativní pohled, vědecký problém

5. - 6. Teoretická a teoreticko-empirická práce, rozdíly ve struktuře mezi oběma typy prací

7. -8. Pozorování, experiment

9. - 10. Vyhledávání bibliografických informací

11. - 12. Základní metody pro získávání dat

13. - 14. Základní metody analýzy dat a jejich interpretace a zásady tvorby diplomové práceCvičení:
1. - 14. Praktické procvičení jednotlivých odpřednášených oblastí.

Poslední úprava: Komarc Martin, Mgr., Ph.D. (28.09.2022)