PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy antropomotoriky - PKIN231
Anglický název: Basic of Anthropomotorics
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: PKIN251
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D.
Neslučitelnost : PKIN231K, PKIN251, PKIN251K
Záměnnost : PKIN231K
Je neslučitelnost pro: PKIN251
Je záměnnost pro: PKIN231K
Anotace -
Seznámení se základním pojmoslovím a principy tělesného pohybu a lidské motoriky uplatňované v rámci tělovýchovné a sportovní činnosti. Motorické schopnosti a motorické dovednosti. Motorický a somatický vývoj. Somatická typologie. Základy testování a diagnostiky motoriky.
Poslední úprava: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je osvojení základních znalostí z oblasti motorických schopností, motorických dovedností, somatometrie a motorického vývoje včetně diagnostiky a zpracování dat.

Student je po absolvování předmětu kompetentní: 

  • rozumět terminologii z oblasti motorických předpokladů, testování a měření a somatotypologie a aktivně ji užívat v edukačním a tréninkovém procesu, 

  • zvolit vhodné nástroje pro diagnostiku a testování motorických předpokladů a použít je; identifikovat problémy, které mohou nastat při diagnostice a testování motorických předpokladů, 

  • statisticky zpracovat naměřená data a interpretovat je, 

  • stanovit motorický profil a interpretovat ho, 

  • stanovit somatotyp a vyhodnotit ho, 

  • aplikovat v edukačním a tréninkovém procesu problematiku laterality, 

  • chápat rozdíly mezi biologickým a kalendářním věkem a dokáže hodnotit motorické projevy na základě biologického věku. 

Poslední úprava: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (09.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky na zápočet:

85% účast na seminářích a přednáškách

absolvování testování a měření

  • lateralita
  • motorické testy
  • somatotyp

Zpracování vlastního motorického profilu.

Průběžné testy teoretických znalostí elektronickou formou.

Zkouška:

test prezenční písemnou nebo elektronickou formou, v případě omezení i distanční elektronickou formou.

Poslední úprava: Vokounová Šárka, PhDr., Ph.D. (04.10.2023)
Literatura -

Povinná studijní literatura

Kovář, R., Měkota, K. Unifittest (6-60) : manuál. 1. vyd. Ostrava : Ped. fak., 1966. 116 s. ISBN 80-7042-111-8.

Měkota, J., Novosad, J. Motorické schopnosti. Olomouc : UP, 2005. 175 s. ISBN 802440981X,

Měkota, J., Cuberek, R. Motorické dovednosti. Olomouc : UP, 2007. 162 s. ISBN 978-80-244-1728-8.

Měkota, K., Blahuš, P. Motorické testy v tělesné výchově. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.

Riegerová, J., Přidalová, M. a Ulbrichová, M. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. 3. vyd. Olomouc : Hanex, 2006. 262 s. ISBN 8085783525.

Suchomel, A. Současné přístupy k hodnocení tělesné zdatnosti u dětí a mládeže (Fitnessgram). Česká kinantropologie. 2003 vol. 7, č. 1, s..83-100.

Doporučená studijní literatura

Healey, JM. Leváci a jejich výchova. Praha: Portál, 2002.

Kasa, J. Športová antropomotorika. Bratislava: SVSTVŠ, 2000.

Latash, ML. Control of human Movement. Champaign, IL: Human Kinetics, 1993.

Zelaznik, HN. (Ed.) Advances in motor learning and control. Champaign, IL: Human Kinetics, 1996.

Časopis Journal of human movement studies. V ÚTK. 80-7042-111-8.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (11.10.2022)
Sylabus -

Přednášky:

1-2. Úvod do základů antropomotoriky jako vědního oboru. Konstrukty motoriky (pojmosloví, taxonomie motoriky, tělesná cvičení, tělesná zdatnost, fylogeneze motoriky).

3-4. Motorické předpoklady - teorie motorických schopností a motorických dovedností (kondiční a koordinační schopnosti, struktura motorických schopností, rozdíly mezi motorickými schopnostmi a motorickými dovednostmi).

5-6. Komplex silových a rychlostních schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika - vybrané příklady,vývoj).

7-8. Komplex vytrvalostních a obratnostních (koordinačních) schopností (struktura, biologická podstata, diagnostika - vybrané příklady).

9-10. Základy testování a měření v tělovýchovné a sportovní praxi, základní vlastnosti motorických testů.

11-12. Testové systémy. Eurofit pro mládež a Eurofit pro dospělé, Unifittest 6-60, Fitnessgram, Senior fitness test.

13-14. Somatický a motorický vývoj jedince - ontogeneze motoriky (periodizace, charakteristika jednotlivých období, biologický věk.

Semináře:

1-2. Projevy motorické laterality v tělocvičné a sportovní praxi. Diagnostika, praktické ukázky.

3-4. Základní matematicko-statistické postupy pro zpracování dat. Míry závislosti.

5-6. Skupinové testování základních motorických schopností, záznam testových výsledků, zpracování individuálního motorického profilu.

7-8. Zpracování výsledků testování, standardizace dat, interpretace, principy norem a standardů pro individuální hodnocení motoriky.

9-10. Vybrané testy pro diagnostiku motorických schopností, testy motorické docility.

11-12. Skupinové měření vybraných znaků tělesné stavby, stanovení somatotypu, interpretace výsledků s použitím doporučených standardů a norem.

13. Stanovení biologického proporcionálního věku.

14. Shrnutí, kontrola zápočtových požadavků

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (11.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK