PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika gymnastiky - PGYM132NK
Anglický název: Didactics of Gymnastics
Zajišťuje: Katedra gymnastiky a úpolových sportů (51-300600)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:16/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Černá
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolbová
PhDr. Roman Malíř
doc. PhDr. Viléma Novotná
Záměnnost : PGYM132N
Anotace -
Obsah předmětu rozšiřuje praktické, teoretické a didaktické znalosti v dílčích oborech gymnastiky. Je zaměřen na didaktiku výuky cvičení na nářadí a cvičení akrobatických, didaktiku cvičení s tradičním a netradičním náčiním a hudebně-pohybovou kompozici a další dovednosti gymnastiky využitelné ve školní tělesné výchově a v prostředí sportu. Prostřednictvím strukturovaného učiva, názorné ukázky a praktických cvičení získává student teoretické a didaktické znalosti a dovednosti, které aplikuje do vlastní výuky gymnastických činností. Absolvent předmětu je způsobilý samostatně a tvůrčím způsobem vytvářet, realizovat a vyučovat gymnastické aktivity pro různé skupiny populace, zaměřené na kultivování pohybového projevu, osvojování si gymnastických dovedností a podněcování pohybové tvořivosti.
Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (10.11.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je získat kompetence k zařazování a vedení gymnastických aktivit zejména ve výuce školní TV.

Po absolvování a dokončení předmětu student chápe význam a vliv gymnastických aktivit a jejich zařazování do pohybového režimu a programů.

Student je schopen samostatně plánovat, řídit a vyhodnocovat programy a výuku s gymnastickým zaměřením a je schopen reagovat na aktuální podmínky prostředí a požadavky svých žáků, studentů a klientů.

Student umí připravit a organizovat přípravu gymnastického nářadí, pomůcek a náčiní pro realizaci výuky a programů gymnastiky.

Student zvládá předvést základní gymnastické dovednosti v akrobacii, na hrazdě, kruzích, v přeskoku, skocích z malé trampolíny.

Student umí využívat gymnastická nářadí, pomůcky a náčiní s cílem zvýšit motivaci žáků, atraktivitu obsahu cvičebních jednotek a zdatnost.

Student umí vytyčit klíčové body techniky daného gymnastického prvku či pohybu, poskytnout zpětnou vazbu a aplikovat odpovídající metodické postupy nácviku daného prvku, pohybu či dovednosti včetně způsobů a možností dopomoci a záchrany.

Student umí aplikovat rozmanité didaktické styly a organizační formy v oblasti gymnastických cvičení, čímž zvyšuje efektivitu výuky a atraktivitu daného programu pro heterogenní skupiny.

Student umí identifikovat vulnerabilního žáka a vytvořit individuální plán vzdělávání s ohledem na plnění vzdělávacích cílů.

Student zvládá základní manipulační dovednosti s náčiním, a to jak s tradičním (švihadlo, obruče, míče, stuhy, šátky, tyče), tak s netradičním (PET lahve, chrastící plechovky, čepice, hokejky atd.).

Student umí vytvořit hudebně-pohybovou choreografii s hudebním doprovodem, jak bez náčiní, tak s využitím náčiní, a to jak pro jednotlivce, tak i celou skupinu.

Student dokáže poskytnout fundovanou reflexi didaktických výstupů svých kolegů.

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (10.11.2023)
Podmínky zakončení předmětu -
  • 90 % účast na výuce.
  • Praxe:

Z oblasti sportovní gymnastiky - zvládnutí požadavků v akrobacii, na hrazdě a přeskoku, didaktický výstup zaměřený na nácvik a zvládnutí vybraného gymnastického prvku

Z oblasti rytmické gymnastiky - tvorba a prezentace hudebně-pohybové sestavy s náčiním formou didaktického výstupu

Z oblasti pohybové skladby - tvorba hudebně-pohybové choreografie ve skupině a aktivní účast na přehlídce pohybových skladeb

  • Vypracování seminární práce na zadané téma:

z oblasti sportovní gymnastiky: Komplexní analýza vybraného gymnastického prvku (tento vybraný prvek je současně i obsahem didaktického výstupu)

z oblasti rytmické gymnastiky: Písemné zpracování hudebně-pohybové sestavy s vybraným náčiním pro didaktický výstup

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (10.11.2023)
Literatura -

Povinná:

CHRUDIMSKÝ, J., KRIŠTOFIČ, J., MAREK, J., VORÁLKOVÁ, J. Gymnastika v obrazech. Praha: UK FTVS, 2012. Multimediální učební text. CD. ISBN 978-80-86317-91-5.

CHRUDIMSKÝ, J., ŠIMŮNKOVÁ, I., NOVOTNÁ, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha: UK FTVS, 2013. Multimediální učební text. CD. ISBN 978-80-87647-00-4.

KOLEKTIV autorů. Gymnastika. Praha, Karolinum, 2009, 114 s. ISBN 978-80-246-1733-5.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., Šimůnková, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. ISBN 978-80-86317-83-0.

NOVOTNÁ, V. a kol. Programy gymnastiky a tance. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4599-5; ISBN 978-80-246-4619-0(pdf).

Doporučená:

NOVOTNÁ, V. A KOLEKTIV. Gymnastika jako tvůrčí akt. (2012). Praha: Karolinum, 136 s. ISBN 978-80-246-2116-6.

ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. Praha: ČASPV, 2006. II. rozšířené vydání. ISBN 80-86586-17-0.

KRIŠTOFIČ, J. Nářaďová gymnastika. Praha: ČOS, 2008.

KRIŠTOFIČ, J. Fyzikální aspekty sportovní techniky. Praha: Karolinum. 1996, 92 s. ISBN 80-7184-130-7.

MIHULE, J., ŠŤASTNÁ, D. Rytmická gymnastika. Praha: Karolinum, 1993. 222 s.

NOVOTNÁ, V. aj. Fit programy pro ženy. Praha: Grada, 2006. 225 s. ISBN 80-247-1191-5.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada Publishing, 2004. 188 s. ISBN 80-247-1006-4.

KRIŠTOFIČ, J. Fyzikální aspekty sportovní techniky. Praha: Karolinum, 1996. 92 s. IBSN 382-101-96.

KRIŠTOFIČ, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. a kol. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-1478-6.

SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, J. Aerobik - kompletní průvodce. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1746-3.

TŮMA, Z. ZÍTKO, M. A KOL. Kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004. 68 s. ISBN 80-86402-13-4.

VELÍNSKÁ, E. Lidové tance. Praha: Ústřední škola ČOS, 1999. 105 s.

ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie II - Od přemetu k saltu. Videomateriál ve formátu VHS a DVD. Praha: ČASPV, 2005.

ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. Praha: ČASPV, 2006. II. rozšířené vydání. ISBN 80-86586-17-0.

ZÍTKO a kol. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2000. ISBN 80-902509-7-1.

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (10.11.2023)
Požadavky ke zkoušce -
  •  Ústní zkouška - z teorie a didaktiky sportovní a rytmické gymnastiky, pohybové skladby a tance.

Požadavky na získání znalostí a kompetencí absolventů předmětu jsou vymezeny v materiálu Okruhy otázek ke zkoušce a jsou součástí studijních opor uložených v aplikaci MS Teams. Odkaz je přiložen níže v sekci Studijní opory.

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (10.11.2023)
Sylabus -
Témata přednášek:
1. Uplatnění nových přístupů ve výuce gymnastiky pro různé skupiny populace. Soutěže a rozhodování v gymnastických sportech.
2. Aspekty didaktiky gymnastiky I
3. Aspekty didaktiky gymnastiky II
4. Specifika motorického učení v gymnastice
5. Technika a analýza gymnastických činností
6. Didaktika hudebně-pohybových vztahů cvičení bez náčiní a s náčiním a tance
7. Hudebně-pohybová kompozice - pohybová skladba v gymnastických sportech a v Gymnastice pro všechny. Historie a vývoj tělovýchovných vystoupení u nás a ve světě. Pohybové skladby ve školní TV

Obsah a témata seminářů hudebně-pohybové kompozice:
1. Tvůrčí činnost při tvorbě hudebně-pohybové kompozice. Složky pohybové skladby (pohybová, hudební, choreografická) v hudebně-pohybových motivech. Pohybový obsah skladeb. Výběr hudební předlohy. Vlastní tvorba hudebně-pohybového motivu.
2. Proces realizace hudebně-pohybové kompozice. Hudebně-pohybové motivy, etudy a pohybové skladby. Nápad, námět, myšlenka skladby. Principy tvorby pohybové skladby. Pohybové skladby bez náčiní. Vlastní tvorba hudebně-pohybové etudy bez náčiní.
3. Postup při tvorbě pohybové skladby. Podněty pro vlastní tvůrčí činnost při tvorbě pohybové skladby. Pohybové skladby s náčiním. Vlastní tvorba hudebně-pohybové etudy s náčiním. Hodnocení pohybové skladby.
4. Hudebně-pohybová improvizace. Využití tvůrčích impulsů, dramaturgických podnětů a hudebních inspirací pro vytvoření pohybové odpovědi. Vlastní tvorba pohybové skladby a její prezentace.
5. Tvůrčí činnost při tvorbě hudebně-pohybové kompozice vycházející z obsahu Rytmické gymnastiky, cvičení s náčiním.
6. Tvůrčí činnost při tvorbě hudebně-pohybové kompozice vycházející z obsahu vybraného gymnastického sportovního odvětví.
7. Hudebně-pohybová kompozice vycházející z obsahu tance. Moderní formy cvičení s hudbou.

Obsah a témata seminářů cvičení na nářadí a v akrobacii:
1. Akrobatická (motoricko-funkční) příprava v didaktice cvičení na nářadí a v akrobacii
2. Dopomoc a záchrana při cvičení na nářadí a v akrobacii
3. Didaktika vybraných gymnastických dovedností v akrobacii I
4. Didaktika vybraných gymnastických dovedností na gymnastických nářadích I
5. Didaktika vybraných gymnastických dovedností v akrobacii II
6. Didaktika vybraných gymnastických dovedností na gymnastických nářadích II
7. Didaktika vybraných gymnastických dovedností na gymnastických nářadích III
8. Didaktické metody a styly v praktickém použití - příklady využití
9. Principy a realizace tvorby sestav na gymnastických nářadích a v akrobacii
10. - 14. Didaktické výstupy - praktické výstupy studentů zaměřené na výuku gymnastických dovedností

Sylabus vznikl v projektu: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093
Poslední úprava: Kozáková Alena, PhDr., Ph.D. (19.10.2022)
Studijní opory -

Studijní opory jsou dostupné: 

v aplikaci MS Teams ve studijní třídě s názvem FTVS_Didaktika gymnastiky PGYM132N, 132NK v záložce Soubory. Kód pro připojení do teamu: y9u4zfi

Případná hybridní výuka probíhá přes MS Teams. Název studijní skupiny FTVS_Didaktika gymnastiky PGYM132N, 132NK; kód pro připojení: y9u4zfi

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (10.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK