PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a základy didaktiky gymnastiky - PGYM131K
Anglický název: Theory and Basics of Didactics of Gymnastics
Zajišťuje: Katedra gymnastiky a úpolových sportů (51-300600)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:16/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Černá
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolbová
Mgr. Bianca Maria Laroëre, B.Sc.
PhDr. Roman Malíř
Záměnnost : PGYM131
Je neslučitelnost pro: PGYM131
Je záměnnost pro: PGYM131
Anotace -
Klíčovou náplní předmětu je získání ucelených znalostí a dovedností potřebných pro využívání širokého spektra gymnastických činností a dovedností při tvorbě, realizaci a hodnocení gymnastických programů. Důraz je kladen na okolnosti týkající se kultivace pohybové projevu, tělesné zdatnosti a osvojení si širokého spektra gymnastických dovedností. Podstatná část výuky je věnována cvičení akrobatickým a cvičením na nářadí, kde si studenti osvojují základní gymnastické dovednosti a s tím související profesní dovednosti z oblastí poskytování dopomoci a záchrany, manipulace s gymnastickým nářadím s ohledem na efektivitu a bezpečnost jejich využívání.
Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (09.11.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je získat základní teoretické znalosti a didaktické dovednosti, které je činí kompletními v přípravě, realizaci a hodnocení části vyučovacích jednotek zaměřených na kultivaci pohybového projevu i tělesné zdatnosti s využitím gymnastických aktivit. Předmět rozšiřuje získané znalosti a dovednosti v předmětech Základní a Rytmická gymnastika o cvičení akrobatická a cvičení na nářadí. Předmět poskytuje prostor pro osvojení základních gymnastických dovedností cvičení akrobatických a cvičení na řádí, kdy důraz je kladen na kvalitu, bezpečnost a metodiku nácviku vybraných gymnastických dovedností cvičení prostných a akrobatických, nedílnou součástí je zvládnutí dopomoci základních gymnastických dovedností a jednání podporující protiúrazovou prevenci a bezpečnost cvičení. Absolvováním předmětu student:

Zná a umí vhodně využívat odbornou terminologii v písemném i řečovém projevu

Zvládne na odpovídající kvalitativní úrovni předvést základní gymnastické dovednosti cvičení akrobatických a cvičení na nářadí

Je kompetentní vést dílčí části vyučovací/tréninkové jednotky s gymnastickým obsahem, dokáže volit vhodné organizační formy a metody s ohledem na stanovený cíl jednotky, bezpečnost cvičení a specifik jednotlivých gymnastických cvičení

Umí využívat gymnastická nářadí, cvičení akrobatická a náčiní pro tvorbu a realizaci gymnastických programů

Zná a umí vysvětlit historické vlivy a současné trendy na využívání gymnastických aktivit v různých oblastech pohybových a sportovních aktivit

Na příkladech umí popsat a vysvětlit základní principy didaktiky základní, rytmické gymnastiky, cvičení akrobatických a na nářadí

Chápe a umí vysvětlit význam gymnastických cvičení v kontextu diagnostiky, udržování a rozvoje tělesné zdatnosti a jejich dílčích složek

Umí sestavit cvičební jednotku s gymnastickým obsahem, zdůvodnit její obsah a popsat činnosti učitele, trenéra, cvičitele související s její přípravou, organizací a vyhodnocením

Umí aplikovat principy rozvoje pohybových cvičení s ohledem na specifika gymnastických cvičení

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (09.11.2023)
Literatura

Povinná:

CHRUDIMSKÝ, J., KRIŠTOFIČ, J., MAREK, J., VORÁLKOVÁ, J. Gymnastika v obrazech. Praha : UK FTVS, 2012. Multimediální učební text. CD. ISBN 978-80-86317-91-5.

CHRUDIMSKÝ, J., ŠIMŮNKOVÁ, I., NOVOTNÁ, V. a kol. Gymnastická terminologie. Praha : UK FTVS, 2013. Multimediální učební text. CD. ISBN 978-80-87647-00-4.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha : UK FTVS, 2011. Multimediální učební text. CD. ISBN 978-80-86317-83-0.

KOLEKTIV autorů. Gymnastika. Praha, Karolinum, 2009, 114 s. ISBN 978-80-246-17.

KRIŠTOFIČ, J. Posilovací a protahovací cvičení v anatomických souvislostech. Praha : UK FTVS, 2020, elektronická publikace. ISBN 978-80-87647-51-6. dostupné z: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-ppc_orig.pdf

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické posilování - motoricko-funkční příprava. Praha :FTVS UK. 2014. 160 s. ISBN 978-80-87647-15-8.

NOVOTNÁ, V. A KOLEKTIV. Programy gymnastiky a tance. Praha : Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4599-5. ISBN 978-80-246-4619-0 (pdf).

SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. a kol. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2013. 199 s. ISBN 978-80-246-2194-4.

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (09.11.2023)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (09.11.2023)
Sylabus

Tematické okruhy přednášek:

Odborná terminologie, názvosloví cvičení akrobatických, názvosloví cvičení na nářadí, základní principy a využití názvosloví v řečovém projevu v dílčích částech vyučovací jednotky, rozcvičení.

Zásady, metody rozvoje pohybových schopností prostřednictvím gymnastických činností a dovedností.

Cvičební jednotka s obsahem gymnastických aktivit, typy cvičebních jednotek, stavba a obsah cvičební jednotky.

Teoretická východiska techniky realizace gymnastických dovedností, základy didaktiky cvičení akrobatických a cvičení na nářadí.

Historie a současné trendy v gymnastice, gymnastické druhy, gymnastické sporty, gymnastika pro všechny.

Tvorba, realizace a hodnocení pohybových programů s gymnastickým obsahem

Didaktika hudebně pohybových vztahů a tanců.

Tematické okruhy cvičení:

Akrobatická příprava - podporová, zpevňovací. Kruhy - svis, komíhání. Příprava odrazová, doskoková. Přeskok - bedna na šíř. Akrobatická příprava - využití malé trampolíny. Bradla - ručkování, komíhání. Hrazda - výmyk, toč vpřed jízdmo, podmet. Zásady dopomoci.Akrobacie - stoj na rukou, přemet stranou, rovnovážné postoje. Kruhy v hupu - komíhání ve svisu, v předkmihu obrat. Přeskok - nepřevratové skoky a jejich modifikace, nepřímá dopomoc.

Akrobacie - odrazová a rotační příprava. Přeskok přes kozu/bednu - roznožka se zášvihem. Hrazda po čelo - toč vzad, ze vzporu jízdmo spád a vzepření závěsem v podkolení. Hrazda doskočná - visová příprava, komíhání ve svisu. Akrobacie - přemety stranou, rondát, průprava pro přemet vpřed. Malá trampolína - přímé skoky, kotoul letmo. Bradla - komíhání v podporu na pažích, podpor vznesmo na pažích, komíhaná ve vzporu. Žebřiny, krátké tyče, kruhy - příprava podporová, visová, zpevňovací. Přeskok přes bednu na dél - skrčka. Hrazda po čelo - kombinace prvků. Hrazda doskočná - výmyk ze svisu.

Akrobacie - gymnastické skoky, přemet vpřed. Kruhy - statická cvičení ve vzporu, sešin, spád. Malá trampolína - salto vpřed. Bradla - zánožka, přednožka. Stálky - stoj na ramenou. Hrazda po čelo - komíhání ve svisu vznesmo, kombinace prvků. Akrobacie - rondát, přemet vpřed. Kruhy - muži: vzepření zvolna tahem souruč do vzporu. Kruhy v hupu - ženy: u předhupu svis vznesmo, u předhupu předkmihem obrat, u záhupu seskok. Hrazda doskočná - muži: toč vzad a podmetmo kmih; předkmihem obrat do dvojhmatu. Hrazda po čelo - ženy: toč jízdmo vpřed - přešvih únožmo vzad - podmet, toč vzad.

Akrobacie - kotoul letmo, salto vpřed, přemet vpřed. Malá trampolína - salto vpřed. Kladina - chůze, obraty. Akrobacie - procvičování vazeb cvičebních tvarů, tvorba sestav. Hrazda - procvičování vazeb cvičebních tvarů, tvorba sestav. Malá trampolína - salto vpřed. Nářadí - kombinace prvků. Didaktika cvičebních tvarů (přiměřenost věku a výkonnosti). Modelový trénink - tvorba sestav. Organizace cvičebních jednotek s využitím gymnastického nářadí. Řízená praxe studentů formou didaktických výstupů na zadané téma.

Poslední úprava: Zdobinský Adam, PhDr. (09.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK