PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Management a aktuální právní normy ve zdravotnictví - PFYZ228
Anglický název: Management and Current Legal Standards in Health Care
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
MUDr. Andrea Švojgrová
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Záměnnost : PFYZ042
Je záměnnost pro: PFYZ042
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)
Cílem výuky v předmětu je získat znalosti o vývoji a současném stavu organizace zdravotnictví v České republice, znalosti o systému zdravotního a sociálního pojištění a systému organizací, které ve zdravotnictví působí a vývoj tohoto systému ovlivňují. Důležitou součástí výuky je poskytování aktuálních informací o vývoji příslušné legislativy, ochraně osobních údajů ve zdravotnictví, GDPR a dále potom o možnostech a podmínkách k založení soukromé praxe lékaře a fyzioterapeuta.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

• prokazuje znalost znalosti o vývoji a současném stavu organizace zdravotnictví v České republice

• prokazuje schopnost se orientovat v systému všeobecného zdravotního pojištění s jeho organizací a legislativními normami, jež ho vymezují

• prokazuje schopnost se orientovat v řízení kvality poskytování zdravotních služeb, ochranou osobních údajů a GDPR

• prokazuje schopnost se orientovat v postgraduálním vzdělávání ve fyzioterapii a profesních organizací fyzioterapeutů

• prokazuje pochopení podmínek k založení soukromé praxe fyzioterapeuta

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

ELWYN, G., GREENHALGH, T., & MACFARLENE, F. (2018). Groups: a guide to small group work in healthcare, management, education and research. CRC Press.

HAŠKOVCOVÁ, H. (1994) Lékařská etika. Praha: Galén. 230 s. ISBN 80-85824-03-5.

JANEČKOVÁ, H., HNILICOVÁ, H. (2009) Úvod do veřejného zdravotnictví. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-592-9.

PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P., MACH, J. a kol. (2013) Lege artis v medicíně. Praha: Grada Publishing. 232 s. ISBN 978-80-247-5126-9.

WALSCHE, K., & SMITH, J. (Eds.). (2011). Healthcare management. McGraw-Hill Education (UK).

Aktuální právní normy - legislativa v platném znění.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (25.05.2021)

Požadavky na zápočet:

  • prezentace zadaného tématu

­- zpracování zdravotnické dokumentace a její revize

Sylabus
Poslední úprava: Renáta Jandová (28.07.2023)

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9478

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK