PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terapie posturálních poruch - Brügger koncept III - PFYZ129
Anglický název: Therapy of postural disorders - Brügger concept III
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Prerekvizity : PFYZ096
Záměnnost : PFYZ235
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (14.05.2019)
Náplní předmětu je koncept Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému dle Brüggera. Předmět navazuje na výuku v předmětech „Terapie posturálních poruch – Brügger koncept I a II“ a prohlubuje základní znalosti z diagnostických a terapeutických postupů dle Brüggerova konceptu. Cílem výuky je získat diagnostické a terapeutické dovednosti u vybraných klinických obrazů z pohledu konceptu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost navrhnout terapeutický postup dle Brüggerova konceptu
  • prokazuje dovednost aplikovat a vyhodnotit efekt terapeutických postupů dle Brüggerova konceptu
  • prokazuje schopnost navrhnout a aplikovat terapeutické elementy konceptu dle Brüggera u vybraných diagnóz v praxi

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (22.07.2019)

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. (2015): Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (26.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 100% aktivní účast na praktické výuce

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (22.07.2019)

Cvičení:

1. Diskogenní léze - diagnostické a terapeutické přístupy

2. Test lordotizace, push-up, Ulrichova extenze

3. Globální terapeuutický přístup - "základní cviky"

4. Úžinové syndromy - diagnostické a terapeutické přístupy

5. Neurodynamické testy a jejich využití v Brüggerově konceptu

6. Neurologické kontrakční postupy - aplikace u vybraných diagnóz

7. Bolesti kolenního kloubu - diagnostické a terapeutické přístupy

8. Distorzní trauma - diagnostické a terapeutické přístupy

9. Korekce stoje - aplikace u vybraných klinických obrazů

10. Bolesti paže-rameno, laterální bolest loketního kloubu

11. Terapeutická chůze (walking) - možnosti využití u vybraných klinických obrazů

12. Vyšetření - komplexní dg.přístup v Brüggerově konceptu, práce s pacienty

13. Aspekty termodynamiky - vztah k terapeutickým postupům

14. Zápočty

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.09.2020)

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3231

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK