PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech - PFYZ117
Anglický název: Physiotherapeutic Methods in Clinical Fields
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Irena Novotná
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: PFYZ066, PFYZ007, PFYZ009
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)
Výuka, probíhající formou přednášek si klade za cíl seznámit studenty s fyzioterapeutickými postupy v základních klinických oborech se zřetelem k aplikaci a zásadám práce fyzioterapeuta u jednotlivých diagnóz.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (11.02.2021)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost stanovit vhodné diagnostické postupy z pohledu fyzioterapie u pacientů s širokým spektrem diagnóz v jednotlivých klinických oborech
  • prokazuje schopnost definovat funkční problém u pacientů s širokým spektrem diagnóz v jednotlivých klinických oborech
  • prokazuje způsobilost stanovit cíl terapie u pacientů s širokým spektrem diagnóz v jednotlivých klinických oborech, a to především na základě znalostí etiologie, patogeneze a klinického obrazu onemocnění
  • prokazuje znalost principů terapeutických postupů, které fyzioterapeut aplikuje v preventivní, léčebné, rehabilitační a paliativní péči
  • prokazuje základní orientaci v současných trendech v diagnostice a terapii pacientů z pohledu poskytování fyzioterapeutické péče ve všech klinických oblastech se zřetelem k EBM

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

ACI (Statewide Burn Injury Service) Physiotherapy and Occupational Therapy Clinical Practice Guidelines, Chatswood, NSW, 2014.

CARR J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

EBNEZAR, J. Essentials of Orthopedics for Physiotherapists. 3. ed., Jaypee Brothers Medical Publishers; 2016, ISBN-10: 9789386261793.

ESQUENAZI A., Rehabilitation After Amputation, Journal of the American Podiatric Medical Association, 2001, Vol 91, N1.

FROWNFELTER, D., DEAN, E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

HARDEN, N. et al. Complex Regional Pain Syndrome: Practical Diagnostic and Treatment Guidelines, 4th Edition, Pain Medicine, 2013; 14: 180-229.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Fyzioterapie. Jinočany: H a H, 1999. 428 s. ISBN 80-86022-45-5.

HUGO J., VOKURKA M., Velký lékařský slovník, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-166-0.

IMAMURA M. et al. Fibromyalgia: from treatment to rehabilitation, Europian Journal of Pain, 2009, November 1; 3(2): 117-122.

JAVUREK, J. Léčebná rehabilitace v pediatrii. Praha: SPN, 1982. 102 s.

KENYON, K., KENYON, J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

KISNER, C., COLBY, L. A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KRÁLOVÁ, M., MATĚJÍČKOVÁ, V. Rehabilitace u revmatických nemocí. Praha: Avicenum, 1985. 163 s.

KŘÍŽ, V. Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích. Praha: Avicenum, 1986. 330 s.

MÁČEK, M., SMOLÍKOVÁ, L. Pohybová léčba u plicních chorob - respirační fyzioterapie. Praha: Victoria Publishing, 1995. 147 s. ISBN 80-7187-010-2.

MAIN, E., DENEHY L. Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics: formerly Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. 5ed. Elsevier, 2016, ISBN-10: 9780702047312.

MÜLLER, I., MÜLLEROVÁ, B. Stručný přehled léčebné tělesné výchovy v chirurgii, ortopedii a traumatologii.

NATARAJAN, M.V.: Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

O´SULLIVAN S. B., SCHMITZ T. J. Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

OBRDA, K., KARPÍŠEK, J. Rehabilitace nervově nemocných. Praha: SZN, 1964. 603 s.

PALISANO R. J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188.

POCHOPOVÁ, K., MEDUNOVÁ, V. Pohybová léčba u srdečně chorých. Brno: IDVPvZ, 1994. 127 s. ISBN 80-7013-174-8.

PRYOR, J. A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

SMOLÍKOVÁ, L., PIVEC, M., RYCHNOVSKÝ, T., CHLUMSKÝ, J., ZOUNKOVÁ, I., MÁČEK, M. Plicní rehabilitace CHOPN, Postgradualní medicína, 2005, 7, č. 4.

SMRČKA, V. a kol. Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou. Brno: IDVPvZ, 1994. 123 s. ISBN 80-7013-179-9.

STARKEY, CH., BROWN, S. D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

VOJTA, V., PETERS, A. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

WEISS, R. H., NEGRINI, S., HAWES, M., RIGO, M., KOTWICKI, T., GRIVAS, T., MARUYAMA. T. Physical exercises in the treatment of idiopathic scoliosis at risk of brace treatment - SOSORT consensus paper 2005, Scoliosis, 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D. (16.02.2024)

Požadavky na zápočet:

a) celková minimální 80% úspěšnost ze všech 12 průběžných testů, je-li je úspěšnost nižší, platí b) nebo c)

b) celková úspěšnost minimálně 40% - 79% ze všech 12 průběžných testů = možnost psaní souhrnného zápočtového testu

c) celková úspěšnost nižší než 40% ze všech 12 průběžných testů = nemožnost získat zápočet

- 100% docházka

- aktivní účast ve výuce

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D. (16.02.2024)

Přednášky:
1. Fyzioterapeutické postupy u neurologických nemocných
2. Fyzioterapeutické postupy u chirurgických nemocných
3. Fyzioterapeutické postupy v ortopedii a traumatologii
4. Fyzioterapeutické postupy používané v gynekologii
5. Fyzioterapeutické postupy u pacientů s interními onemocněními a v intenzivní medicíně
6. Fyzioterapeutické postupy používané v psychiatrii
7. Fyzioterapeutické postupy používané u geriatrických pacientů a v paliativní péči
8. Fyzioterapeutické postupy u nemocných se smyslovými vadami
9. Fyzioterapeutické postupy v pediatrii
10. Fyzioterapeutické postupy u pacientů v revmatologii
11. Fyzioterapeutické postupy u pacientů s tzv. funkčními hybnými poruchami
12. Specifika fyzioterapeutických přístupů u pacientů s onkologickými onemocněními
13. Specifika fyzioterapeutických přístupů v respirační fyzioterapii

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (25.07.2023)

Studijní opory:


Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9364

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK