PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapeutické postupy v klinických oborech - PFYZ117
Anglický název: Physiotherapeutic Methods in Clinical Fields
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Irena Novotná
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: PFYZ066, PFYZ007, PFYZ009
Anotace -
Výuka, probíhající formou přednášek si klade za cíl seznámit studenty s fyzioterapeutickými postupy v základních klinických oborech se zřetelem k aplikaci a zásadám práce fyzioterapeuta u jednotlivých diagnóz.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost stanovit vhodné diagnostické postupy z pohledu fyzioterapie u pacientů s širokým spektrem diagnóz v jednotlivých klinických oborech
  • prokazuje schopnost definovat funkční problém u pacientů s širokým spektrem diagnóz v jednotlivých klinických oborech
  • prokazuje způsobilost stanovit cíl terapie u pacientů s širokým spektrem diagnóz v jednotlivých klinických oborech, a to především na základě znalostí etiologie, patogeneze a klinického obrazu onemocnění
  • prokazuje znalost principů terapeutických postupů, které fyzioterapeut aplikuje v preventivní, léčebné, rehabilitační a paliativní péči
  • prokazuje základní orientaci v současných trendech v diagnostice a terapii pacientů z pohledu poskytování fyzioterapeutické péče ve všech klinických oblastech se zřetelem k EBM

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.02.2021)
Literatura

ACI (Statewide Burn Injury Service) Physiotherapy and Occupational Therapy Clinical Practice Guidelines, Chatswood, NSW, 2014.

CARR J. H., SHEPHERD R. B. Neurological Rehabilitation, 2ed., Elsevier, 2011 , ISBN-10 9788131228852.

EBNEZAR, J. Essentials of Orthopedics for Physiotherapists. 3. ed., Jaypee Brothers Medical Publishers; 2016, ISBN-10: 9789386261793.

ESQUENAZI A., Rehabilitation After Amputation, Journal of the American Podiatric Medical Association, 2001, Vol 91, N1.

FROWNFELTER, D., DEAN, E. Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy: Evidence to Practice 5. ed, Mosby 2012 , ISBN-10: 0323059139.

GÚTH, A. a kol. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava: Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

HARDEN, N. et al. Complex Regional Pain Syndrome: Practical Diagnostic and Treatment Guidelines, 4th Edition, Pain Medicine, 2013; 14: 180-229.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016.

HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Fyzioterapie. Jinočany: H a H, 1999. 428 s. ISBN 80-86022-45-5.

HUGO J., VOKURKA M., Velký lékařský slovník, Maxdorf, ISBN: 978-80-7345-166-0.

IMAMURA M. et al. Fibromyalgia: from treatment to rehabilitation, Europian Journal of Pain, 2009, November 1; 3(2): 117-122.

JAVUREK, J. Léčebná rehabilitace v pediatrii. Praha: SPN, 1982. 102 s.

KENYON, K., KENYON, J. The Physiotherapist's Pocketbook : Essential Facts at Your Fingertips I. London: Elsevier Health Sciences, 2018, 3rd Revised edition, ISBN139780702055065.

KISNER, C., COLBY, L. A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KRÁLOVÁ, M., MATĚJÍČKOVÁ, V. Rehabilitace u revmatických nemocí. Praha: Avicenum, 1985. 163 s.

KŘÍŽ, V. Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích. Praha: Avicenum, 1986. 330 s.

MÁČEK, M., SMOLÍKOVÁ, L. Pohybová léčba u plicních chorob - respirační fyzioterapie. Praha: Victoria Publishing, 1995. 147 s. ISBN 80-7187-010-2.

MAIN, E., DENEHY L. Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics: formerly Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. 5ed. Elsevier, 2016, ISBN-10: 9780702047312.

MÜLLER, I., MÜLLEROVÁ, B. Stručný přehled léčebné tělesné výchovy v chirurgii, ortopedii a traumatologii.

NATARAJAN, M.V.: Natarajan's Textbook of Orthopaedics and Traumatology Paperback. 8. ed., Wolters Kluwer India Private Limited, 2018, ISBN-10: 9386691493.

O´SULLIVAN S. B., SCHMITZ T. J. Physical Rehabilitation, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2019, 7. ed., ISBN-13: 978-0-8036-6162-2.

OBRDA, K., KARPÍŠEK, J. Rehabilitace nervově nemocných. Praha: SZN, 1964. 603 s.

PALISANO R. J., ORLIN, M., SCHREIBER, J. Campbell's Physical Therapy for Children. 5. ed., Saunders, 2017, ISBN-10: 0323390188.

POCHOPOVÁ, K., MEDUNOVÁ, V. Pohybová léčba u srdečně chorých. Brno: IDVPvZ, 1994. 127 s. ISBN 80-7013-174-8.

PRYOR, J. A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

SMOLÍKOVÁ, L., PIVEC, M., RYCHNOVSKÝ, T., CHLUMSKÝ, J., ZOUNKOVÁ, I., MÁČEK, M. Plicní rehabilitace CHOPN, Postgradualní medicína, 2005, 7, č. 4.

SMRČKA, V. a kol. Rehabilitace revmatické ruky a ruky s parézou. Brno: IDVPvZ, 1994. 123 s. ISBN 80-7013-179-9.

STARKEY, CH., BROWN, S. D. Orthopedic & Athletic Injury Examination Handbook. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2015 3rd Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3919-5.

VOJTA, V., PETERS, A. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

WEISS, R. H., NEGRINI, S., HAWES, M., RIGO, M., KOTWICKI, T., GRIVAS, T., MARUYAMA. T. Physical exercises in the treatment of idiopathic scoliosis at risk of brace treatment - SOSORT consensus paper 2005, Scoliosis, 2006.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

a) celková minimální 80% úspěšnost ze všech 12 průběžných testů, je-li je úspěšnost nižší, platí b) nebo c)

b) celková úspěšnost minimálně 40% - 79% ze všech 12 průběžných testů = možnost psaní souhrnného zápočtového testu

c) celková úspěšnost nižší než 40% ze všech 12 průběžných testů = nemožnost získat zápočet

- 100% docházka

- aktivní účast ve výuce

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Sylabus

Přednášky:
1. Fyzioterapeutické postupy u neurologických nemocných
2. Fyzioterapeutické postupy u chirurgických nemocných
3. Fyzioterapeutické postupy v ortopedii a traumatologii
4. Fyzioterapeutické postupy používané v gynekologii
5. Fyzioterapeutické postupy u pacientů s interními onemocněními a v intenzivní medicíně
6. Fyzioterapeutické postupy používané v psychiatrii
7. Fyzioterapeutické postupy používané u geriatrických pacientů a v paliativní péči
8. Fyzioterapeutické postupy u nemocných se smyslovými vadami
9. Fyzioterapeutické postupy v pediatrii
10. Fyzioterapeutické postupy u pacientů v revmatologii
11. Fyzioterapeutické postupy u pacientů s tzv. funkčními hybnými poruchami
12. Specifika fyzioterapeutických přístupů u pacientů s onkologickými onemocněními
13. Specifika fyzioterapeutických přístupů v respirační fyzioterapii

Poslední úprava: Žáková Lenka, PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Studijní opory

Studijní opory:


Moodle 1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9364

Poslední úprava: Jandová Renáta (25.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK