Specializovaná praxe v klinických zařízeních I - PFYZ099
Anglický název: Special Clinical Intership I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 70 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 160 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Mgr. Irena Novotná
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Výuka probíhá na specializovaných odděleních klinických pracovišť pod vedením fyzioterapeuta-specialisty a lékaře-specialisty. Výuka je rozdělená do dvou částí - v první části se studenti pod vedením lékařů-specialistů příslušného oddělení seznamují se zdravotním stavem vybraných pacientů a zdokonalují se komunikaci s lékařem. Druhá část je zaměřena na poskytování komplexní fyzioterapeutické péče u pacientů příslušných oddělení s hlavním cílem prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti studentů nad rámec pregraduálního vzdělávání. Důraz je kladen především na komplexní diagnostický přístup z pohledu fyzioterapeuta, klinické uvažování v duchu EBM a aplikaci speciálních fyzioterapeutických postupů s následným hodnocením efektu aplikovaných postupů. Důraz je kladen rovněž na vedení dokumentace a vypracovávání protokolů dokumentujících jak diagnostický, tak terapeutický proces.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje znalost v práci se zdravotnickou dokumentací
 • prokazuje znalost principů týmové práce
 • prokazuje pokročilou schopnost v komunikaci s lékařem a ostatními členy zdravotnického týmu
 • prokazuje schopnost v komplexním vyšetření pacienta z pohledu fyzioterapeuta
 • prokazuje schopnost klinických úvah v duchu EBM
 • prokazuje schopnost aplikovat speciální fyzioterapeutické přístupy
 • prokazuje schopnost vyhodnotit efekt aplikovaných postupů
 • prokazuje schopnost vypracovávat protokoly o průběhu terapeutického procesu
 • prokazuje schopnost prezentovat, diskutovat a kriticky hodnotit aplikované diagnostické a terapeutické postupy u pacientů

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literatura

KOLÁŘ, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003. 411 s. ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

Další studijní literatura vychází z povinné literatury všech teoretických a praktických předmětů studia.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

 • 100% účast na praktické výuce
 • závěrečné ověření znalostí (písemné nebo ústní)
 • zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2021)
Sylabus

Specializovaná praxe v klinických zařízeních.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3228

Poslední úprava: Jandová Renáta (14.07.2023)