PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomová specializace I - PFYZ038
Anglický název: Diploma Specialization I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Je korekvizitou pro: PFYZ087, PFYZ133, PFYZ086, PFYZ139, PFYZ097, PFYZ234
Je prerekvizitou pro: PFYZ093
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (12.06.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenta s metodickým vedením diplomové práce a s požadavky na její obsahovou náplň. Student se seznámí s organizačními požadavky pro zpracování diplomové práce ze strany vedoucího diplomové práce, který je za výuku předmětu zodpovědný. Náplň předmětu se odvíjí od tématu diplomové práce a požadavků vedoucího práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (18.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje znalost postupů, které jsou nezbytné pro realizaci diplomové práce
  • prokazuje znalost pravidel etické komise UK FTVS
  • prokazuje schopnost vypracovat a podat žádost etické komisi UK FTVS
  • prokazuje znalost požadavků, podmínek a obecných doporučení pro napsání závěrečných diplomových prací na UK FTVS
  • prokazuje schopnost zvolit téma diplomové práce
  • prokazuje schopnost zpracování projektu diplomové práce
  • prokazuje schopnost naplánovat experiment

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

ARNOLD, B. L., SCHILLING, B. Evidence-Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2016, ISBN-13: 978-0-8036-4028-3.

DI FABIO, R. P. Essentials of Rehabilitation Research Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, ISBN-13: 978-0-8036-2564-8.

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

GREENHALGH, T. How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine. Wiley-Blackwell, 4th ed., 2010, ISBN-10: 1444334360.

Informace FTVS UK k realizaci diplomových prací. Dostupné z: .

Vybraná literatura k tématice diplomové práce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (10.12.2023)

Požadavky na zápočet dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):
- volba tématu, názvu práce, zpracování základních teoretických východisek k tématu práce, stanovení pracovních cílů a pracovních hypotéz práce, sestavení výchozí studijní literatury dle jednotné citační normy
- zadání DP do SIS (provede vedoucí DP práce nejpozději do 15. prosince příslušného akademického roku)
- podání žádosti etické komisi UK FTVS (pokud je nutné k realizaci DP)
- prezentace tématu v rámci předmětu diplomové specializace

Na níže uvedeném odkazu naleznete informace obsahující požadavky, podmínky a obecná doporučení pro vypracování závěrečných prací: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-3015.html

Udělení kreditu a jeho zapsání do SIS je v kompetenci garanta předmětu. Kredit může být udělen po předložení výše specifikovaných požadavků v tištěné formě, které jsou doplněny o písemné vyjádření vedoucího DP. Vedoucí DP práce svým písemným vyjádřením na předkládaném materiálu potvrdí splnění podmínek pro udělení kreditu ke konkrétnímu datu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (12.06.2019)

Požadavky dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):

Literární rešerše řešené problematiky, stanovení cílů, hypotéz a vypracování metodiky, podání žádosti etické komisi (pokud je nutné), prezentace tématu v rámci diplomové specializace.

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3301

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK