PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pracovní rehabilitace pro ortotiky a protetiky - PFYZ026
Anglický název: Social and Occupational Rehabilitation for Orthotics and Prosthetics
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:9/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 9 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.06.2019)
Cílem předmětu je výuka moderní terminologie v rehabilitaci, struktury a organizace rehabilitace, základů sociální rehabilitace (typy příspěvků), principů moderní diagnostiky založené na evidence based postupech, včetně ergodiagnostiky a pracovní rehabilitace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (22.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje znalosti o systému rehabilitace v ČR
  • prokazuje orientaci v legislativních normách a opatřeních ve vztahu k systému rehabilitace v ČR
  • prokazuje znalosti o cílech a postupech subsystémů sociální a pracovní rehabilitace v ČR
  • prokazuje základní znalosti o systému MKF (ICF) a možnostech využití v praxi fyzioterapeuta
  • prokazuje základní znalosti postupů objektivního funkčního hodnocení v rehabilitaci, metodik ergodiagnostiky, jakož i o využití moderních technologií v rehabilitaci
  • prokazuje základní znalosti o komunitní péči
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. (25.01.2022)

ČELEDOVÁ, L. . a kol. Posudkové lékařství. Praha: Karolinum, 2010.

GIBSON, B. E. Rehabilitation. Apple Academic Press Inc., Canada, Toronto: 2016

KRHUTOVÁ, L. Autonomie v kontextu zdravotního postižení. Ostrava: Albert, 2013.

POOL, H. W. Disability and families. Mason Crest Publishers, USA: 2017

Úplné znění. Sociální pojištění. Praha: Sagit, 2019 s odkazem na www.socp.sagit.cz

WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, 2009

Sládková. Sociální a pracovní rehabilitace, Karolinum 2021

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • 80% účast na výuce
  • písemný test
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.06.2019)

1. Rehabilitace, definice, cíle rehabilitace, interprofesní rehabilitace, disability, rehabilitační plán, video nahrávka pacientů s těžkou disabilitou.

2. Systém rehabilitace v ČR, síť cerebrovaskulárních center, lázeňství, koordinovaná rehabilitace.

3. Denní rehabilitační stacionář pacientů po poškození mozku, pacienti s kombinovaným postižením, vyšetření pacienta, možnosti fyzioterapie v terapii spasticity.

4. Sociální rehabilitace, pracovní rehabilitace, návaznost léčebné a pracovní rehabilitace, chráněné dílny, posudková problematika u onemocnění pohybového aparátu (TP, ZTP, ZTP/P, invalidní důchod, příspěvek na péči, příspěvek na speciální pomůcku).

5. Objektivní funkční hodnocení v rehabilitaci, evidence based, využití moderních technologií v rehabilitaci, praktická demonstrace.

6. Ergodiagnostika - přehled metodik, základní a doporučené metodiky.

7. MKF (ICF) - základní principy, terminologie - komponenta, doména, význam, aktivita a participace, facilitátory, bariéry.

8. MKF (ICF) - praktická aplikace, hodnocení pacientů s neurologickým onemocněním - videa, Core Set pro pacienty po poškození mozku, ICF Checklist.

9. - 10. Systém funkčního hodnocení (Mezinárodní klasifikace poruch disaptibilit a handicapů podle WHO).

11. - 12. Legislativní opatření u nás a srovnání s jinými státy.

13. - 14. Základy komunitní péče

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (12.10.2020)

Studijní opory:

• při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"

• při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3527

Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae620582082da4535af4d81910537c85b%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f52f98a-9e1d-40f7-9cf4-a24b741d2e82&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK