PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapie pro ortotiky a protetiky - PFYZ022K
Anglický název: Occupational Therapy for Orthotics and Prosthetics
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)
Cílem výuky je seznámit studenty s významem a nynějším postavením ergoterapie v rámci rehabilitace jako uceleného systému, včetně výkladu zásad pro provoz ergoterapeutického pracoviště. Studenti po absolvování předmětu budou vybaveni znalostmi ergoterapeutických postupů u vybraných diagnóz a budou znát podobnosti a/nebo odlišnosti fyzioterapeutických a ergoterapeutických přístupů u daných pacientů. V praktické části předmětu si vyzkoušejí práci s vybranými materiály.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

rozumí postavení a začlenění ergoterapie jako oboru v systému léčebné rehabilitace

prokazuje znalosti o oboru ergoterapie a její roli v multidisciplinárním rehabilitačním týmu

prokazuje znalosti o činnosti ergoterapeuta u jednotlivých typů postižení

prokazuje orientaci o diagnostických a terapeutických postupech používaných ergoterapeutem

rozumí podobnostem a/nebo odlišnostem fyzioterapeutických a ergoterapeutických přístupů v diagnostice a terapii pacientů

prokazuje schopnosti poznatky z ergoterapie v orto-protetické praxi

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

BOYT SCHELL, B.A., GILLEN, G., SCAFFA, M.E., COHN, E.S.: Willard and Spackman´s Occupational Therapy. Lippincott Williams and Wilkins, 12th edition, 2014

CARRARO, L.: Obnova pohybu po cévní mozkové příhodě. Rehalb o.p.s., Praha 2002

JELÍNKOVÁ, J.: Ergoterapie, Portál, 2009

KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J. Ergoterapie I. Praha: Avicenum, 1990. 184 s. ISBN 80-201-0030-X.

KRIVOŠÍKOVÁ, M.: Úvod do ergoterapie. Grada, Praha 2011.

LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M.: Neurorehabilitace. Galén, Praha 2005

PFEIFFER, J. a kol. Rehabilitace. Praha: SPN, 1989. 250 s.

PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Praha: Avicenum, 1990. 169 s. ISBN 80-201-0004-0.

RADOMSKI, M.V., TROMBLY LATHAM, C. A.: Occupational Therapy for Physical Dysfunction. Lippincott Williams and Wilkins, 7th edition, 2014

SKOPEC, J. a kol.: Stavby bez bariér- pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, Brno 1999

ŠVESTKOVÁ, O., SVĚCENÁ, K. a kol. 2013 Ergoterapie - skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vydavatel: Univerzita Karlova Praha, 1. Lékařská fakulta v rámci projektu OPPA CZ.2.17/ 3.1.00/ 34141, str. 1 - 197. ISBN 978-80-260-4100-9.

TAYLOR, M.C.: Evidence-Based Practice for Occupational Therapy. Oxford, Blackwell Publishing, 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

Požadavky na zkoušku:

  • seminární práce na zadané téma
  • písemný test
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dominika Krupková (06.05.2022)

1. Základní pojmy v ergoterapii. Historický vývoj ergoterapie a nynější postavení. Role ergoterapeuta v rámci multidisciplinárního týmu. Kazuistika.

2. Všední denní činnosti (ADL)- vyšetření a nácvik. Domácí návštěva.

3. Kompenzační pomůcky- rozdělení, specifika výběru, možnosti jejich získání.

4. Praktické využití ergoterapie- simulovaná disabilita při práci v kuchyni. Vyzkoušení kompenzačních pomůcek.

5. Ergoterapie HKK. Úchopy- rozdělení, vyšetření a možnosti nácviku, stimulace čití. Ukázka testů- Purdue Pegboard, Dynamometr Jamar, Jebsen-Taylor. Ukázka pomůcek pro trénink jemné a hrubé motoriky HKK a stimulaci čití.

6. Kognitivní funkce - vyšetření, trénink, možnosti externích pomůcek, kompenzační/adaptační přístup.

7. Ergoterapie v geriatrii (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba). Prevence pádů.

8. Ergoterapie v pediatrii. Vývoj úchopu, vývoj grafomotoriky, specifikace práce s dětmi. Využití prvky hry při terapii.

9. Ergoterapie na lůžku. Bazální stimulace. Stimulace smyslů.

10. Ergoterapie u neurologických diagnóz (CMP,TBI, RS,…).

11. Ergodiagnostika- vyšetření pracovního potenciálu, využívané testy, modelové činnosti, předpracovní terapie. Využití PC při ergoterapii.

12. Ergoterapie v psychiatrii. Výtvarné a kreativní techniky v ergoterapii.

13. Prezentace seminárních prací.

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:
 Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3523

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK