PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná psychologie - PFYZ002
Anglický název: General Psychology
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Hana Fechtnerová
Vyučující: Mgr. Hana Fechtnerová
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Záměnnost : PPPD070
Je prerekvizitou pro: PFYZ109
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.06.2019)
Cílem předmětu je získání znalostí o základech obecné psychologie s důrazem na psychologii osobnosti a vývojovou psychologii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (22.09.2020)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje znalosti základů obecné psychologie včetně vývojové psychologie
  • prokazuje orientaci v historických vlivech a raných myšlenkových směrech, které formovaly obor psychologie
  • prokazuje orientaci v hlavních psychologických teoriích a konceptech
  • prokazuje základní znalosti o biologických základech chování, včetně teorií poznání, lidského vývoje, osobnosti, sociální psychologie a duševního zdraví a léčby
  • je schopen identifikovat faktory ve fyziologických a psychologických procesech se vztahem k chování člověka

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (22.08.2019)

BRATTON, J., GOLD, J. Human resource management: theory and practice. Palgrave, 2017.

DRAPELA, V.J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-505-9.

LANGMEIER, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publisshing, 2006. ISBN 978-80-247-1284-0.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. 1. vyd. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-0689-3.

NAKONEČNÝ, M. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha : Vodnář, 1995. ISBN 8085255-74-X.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie, Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-1499-3.

VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0841-9.

WORTMAN, C. B., Loftus, E. F. Psychology. McGraw-Hill, 1999.

YOUNG, K. Handbook of social psychology. Routledge, 2016.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • ústní zkouška
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (21.07.2019)

Přednášky:

1. Psychologie jako věda - definice, předmět zkoumání, dělení, obory aplikované psychologie

2. Historie psychologie, charakteristika jednotlivých psychologických směrů a jejich představitelé

3. Biologická determinace psychiky, socio-kulturní determinace psychiky

4. Psychické procesy: vnímání, představy a fantazie, sny

5. Psychické procesy - paměť, pozornost, učení a myšlení

6. Emoce - charakteristika, dělení, podrobně: úzkost, strach, agrese, fyziologický korelát emocí, emoce v kontextu psychosomatiky

7. Potřeby - charakteristika, dělení (srovnání různých přístupů), hierarchická teorie potřeb, ego-vztažné potřeby, ego-vztažná frustrace, ego-defenzivní mechanismy

8. Motivace

9. Osobnost - vymezení pojmu, struktura a dynamika osobnosti, diagnostika

10. Temperament - vymezení pojmu, srovnání různých přístupů, charakteristika jednotlivých

11. Temperamentových typů, temperament a senzomotorika, možnosti diagnostiky

12. Inteligence - vymezení pojmu, faktory inteligence, IQ a možnosti jeho diagnostiky, psychodiagnostika

13. Vývojová psychologie - dětství a dospívání, dospělý věk, krize středního věku, vývojová psychologie - období stáří, thanatologie

14. Stres - vymezení pojmu, fyziologické aspekty stresu, abreakce stresu, zdravotní rizika stresu, psychosomatika

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (13.07.2023)

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3547

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK