PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová kineziologie - PFYZ001
Anglický název: Developmental Kinesiology
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 62 / 52 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Je korekvizitou pro: PFYZ061, PFYZ054
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. (11.06.2019)
Předmět navazuje na předmět „Klinická kineziologie“ a jeho hlavním cílem je rozšíření znalostí z obecné kineziologie o tzv. vývojové principy. Výuka je cílena k pochopení dynamiky vývoje hybnosti související s postupným zráním CNS. Důraz je mimo jiné kladen i na skutečnost, že vývojová kineziologie zaměřená především na období prvních 12 až 18 měsíců po narození je významným přínosem pro studium pohybu a terapii hybných poruch. Součástí předmětu je i úvod do problematiky CKP a ICP (DMO) a praktická cvičení včetně demonstrací pacientů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (18.09.2020)

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů vývoje hybnosti související s postupným zráním CNS
  • prokazuje schopnost se orientovat v úrovni posturálního vývoje dítěte
  • prokazuje znalost o přehledu diagnostických postupů využívaných v dětském věku
  • prokazuje schopnost dokumentovat pohybové chování dítěte a prezentovat závěry jeho observace
  • prokazuje znalost principů manipulace s dítětem a senzomotorické stimulace (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje pochopení principů základních poruch motorického vývoje včetně CKP a DMO (viz sylabus předmětu)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. (23.08.2019)

CONNOLLY, K. J., Forsberg, H. (eds.) Neurophysiology and Neuropsychology of Motor Development. London : Mac Keith Press, 1997. 378 s. ISBN 1-898683-10-7.

KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-657-1.

LESNÝ, I. a kol. Obecná vývojová neurologie. Praha: Avicenum, 1987. 353 s.

PIEK, J. P. Infant motor development. Human Kinetics, 2006, ISBN 978-0-7360-0226-4.

TROJAN, S. a kol. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada Publishing, 1996. 175 s. ISBN 80-7169-257-3.

VLACH, V. Vybrané kapitoly kojenecké neurologie. Praha: Avicenum, 1979. 239 s.

VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip. Praha: Grada Publishing, 1995. 181 s. ISBN 80-7169-004-X.

VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada Publishing, 1993. 367 s. ISBN 80-85424-98-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (25.10.2019)

Požadavky na zápočet:

  • zpracování literární rešerše na zadané téma
  • prezentace vybraného vývojového období

Požadavky na zkoušku:

  • klasifikovaná seminární práce na zadané téma
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D. (20.07.2019)

Přednášky:

1. Fetální motorika. Interakce zrání CNS a hybných projevů dítěte. Vývojové stupně dětského věku (vzpřimovací mechanismy až bipedální lokomoce).

2. Senzomotorika a primitivní reflexologie. Posturální reaktivita a ontogeneze opěrných funkcí.

3. Kineziologie novorozeneckého věku.

4. Kineziologie v prvním trimenonu

5. Kineziologie v druhém až čtvrtém trimenonu.

6. Kineziologie batolete a v předškolním věku.

7. Diferencovaná funkce svalů během vývoje. Vývoj úchopu a motorický systém úmyslného pohybu. CKP a patologické syndromy poruchy CNS.

Cvičení:

1. – 7. Manipulace s dítětem, senzomotorická stimulace, práce s pomůckami (kočárky, sedačky, apod..

8. – 14. Demonstrace a analýza dětí a dětských pacientů

Studijní opory
Poslední úprava: Renáta Jandová (12.07.2023)

Studijní opory:
Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10126

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK