PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Forenzní biomechanika - PDSB039
Anglický název: Forensic biomechanics
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Anotace
Předmět seznámí studenty s významem a možnostmi využití biomechaniky ve forenzní praxi. V rámci předmětu budou podrobně probrány jednotlivé fáze řešení forenzního úkolu od studia podkladů a vyhodnocení výpovědí, přes návrh experimentů v rámci vyšetřovacích pokusů a problematiku související legislativy po zpracování posudku. Na podkladě znalostí z prerekvizit budou rozšířeny také teoretické i praktické znalosti studentů především z oblastí experimentálních metod a výpočtových přístupů k popisu impaktních dějů a charakteru působení sil a jejích účinků na tělní systém člověka.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.02.2021)
Literatura

Franck, H., Franck, D. Ethical Standards in Forensic Science. CRC Press, 2020

Franck, H., Franck, D. Forensic Biomechanics and Human Injury, Criminal and Civil Applications - An Engineering Approach. Apple Academic Press, 2015

Franck, H., Franck, D. Forensic Engineering Fundamentals. CRC Press, 2016

Freeman, M., Zeegers, M., P. Forensic Epidemiology: Principles and Practice. Academic Press, 2016

Schmitt, K., U., Niederer, P. F., Cronin, D., S., Muser, M., H., Walz, F. Trauma Biomechanics: An Introduction to Injury Biomechanics. Springer Berlin Heidelberg, 2016

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.02.2021)
Požadavky ke zkoušce

Písemná i ústní zkouška

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (18.11.2019)
Sylabus

Obsah teoretické výuky:

1. Úvod do problematiky znalecké činnosti - přípravná řízení, znalci, znalecké ústavy, odborné vyjádření, typy posudků

2. Úloha a význam forenzní biomechaniky v justičním systému - problematiky multioborovosti, vymezení kompetnece

3. Proces zpracování forenzního úkolu

4. Posudek

5. Studium spisu a dokumentace - tvorba nálezu, metody pro hodnocení validity výpovědí

6. Význam a návrh experimentu - vlastní šetření, vyšetřovací pokus, rekonstrukce

7. Používané experimentální metody - oblasti použitelnosti, podmínky použitelnosti, stanovení limitů

8. Legislativní rámec činnosti znalce, znaleckého ústavu a legislativní aspekty podání odborného vyjádření a posudku

9. Rozbor charakteru působení sil a jejích účinků

a. Přímé působení síly vs. vliv setrvačných účinků

b. Vibrační zatížení

c. Velmi rychlé děje (průstřel, kop apod.)

d. Zlomeniny

e. Poranění měkkých tkání

10. Výpočtové přístupy k popisu impaktních, především kolizních, dějů

Obsah praktické výuky:

1. Kinematická analýza

2. Detekce kontaktní a setrvačných sil

3. Metody zpracování a vyhodnocení dat

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (14.12.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK