PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kondiční atletika - PATL126
Anglický název: Athletic conditioning
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Neslučitelnost : PATL056, PATL126K
Záměnnost : PATL126K
Je záměnnost pro: PATL126K
Anotace
Předmět je povinným předmětem, tedy základním teoretickým předmětem profilujícího základu, pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět obsahuje problematiku kondiční atletické přípravy se zvláštním zřetelem na jednotlivé pohybové schopnosti s upozorněním na aplikaci vybraných atletických cvičení do jednotlivých sportovních odvětví. Studující zároveň procházejí didaktickými výstupy zaměřenými na jednotlivé pohybové schopnosti využívané v kondiční atletické přípravě a nástinem aplikace do jednotlivých sportovních odvětvích. Předmět je zakončen zkouškou, která má prověřit základní znalosti o jednotlivých pohybových schopnostech využívaných v atletické kondiční přípravě.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (02.01.2019)
Cíl předmětu

Student si osvojuje kompetence v problematice kondiční atletické přípravy se zvláštním zřetelem na vybrané pohybové schopnosti.

Student se seznamuje s možnostmi aplikace vybraných atletických cvičení a jednotlivých metodik do jednotlivých sportovních odvětví. 

Student prokazuje kompetenci vedení tréníinkové skupiny prostřednictvím didaktických výstupů zaměřených na jednotlivé pohybové schopnosti.      

Poslední úprava: Kaplan Aleš, doc. PhDr. Mgr., MBA, Ph.D. (09.11.2023)
Literatura

BOYLE, M. Functional training for sports. Edtion ed.: Human Kinetics Publishers, 2004. ISBN 073604681X.
DUFFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku. Rychlost. Edice Českého olympijského výboru. Přel. J. Dovalil (kap. 7, 8), P. Basařová (kap. 9, 10), A. Kaplan (kap. 4, 6), A. Mottlová (kap. 2, 3), M. Šilhavý (kap. 1, 5). Z francouzského originálu L´athlete et le guépard. Les qualités physiques: La vitesse. Ed. Volodalen 2009. Praha: Mladá fronta a.s., 1. vyd. 2015. 192 s. ISBN 978-80-204-3461-6.
HAFF, G. G. AND N. T. TRIPLETT Essentials of strength training and conditioning 4th edition. Edtion ed.: Human kinetics, 2015. ISBN 149250162X.
JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Edtion ed. Praha: Grada, 2014.
JEBAVÝ, R., HOJKA, V., KAPLAN, A. Kondiční trénink ve sportovních hrách: na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2017. ISBN 8024740729.
KAPLAN, A. Rychlost u jednotlivých hráčských funkcí v ženském basketbale (na příkladu reprezentačního týmu basketbalistek ČR). In. Pupiš, M., Pupišová, Z. (Eds) Kondičný tréning v roku 2017. Recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, 2017, s. 13 - 21. ISBN 978-80-8141-165-6.
KAPLAN, A., ZAPAĽAČOVÁ, D. Pohled na rozcvičení před sportovním výkonem ve sprintu (literární rešerše). In. Čierna, D. (Ed.) Atletika 2016. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: katedra atletiky FTVŠ UK, 2016, s. 40- 44. ISBN 978-80-89257-72-0.
KORBEL, V. aj. Kondiční příprava. Video-VHS. Praha: CASRI-ČAS-FTVS UK, 2002. 70 min
MILLEROVÁ, V., E. DOSTÁL, J. ŠIMON A J. VINDUŠKOVÁ Základy atletického tréninku. Praha, UK Karolinum, 1994.
VINDUŠKOVÁ, J. (Ed.) a kol. Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia, 2021.

Poslední úprava: Kaplan Aleš, doc. PhDr. Mgr., MBA, Ph.D. (15.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:
aktivní účast na výuce, splnění zadaných seminárních úkolů, písemný test

Požadavky na zkoušku:
tématické okruhy k problematice kondiční atletické přípravy se zvláštním zřetelem na jednotlivé pohybové schopnosti s upozorněním na aplikaci vybraných atletických cvičení do jednotlivých sportovních odvětví.

Poslední úprava: Kaplan Aleš, doc. PhDr. Mgr., MBA, Ph.D. (15.09.2023)
Sylabus

Přednášky a semináře:
1. Teoretické základy kondiční přípravy v atletice
2. Trénink rychlosti v atletice
3. Trénink síly v atletice
4. Trénink vytrvalosti v atletice
5. Problematika koordinace, obratnosti a stability při využití v kondiční přípravě v atletice
6. Možnosti využití tréninkových prostředků kondiční atletiky pro jiná sportovní odvětví
7. Seminář k tréninku rychlosti, síly a vytrvalosti v atletice

Cvičení:
1. Tréninkové prostředky na rozvoj rychlosti
2. Tréninkové prostředky na rozvoj speciální odrazové, odhodové a běžecké síly
3. Tréninkové prostředky na rozvoj vytrvalosti
4. Cvičení na rozvoj koordinace a obratnosti
5. Cvičení na rozvoj stability
6. Kruhový tréninkv atletice
7. Využití terénních testů  v kondiční atletice

Poslední úprava: Kaplan Aleš, doc. PhDr. Mgr., MBA, Ph.D. (15.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK