Atletika II - PATL113
Anglický název: Athletics II
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / 213 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Obecn%C3%A9?threadId=19%3Ae9382fb52ad547f6984279dbd3903ab1%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FATLETIKA2PATL113a113K%252FSdilene%2520dokumenty%252FGeneral
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D.
Bc. Veronika Petrásková
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
PhDr. Pavlína Vostatková, Ph.D.
Neslučitelnost : PATL113K
Záměnnost : PATL113K
Je záměnnost pro: PATL113K
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Předmět je povinným předmětem profilujícího základu pro studenty programu TVS se zaměřením na vzdělávání. Předmět zahrnuje problematiku didaktiky vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový běh a hod oštěpem). Dále je zaměřen na nácvik nízkého startu. Součástí předmětu je také problematika tréninku vytrvalosti s přípravou na splnění modelového výkonu v běhu na 1500 m (ženy) a 3000 m (muži). Studující zároveň procházejí didaktickými výstupy zaměřenými na přípravu a vedení atletického rozcvičení. V rámci seminářů se seznámí rovněž se základními pravidly a disciplínami, které nejsou součástí atletického desetiboje jako je hod kladivem, 3000 m překážek, závodní chůze a trojskok.
Poslední úprava: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (08.11.2023)
Cíl předmětu

Student je kompetentní demonstrovat základní průpravná cvičení i komplexní provedení disciplín: překážky s nízkým startem, hod oštěpem a štafetové běhy. 

Student umí vést (včetně bezpečnosti při atletickém výcviku) atletické rozcvičení včetně cviků z běžecké, skokanské a vrhačské abecedy. 

Student zná pravidla uvedených disciplín a dokáže je aplikovat do podmínek závodu (dokáže danou disciplínu rozhodovat). 

Student rozumí technice uvedených atletických disciplín a vysvětlí, co je cílem jednotlivých fází u všech disciplín. 

Student zná metodiku nácviku uvedených disciplín, umí přiřadit jednotlivá cvičení v jednotlivých krocích nácviku.  

Student je schopen diagnostikovat základní chyby v provedení uvedených disciplín a navrhnout způsob jejich odstranění. 

Poslední úprava: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (08.11.2023)
Literatura


ČILLÍK, I. a kol. Teória a didaktika atletiky. 2. dopl. vyd. Banská Bystrica: FF UMB a SAZ, 2014. 251 s. ISBN 978-
80-557-0554-5.

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. aj. Didaktika školní atletiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 260 s.

KAPLAN, A., VINDUŠKOVÁ, J., ČILLÍK, I. Didaktika školní atletiky v kostce (IV. část). Didaktika běhu - program
nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 1, s. 19 - 26. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (V. část). Didaktika nízkého startu - program nácviku. Těl. Vých.
Sport Mlád., 2017, 83, 3, s. 24 - 29. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A., FEHER, J. Didaktika školní atletiky v kostce (VI. část). Didaktika startů v obrazovém přehledu. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 4, s. 27 - 33. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VII. část). Didaktika štafetového běhu - stručná charakteristika
techniky předávky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 5, s. 39 - 42. ISSN 1210-7689.

KAPLAN, A. Didaktika školní atletiky v kostce (VIII. část). Didaktika štafetového běhu - stručný program nácviku. Těl. Vých. Sport Mlád., 2017, 83, 6, s. 35 - 39. ISSN 1210-7689.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s.
ISBN 80-7033-770-2.

Poslední úprava: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

Písemný test z pravidel, pohybový test:

Modelový výkon: M Ž

I. věk. kat./II. věk. kat. I. věk. kat./II. věk. kat

běh na 100 m př. (91,4 cm) 17,5 / 18,5 s -

běh na 60 m př. (76,2 cm) - 12,0 / 13,0 s

hod oštěpem 30 / 26 m 20 / 16 m

3000 m (M) 12:00/13:00 -

1500 m (Ž) - 6:30/7:00

Technika: nízký start, překážkový běh (3 kroky mezi překážkami), hod oštěpem, štafetová předávka, NS

Didaktika: příprava a vedení atletického rozcvičení; organizace a rozhodování školních závodů

Poslední úprava: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)
Sylabus


Cvičení:

1. - 7. Technika a didaktika, nízkého startu, překážkového sprintu, štafetových běhů a hodu oštěpem. Tréninkové
prostředky na rozvoj vytrvalosti. Vedení atletického rozcvičení studenty. 

Semináře:

8. - 14. Teoretické základy techniky, didaktiky a pravidel vybraných atletických disciplín (překážkový běh, štafetový
běh 4x 60, 4x 100, 4x 400 a hod oštěpem) a dále nízkého startu. Teoretické základy tréninku vytrvalosti v atletice. Repetitorium
základních pravidel atletiky. Praktický seminář o atletických disciplínách - hod kladivem, trojskok, závodní chůze a 3000 m překážek. Seznámení s dodržováním bezpečnosti při atletice.

Poslední úprava: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)
Studijní opory
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5681
Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (20.10.2022)
Další doporučené předměty

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5681

Poslední úprava: Jebavý Radim, PhDr., Ph.D. (02.09.2023)