PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí - OPNZ1Q030B
Anglický název: Teaching students from culturally different backgrounds
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Prerekvizity : OPNZ1P003A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (08.02.2024)
Kurz je zaměřen na vybrané aspekty vzdělávání dětí z kulturně odlišného prostředí. Zaměřuje se na povahu sociálních nerovností, které na jedné straně vyplývají z odlišné, ne – majoritní zkušenosti dětí z rodin migrantů a národnostních menšin a na straně druhé které jsou dané povahou školy jako instituce moderní společnosti, jejímž cílem je v rámci sekundární socializace posilovat homogenitu, resp. inkluzi ve společnosti. Významným tématem je identita, kterou žáci a učitelé společně vyjednávají. Zaprvé chce tedy ukázat bariery, které musejí překonat žáci z kulturně odlišného prostředí, když se vzdělávají v rámci majoritní školy. Týká se to např. zapojení těchto žáků do vrstevnických skupin, přístupu ke vzdělání, limitů, které jsou důsledkem odlišného zázemí a preferencí rodin.. Zadruhé se zaměří na školu jako instituci, která je otevřena více či méně inkluzi, na situaci učitelů, kteří se ocitají v kleštích dvou ideologických rámců (národní stát versus globální společnost) v přístupu k diverzitě. Cílem je zcitlivět přístup učitelů k problému kulturní diversity a posílit sebedůvěru a respekt k individualitě své i žáků.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (27.01.2024)
Celková časová zátěž studenta 87,0
Odpovídající množství kreditů 3
Přidělené kredity 3
Zakončení KZ
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 1
Praxe: 0
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 25 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 30 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Popis:
Charakteristika nepřímých forem výuky: studium odborných publikací; rozbor zadaných úkolů; vzájemná reflexe 
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (08.02.2024)

ALBA, R., KASINITZ, P., WATERS, M. C. The Kids Are (Mostly) Alright: Second-Generation Assimilation, Comments on Haller, Portes and Lynch. Social Forces. 2011, 89(3). s. 764- 773.

BITTNEROVÁ, D., DOUBEK, D., LEVÍNSKÁ, M. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: FHS UK, 2011.

CUMMINS, J. Beyond language. Academic communication and student success. Linguistics and Education. 2014, 26, s. 145-154.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků. In: Bittnerová, D. (ed.): Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Praha: Ermat Praha, 2009, s. 21-78.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Grada: Praha, 2010.

JARKOVSKÁ, L., LIŠKOVÁ, K., OBROVSKÁ, J., SOURALOVÁ, A. (2015). Etnicka rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Praha : Portal, 2015. 256 s.

KOHOUT–DIAZ, M., BITTNEROVÁ, D., LEVÍNSKÁ, M. Limity inkluze ve vzdělávání romských dětí v České republice: boj o identitu žáka. Pedagogická orientace. 2018, 28(2), s. 235 – 268.

LAUNIKARI, M., PUUKARI, S. (eds.). Multikulturní poradenství. Teoretické základy a osvěčené postupy v Evropě. Praha: Dům zahraničních služem MŠMT, 2009, s.157-169.

MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L. a kol. Interkulturní psychologie: rozvoj interkulturní senzitivity. Praha: Karolinum, 2007.

ŠTECH, S. Sociálně kulturní pojetí handicapu. In: Vágnerová, M., Hadj Moussová, Z., Štech, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2000.

PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (07.01.2024)

Blok I – Moderní stát, etnická diverzita a role školy ve vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného
                      prostředí
1.    Kulturní diverzita v globální společnosti, národní stát a role školy (sociální inkluze a mobilita) – institucionální podstata kulturní ne/homogenity ve společnosti, vyjednávání identit v současném světě
2.    Příčiny školní neúspěšnosti (kulturní, sociální, biologické teorie)
3.    Multikulturní společnost v ČR, resp. v zemích bohatého severu.
4.    Zákony garantující právo dítěte na vzdělání

       Blok II – Žák z kulturně odlišného prostředí a limity, kterým čelí
5.    Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (primární socializace)
6.    Sociální vyloučení a ne/možnost cesty za vzděláním (sekundární socializace, boj o identitu žáka)
7.    Nedobrovolná migrace dětí a její důsledky (nedobrovolná migrace a pocity dítěte, jazyk jako klíčová proměnná, integrace do vrstevnických skupin, konstrukce identit)
8.    Děti migrantů a jejich vzdělávací trajektorie (lineární versus segmentovaná asimilace, limity sociální mobility)

       Blok III – Intervence do vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí ze strany rodiny popřípadě
                       komunity
9.    Rodičovské strategie (pasivita x empowerment, vyjednávání mezi integrací a etnickou identitou)
10.    Vzdělávací aktivity  menšin a migrantů jako cesta k uchování výchozí etnicity.

        Blok IV – Škola a její možnosti ve vzdělání žáků z kulturně odlišného prostředí
11.    Učitelé a způsoby ne/zvládání inkluze (zatížení stereotypem, sebereflexe, etnizace přístupu k žákům, respektování žákovské identity, možné strategie)
12.    Instituce, které ne/pomáhají škole ve vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí

        Blok V – Sebereflexe
13.    Reflexe situace setkání s žákem z kulturně odlišného prostředí. Předporozumnění, jak žák může zvládat situaci ve škole. Reflektování jeho zkušenosti. Na základě vlastního předporozumění a zprostředkované zkušenosti (deklarovaných postojů) žáka uvažovat o povaze a důsledcích jeho kulturní odlišnosti. Důraz na individuální prožívání každého žáka i učitele.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (05.02.2024)

Předmět je ukončen seminární prací

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (11.01.2024)

Studijní opory v Moodlu jsou dostupné prostřednictvím tohoto odkazu:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8372

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK