PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe na ZŠ s reflexí (OV) - OPNX2O103A
Anglický název: Continuous Teaching Practice at Lower Secondary School with Reflection (Civics)
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNX2O101A
Anotace -
Souvislá praxe I. studentů sestává z náslechů a reflexe vyučovacích hodin vedoucího učitele praxe na základní škole nebo v nižších ročnících víceletých gymnáziíí. Student se připraví na vlastní vyučovací hodiny, které realizuje. Didaktická příprava bude písemně zpracována v podobě tematického plánu včetně popisu interaktivních metod relevantních pro dané téma a v hodině využitých. Didaktické výstupy z oborové praxe musí být v souladu s nárokovanými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi podle RVP. Svůj výstup student reflektuje spolu s vedoucím učitelem a shrne závěry do porfolia. Reflexe bude prezentována a diskutována v reflektivních seminářích následujících po praxi. Konzultují překážky a obtíže při vyučování jednotlivých témat. Studenti reflektují proces vyučování vlastních vyučovacích hodin. Vzájemně porovnávají a hodnotí zvolené metody a formy práce. Bližší aktualizované informace naleznete na stánkách katedry: http://kovf.pedf.cuni.cz/oborova-praxe
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (13.12.2020)
Literatura

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999.

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008.

MOREE D. & Varianty (kol.). Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2008.

PETTY, G. : Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2013.

Materiály Centra občanského vzdělávání dostupné na  http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace

  • Výuka demokracie: Sbírka modelových situací pro výchovu k demokratickému občanství a lidským právům
  • Jak zvládnout kontroverze – tvorba strategie pro práci s kontroverzními tématy ve školách

 Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství- NÚV Praha http://www.nuv.cz/t/metodicke-komentare

CANFIELD, L; SICCONE, F.Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Praha: Portál 1998

CANFIELD, L; WELLS, H.  Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. Praha: Portál 1995

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

KARNSOVÁ, M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portál 1994

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

KOTRBA, T., LACINA,L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Brno: Barrister & Principal, 2011.

MIČIENKA, M..JIRÁK. J.: Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech, c2006.

PIKE, G.; SELBY, D. Cvičení a hry pro globální výchovu I, II. Praha: Portál 2000.

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál 1997.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (03.02.2019)
Sylabus

Sylabus předmětu

  • Seznámení s podmínkami a možnostmi plnění praxe
  • Uvedení do možností přípravy a reflexe vyučovaných hodin
  • Realizace souvislé praxe a náslechy hodin (prostřednictvím didaktika či jiného vyučujícího na katedře)
  • Evaluce praxe a sdílení zkušeností prostřednictvím kolokvia
Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (18.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za souvislou praxe na ZŠ s reflexí (OV):

  1. Odučený počet požadovaných hodin, hospitace

  2. Včasně odevzdaná Dohoda o provedení práce 

  3. Včasně odevzdané, řádně a přehledně zpracované portfolio

Konkrétní termíny průběhu praxe a plnění stanovených povinností naleznete na stránce katedry: http://kovf.pedf.cuni.cz/oborova-praxe .

Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

 
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (13.12.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK