PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofické aspekty tělesné kultury - OPNT4T104C
Anglický název: Philosophical aspects of physical culture
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (29.01.2023)
Tělesná kultura (dále TK) jako sociokulturní jev, její místo v kulturním vývoji lidstva a měnící se role v různých společensko-historických podmínkách. Vývoj tělesné kultury v pravěku, starověku, středověku a novověku. Místo TK v životě současného člověka i společnosti. Zvláštní akcent je kladen na filosofické pojetí tělesné kultury v historii i současné společnosti v kontextu jejího vývoje i jejího chápání a vnímání společností jako celku. Problematika hypokinetického způsobu života, zdravotně orientované zdatnosti a psychické odolnosti, kvality života, zdraví a životního stylu. TK a její subsystémy - tělesná výchova, sport, pohybová rekreace a pohybová rehabilitace - jejich struktura a funkce v systému TK. Kinantropologie jako vědní obor a její struktura. Předmět je zakončen pohovorem na téma základních fenoménů tělesné kultury.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (28.01.2023)

Znalost základních filosofických a estetických fenoménů v tělesné kultuře.

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (12.05.2022)

Přímá výuka: 24 hodin.

Samostudium: 25 hodin.

Příprava na test: 25 hodin.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (28.01.2023)

HOGENOVÁ A. Estetika těla, tělesnosti a sportovního pohybu. In Estetika tela, telesnosti a športového pohybu. Eds. J. Oborný, F. Seman, Univerzita Komenského Fakulta telesnej vychovy a športu, Bratislava, 2013, 7 – 8, ISBN 978-80-89075-38-6

HOGENOVÁ A. K fenoménu pohybu a myšlení. Praha : Eurolex, 2006,ISBN 80-86861.72-2

HRABINEC, J. Prostor pro porozumění tělesné kultuře. In: Prostory porozumění ve výchově umění a sportu. Praha: UK PedF, 2003, s. 56-62.

HOGENOVÁ A. Arete- základ olympijské filosofie. Praha: Karolinum, 1998.

HOGENOVÁ A. Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2001.

HOGENOVÁ A. ed. Sb. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998.

HODAŇ, B. Sokolství a současnost. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.

PAVEL, O. Výstup na Eiger. Praha: Olympia, 

PIJOAN, J. Dějiny umění  1- 11. Praha: Odeon, 1977 - 2000.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (28.01.2023)

1.     Fenomén těla, fenomén kultury. Kalokagathia jako harmonie mezi péčí o tělo (technai) a péčí o duši (epimeleia).

2.     Arete jako základ olympijské filosofie.

3.     Filosofie těla ve smyslu sóma, sarx a péxis. Filosofie výkonu dříve a dnes.

4.     Fair play jako základ péče o tělo a péči o duši.

5.     Filosofie pohybu v antice a dnes. Pohyb a zdraví.

6.     Překonávání hranic jako podstata smyslu lidského života.

7.     Filosofie hry jako základ sportu a tělesné kultury.

8.     Sport jako seberealizace ve výkonové společnosti.

9.     Fenomén sokolství a jeho vztah k ideálu Kalokagathie. Fenomén skautství a jeho vztah k přírodě.

10.   Tělesná kultura a její vztah k estetice a axiologii. Současné problémy kultu tělesné krásy, kultu síly ve vztahu k praxi tělesné výchovy a sportu.

11.   Sport a tělesná kultura v české beletrii.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (29.01.2023)

Znalost základních fenoménů. Individuální pohovor. Seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK