PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychomotorika - OPNT4T034B
Anglický název: Psychomotorics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou psychomotoriky. V rámci předmětu studenti získají zásobník psychomotorických her, seznámí se se základy organizace a řízení pohybových aktivit. Psychomotorika propojuje pohyb s mentální činností, psychikou dítěte a sociálními aspekty a záměrnými hrami a činnostmi směřuje k ovlivnění dítěte v těchto oblastech. Neopominutelným aspektem předmětu je zaměření na problematiku integrace handicapovaných žáků do výuky TV.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou psychomotoriky.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 2 kredity, časová dotace na studenta odpovídá 60 hodinám.

Přímá výuka: 12 hodin

Příprava na zápočet: 28 hodin

Samostudium: 20 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Literatura

Adamírová, J. (1995). Hravá a zábavná výchova pohybem (základy psychomotoriky). Praha: Unie zdravotní TV ČASPV.

Blahutková, M. (2007). Psychomotorika. Brno: Pedf MU

Blahutková, M., & Koubová, J. (1995). Psychomotorika aneb prožitek z pohybu. Brno: Oddělení inovačních a rozvojových programů CDVU MU Brno

Blahutková, M., Klenková, J., & Zichová, D. (2007). Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: Masarykova univerzita

Blahutková, M., & Pavlínková, Z. (1999). Využití netradičního náčiní v hodinách tělesné výchovy na I. stupni ZŠ. Brno: CDVU MU

Dvořáková, H. (2012). Školáci v pohybu - tělesná výchova v praxi. Praha: Grada

Dvořáková, H., & Michalová, Z. (2004). Využití psychomotoriky ve škole. Praha: PedF UK

Hermová, S. (1994). Psychomotorické hry. Praha: Portál

Kurtz, L.A. (2015). Hry pro rozvoj psychomotoriky pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy. Praha: Portál

Szabová, M. (1999). Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. Praha: Portál

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Sylabus

Hry zaměřené na poznávání a vnímání vlastního těla i sebe sama 

Hry na zvládání prostoru a orientaci v něm 

Hry na zvládání materiálního okolí 

Hry na záměrné rozvíjení sociálních vztahů 

Hry s obsahem lokomočních cvičení 

Hry s obsahem manipulačních cvičení 

Relaxační techniky

Zpětná vazba 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
  • Aktivní účast na výuce
  • Zpracování přípravy na lekci psychomotoriky 
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK