PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika gymnastiky - OPNT4T031A
Anglický název: Didactics of Gymnastics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Jana Hájková
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je získání základních didaktických znalostí a praktických dovedností v oblasti základní, rytmické, kondiční a sportovní gymnastiky. Motoricko funkční příprava v gymnastice. Metodika prvků obtížnosti ve sportovní gymnastice se speciálním zaměřením na střední školy a 2. st. ZŠ. Věkové, zdravotní a výkonnostní hledisko při výběru prvků obtížnosti. Struktura hodiny gymnastiky. Didaktické formy, styly, metody, zásady. Využití audiovizuální techniky a počítačového programu pro analýzu pohybu. Metodické výstupy studentů. Rozvoj pohybových schopností pomocí prostředků základní a kondiční gymnastiky. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Využití náčiní a nářadí. Zápočtovým požadavkem je pohybová skladba s náčiním nebo na nářadí v délce min. 1 minuty na hudební doprovod. Zkouška ústní - teorie gymnastiky a komplexní analýza prvků sportovní gymnastiky.
Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (05.02.2022)
Cíl předmětu

Získání základních didaktických znalostí a praktických dovedností v oblasti základní, rytmické, kondiční a sportovní gymnastiky. Motoricko funkční příprava. Pohybová skladba.

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (05.02.2022)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta 107,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 15 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (05.02.2022)
Literatura

Fialová, L. Aktuální témata didaktiky – školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.

Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.

Hájková, J. Motoricko-funkční příprava v tělesné výchově. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-7603-188-3. 1. vydání, 100 s.

Hájková, J., Panská, Š. Základy gymnastiky. E-learning. ISBN 978-80-7603-308-5 https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/zaklady-gymnastiky-ivm-i

Hrabinec, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017

Krištofič, J. Základy biomechaniky gymnastických cvičení. Praha: ČOS., 1997.

Krištofič, J. Nářaďová gymnastika. Praha: Česká obec sokolská, 2008.

Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.

Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014

Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.

Tůma, Z., Zítko, M., Libra, M. Kapitoly o gymnastice. Praha: ČOS, 2004.

Vrchovecká, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.

Zítko, M. Všeobecná gymnastika. Praha: ČASPV, 2001.

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (15.12.2022)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška se skládá z jedné otázky z teorie a jedné otázky z komplexní analýzy prvků.

 

Teorie

1.      Podporová příprava

2.      Odrazová a doskoková příprava

3.      Rotační příprava

4.      Zpevňovací příprava

5.      Balanční příprava

6.      Specifika hodiny gymnastiky

7.      Didaktické aspekty výuky gymnastiky (formy, styly, metody, zásady)

8.      Věková, zdravotní a výkonnostní hlediska při výběru prvků obtížnosti

9.      Motorické učení v gymnastice

10.  Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – základy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

11.  Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – rytmické druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

12.  Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program – kondiční druhy gymnastiky (kompetence, očekávané výstupy, učivo)

Komplexní analýza prvků obtížnosti z hlediska techniky

·         zařazení cvičebního tvaru do terminologického a pohybového strukturálního systému

·         kinematická charakteristika, popis techniky

·         metodika - pohybové předpoklady k nácviku, průpravná cvičení, metodický postup, záchrana a dopomoc

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (05.02.2022)
Sylabus
 1. Motoricko funkční příprava v gymnastice
 2. Metodika prvků obtížnosti ve sportovní gymnastice se speciálním zaměřením 2. st. ZŠ a na střední školy
 3. Věkové, zdravotní a výkonnostní hledisko při výběru prvků obtížnosti
 4. Hodnocení gymnastických činností.
 5. Využití audiovizuálních prostředků.
 6. Teorie hodiny gymnastiky
 7. Školní vzdělávací program
 8. Didaktické aspekty výuky gymnastiky (formy, styly, metody, zásady)
 9. Využití náčiní a nářadí
 10. Stimulace pohybových schopností pomocí prostředků základní a kondiční gymnastiky
 11. Metodické výstupy studentů
 12. Teoretické základy pohybové skladby
 13. Sportovní druhy pohybové skladby

Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (14.03.2023)
Podmínky zakončení předmětu

1.      metodický výstup 

2.      aktivní účast – 75%

3.      pohybová skladba s náčiním nebo na nářadí v délce min. 1 minuty na hudební doprovod se zaměřením na sportovní druhy pohybové skladby

Zkouška ústní - teorie gymnastiky a komplexní analýza prvků sportovní gymnastiky.

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (10.09.2022)
Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK