PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV II - školní plavání a sportovní příprava dětí - OPNT4T022A
Anglický název: Didactics of TV II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 29 / 26 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Teplý
Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Prerekvizity : OPNT4T012A
Anotace -
Předmět je zaměřen na praktické a teoretické dovednosti a poznatky pro vedení sportovního tréninku a pohybových aktivit v rámci tělesné výchovy na ZŠ a SŠ. Posluchači si prohloubení didaktické dovednosti a znalosti s akcentem na konkrétní (problematické) didaktické situace. Ontogeneze motoriky, formy, metody, postupy, organizace v tělesné výchově, zájmové formy. Součástí předmětu jsou didaktické aspekty specifik tréninku dětí a mládeže, aplikace principů sportovního tréninku do školní tělesné výchovy. Využití vyučovacích metod v plavání, didaktika plavání - praktické vedení výcviku dětí v základním plaveckém výcviku včetně seznámení dětí s podmínkami, organizací, hygienou a bezpečností, výuka plavání podle věkových a výkonnostních skupin, používání plaveckých pomůcek k nácviku. Předmět je završen základním obeznámením s metodikou a didaktikou základního plaveckého výcviku všech věkových kategorií.
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Cíl předmětu -

Shrnutí a prohloubení praktických i teoretických dovedností a poznatků v oblasti sportovního tréninku, zařazování a řízení pohybových aktivit v tělesné výchově na ZŠ a SŠ .  Gradace didaktických dovedností a znalostí. Získání vědomosti a zkušenosti v rámci didaktiky plavání včetně praktického vedení výcviku dětí v základním plaveckém výcviku.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta 135,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 2
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Literatura -

ADAMÍROVÁ, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

BOMPA, O.T., Carrera, O.T. Periodization, Theory and Methodology of Training. Champaign: Human Kinetics, 1999.

BUSTA, J. BÍLÝ, M., SUCHÝ, J.: Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu, Praha: Karolinum, 2021.

ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2008.

ČECHOVSKÁ, I. Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada, 2002
ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum, 2019.
ČECHOVSKÁ, I., BRTNÍK, T., KRAMPEROVÁ, V.. Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Praha: UK FTVS, 2014.

DICK, W., F. Sports Training Principles, London: A&C Black, 2002.

DOBRÝ, L. a kol. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS, 1997.

DOVALIL, J., CHOUTKA, M., SVOBODA, B., RYCHTECKÝ, A., HAVLÍČKOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J. Lexikon sportovního tréninku, Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1404-5.

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia 2012.

DUFOUR, M. Pohybové schopnosti v tréninku Rychlost, Praha: Mladá fronta, 2015.

DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF, 2000.

DVOŘÁKOVA, H. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy.  Praha: Karolinum, 2017.

GRASGRUBER, P., CACEK, J. Sportovní geny. Brno: Computer Press, 2008.

HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum, 2016.

HOCH, M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983.

HOCHMANN, A., LAMES, M., LETZELTER, M. Úvod do sportovního tréninku. Prostějov: Sdružení sport a věda, 2010.

KAMPMILLER, T., VANDERKA, M., LACZO, E., PERÁČEK, P. Teória športu a didaktika športového tréningu, UK FTVŠ: Bratislava, 2012.

KREJČÍ, M., BAUMELTOVÁ, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice: INCA, 1999.

KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006. 

MARTENS, R. Úspěšný trenér. Praha: Grada, 2006.

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.

MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. et al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti, Olomouc: UP FTK, 2005.

MUŽÍK, L., KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex, 1997.

NAVIN, A. Sports coaching, Ramsbury: The Crowood Press, 2011.

NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., BERBALK, S. Optimiertes Ausdauertraining. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1998. (př. anglická verze: Sucessful Endurance Training, 2000).

NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Alles unter kontrolle, Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2000. případně české vydání: NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou, Praha: Grada, 2005.

PECHA, J., DOVALIL, J. SUCHÝ, J. Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů, Praha: Karolinum, 2016

PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.

PERIČ, T., SUCHÝ, J. a kol. Identifikace sportovních talentů, Praha: Karolinum, 2010.

PERNICA, J., HARSA, P., SUCHÝ, J. Změny nálad při tréninku v hypoxii, Praha: Karolinum, 2019

PYKE, F. S. Better Coaching, Champaing: Human Kinetics, 2001.

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

RICHARDS, R., J. Coaching Swimming - an introductory manual. Lavington, N.S.W.: Australian Swimming Coaches & Teachers Association, 2002.

SCHNABEL, G., HARRE, D., BORDE, A. Trainingsleher – Trainingswissenschaft. Aachen: Meyer&Meyer Verlag, 2008.

STEINHOEFER, D. Grundlagen des Athletiktraining. Muenster: Philipka Verlag, 2003.

SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum, 2012.

TILINGER, P. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Praha: Karolinum, 2004.

VLČEK, P., a kol. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Brno: PedF MU, 2016.

 

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Sylabus -

Přednášky:

Přehled historického vývoje vyučovacích metod v plavání. 

Význam, úkoly a cíle plavání. Etapy plavecké přípravy.

Vliv plaveckého výcviku na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí.

Přípravná, základní a zdokonalovací etapy plavecké výuky - didaktické aspekty výuky, metody výuky, organizační formy, využití her v plavecké výuce, bezpečnostní hlediska při výuce, plavecké pomůcky, nácvik plaveckých pohybů a dovedností.

Semináře:

Výuka plavání žáků prvního stupně.

Sportovní trénink dětí a mládeže v praxi

Aplikace metod rozvoje PS v různých podmínkách

Poslední úprava: Jandová Soňa, prof. PhDr., Ph.D. (04.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast na praktické výuce: 80 %

Zpracování 10 příprav na plaveckou výuku dětí,  jejich realizace a následná reflexe

Zpracování a realizace metodického výstupu a následná reflexe

Ústní zkouška

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Studijní opory -
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120096100
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120090163 
iks.upol.cz/wp-content/uploads/2014/04/Plavání.pdf
www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/didaktika-plavani/plavani/prsa
www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/didaktika-plavani/plavani/kraul
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1320-version1-1_pohybove_aktivity_ve_vode___.pdf 
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1310-version1-1_didaktika_plavecke_techniky_.pdf
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (04.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK