PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atleticko herní kurz s didaktikou - OPNT4T021A
Anglický název: Athletic - game course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 30 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Lukáš Teplý
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)
Cílem předmětu je z hlediska atletiky získat a upevnit potřebné didaktické dovednosti v atletických disciplínách. Zdokonalení atletické všestrannosti. Technika atletických disciplín se zřetelem ke zvláštnostem techniky dětí a mládeže. Pohybové hry v atletice. Osobní zdokonalování v disciplínách atletických vícebojů, využití tréninkových metod a prostředků ve spojení s formami regenerace a relaxace. Atletické víceboje (pravidla, organizace, režim tréninků a závodů, atletické víceboje v rámci školní TV a školních soutěží). Problematika výuky atletiky u žáků na ZŠ a SŠ. Motivace v atletice. Aplikace motorického učení a využití didaktických stylů v atletice. Pedagogické výstupy. Základní pravidla a rozhodování, příprava a organizace atletických závodů. Cílem oblasti sportovních her je seznámit studenty s méně známými sportovními hrami (pravidla, technika a taktika, metodika a didaktika) softballu, frisbee ultimate, discgolfu, tenisu, speedmintonu, beach volejbalu, nohejbalu atd.). Specifika výuky dětí a mládeže v tradičních i méně obvyklých sportovních hrách. Netradiční sportovní hry, jejich využití ve školní TV a volnočasových aktivitách. Didaktické aspekty výuky sportovních her. Realizace a hodnocení pedagogických výstupů studentů. Zápočet - ověření úrovně pohybových schopností a dovedností. Ústní zkouška ověřuje teoretické znalosti z oblasti atletiky a sportovních her, což zahrnuje popis techniky pohybových dovedností, metodiku nácviku, specifika motorického učení pro různé věkové i výkonnostní kategorie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Cílem předmětu je z hlediska atletiky získat a upevnit potřebné didaktické dovednosti v aletických disciplínách. Zdokonalit svoji atletickou všestrannost. Technika těchto disciplín se zřetelem ke zvláštnostem techniky dětí a mládeže.

Cílem oblasti sportovních her je seznámit studenty se sportovními hrami, které nejsou zařazeny do semestrální výuky z prostorových nebo kapacitních či časových důvodů nebo jsou zařazeny pouze informativně. Specifika výuky dětí a mládeže ve sportovních hrách.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.02.2022)

Celková časová zátěž studenta 76,0
Odpovídající množství kreditů 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Atletika:

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8.

ŠIMON, J. a kolektiv. Atletika. Praha: FTVS UK, 1997. ISBN 80-7184-431-4.

KAPLAN, A. BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.

Pravidla atletiky (aktuální).

KATZENBOGNER, H., MEDLER, M. Spielleichtathletik. Teil:1 Laufen und Werfen.  6. vyd. Flensburg: Sportbuch-Verlag, 1999. 209s. ISBN 3-928695-02-9

JEŘABEK, P. Atletická příprava děti a dorost. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-  0797-6.

KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-156-1.  

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele .ISSN 1210-7689

MILLEROVÁ, V. a kol. Základy atletického tréninku. Praha: UK, 1994.

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. ISBN 1041 – 6609.

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3308-4   

HRABINEC, J. A KOL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2

 

Sportovní hry:

PERIČ, T. Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: Grada, 2004

KOROMHÁZOVÁ, V. Jak dokonale zvládnout tenis. Praha: Grada, 2008

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha: Grada, 2004

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada 2005

SÜSS, V. Softball a baseball. Praha: Grada, 2003

PAVLÍK, V. Nohejbal. Praha: Grada, 2010

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A KOL. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3308-4   

HRABINEC, J. A KOL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Atletika:

1.      Technika a pravidla běžeckých disciplín. Didaktika běžeckých disciplín (rychlý vytrvalostní běh, starty, štafetový a překážkový běh). Pohybové hry zaměřené na průpravu pro sprint, překážky, štafety a starty.

2.      Technika a pravidla skokanských disciplín. Didaktika skokanských disciplín (skok vysoký a daleký, skok o tyči). Pohybové hry zaměřené na průpravu pro skoky.                    

3.      Technika a pravidla vrhačských disciplín (míček, oštěp, koule, disk). Pohybové hry zaměřené na průpravu pro hody a vrhy.

4.      Atletické víceboje (pravidla, organizace, režim tréninků a závodů, atletické víceboje v rámci školní TV a školních soutěží).

5.      Problematika výuky atletiky u žáků na ZŠ a SŠ. Motivace v atletice. Aplikace motorického učení. Využití didaktických stylů v atletice. Pedagogické výstupy.

6.      Základní pravidla a rozhodování, příprava a organizace atletických závodů.

7.      Informace o ve škole méně využívaných atletických disciplínách (trojskok, skok o tyči, hod kladivem, víceboje)

8.      Netradiční atletické disciplíny, možnosti jejich využití ve školní výuce a volnočasových aktivitách.

9.      Teoretické základy atletických disciplín (biomechanika, technika, didaktika, základy tréninku, strečink a relaxace v atletickém tréninku).

 

Sportovní hry:

1.      Teorie, technika, taktika, systematika, metodika a didaktika vybraných netradičních sportovních her

2.      Teorie a praxe softballu

3.      Teorie a praxe tenisu

4.      Teorie a praxe frisbee ultimate

5.      Teorie a praxe discgolfu

6.      Teorie a praxe speedmintonu

7.      Teorie a praxe beach volejbalu

8.      Teorie a praxe nohejbalu

9.      Didaktické aspekty výuky sportovních her

10.   Aplikace didaktických zásad ve vyučovacím procesu sportovních her

11.   Realizace a hodnocení pedagogických výstupů studentů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (31.05.2022)

Atletika:

Absolvování atletického víceboje, desetiboje, resp. sedmiboje.

 

Sportovní hry:

Písemný test z pravidel, techniky a metodiky vybraných sportovních her. Dovednostní testy z realizace herních činností jednotlivce odpovídající technikou. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK