PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika TV I - školní atletika - OPNT4T012A
Anglický název: Didactics of TV I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 25 / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNT4T022A
Anotace -
Předmět je zaměřen na didaktiku tělesné výchovy a metodiku výuky atletiky na ZŠ a SŠ. V praktické části v první polovině semestru se studenti seznamují s vlastním vedením nácviku vybraných atletických disciplín (vedou hodinu se spolužáky), v druhé polovině semestru se výuko koná v tělocvičně a je zaměřena na průpravné hry. V rámci přednášek se studenti seznámí s dovednostmi a poznatky pro zařazování a řízení pohybových aktivit a tělesné výchovy v režimu ZŠ a SŠ a dále s ontogenezí motoriky, formami, metodami a postupy organizace v tělesné výchově. Součástí předmětu jsou také základní informace k: osobnosti učitele tělesné výchovy, tělesné kultuře, kinantropologii, problematice sportovního tréninku jako sociokulturních jevů z pohledu formování didaktických koncepcí. Posluchači budou také seznámeni s postavením tělesné výchovy a sportu v kulturním vývoji lidstva a jejich měnící se role v různých společensko-historických podmínkách.
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Cíl předmětu -

Příprava studentů na výuku atletiky na ZŠ a SŠ, metodické vedení. V rámci přednášek se studenti seznámí s dovednostmi a znalostmi pro klasifikaci a řízení pohybových aktivit a tělesné výchovy na ZŠ a SŠ, dále s ontogenezí pohybových dovedností, formami, metodami a postupy organizace v tělesné výchově. Předmět dále obsahuje základní informace o: osobnosti učitele tělesné výchovy, tělesné kultuře, kinantropologii, problematice sportovního tréninku jako sociokulturního fenoménu z hlediska utváření didaktických pojmů. Posluchaci budou také seznámeni s postavením tělovýchovy a sportu v kulturním vývoji lidstva a jejich měnící se rolí v různých společensko-historických podmínkách.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta 135,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přidělené kredity 5
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 5 hodin
Příprava na zápočet 5 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literatura -

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

BOSÁK, E. a kol. Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu I-III. Praha: Olympia, 1969.

DLOUHÝ, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, 2011.

DOVALIL, J. a kol.  Výkon a trénink a ve sportu. Praha: Olympia, 2012. ISBN: 978-8073-7632-68.

DOVALIL, J., CHOUTKA, M., SVOBODA, B., RYCHTECKÝ, A., HAVLÍČKOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J. Lexikon sportovního tréninku, Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1404-5.

DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: Univerzita Karlova, 2000. ISBN: 80-7290-005-6.

DVOŘÁKOVÁ, H. a kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN: 978-80-246-3308-4.

FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1854-8.

FIALOVÁ, L., FLEMR, L., MARÁDOVÁ, E., MUŽÍK, V. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2885-1.

HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: UP, 2000.

HOGENOVÁ, A. a kol. Pohyb a tělo. Praha: Karolinum, 1998. ISBN: 80-7184-580-9.

HRABINEC, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN: 978-80-246-3625-2.

JANSA, P. Pedagogika sportu, Praha: Karolinum, 2018. ISBN: 978-80-246-3986-4.

JEŘÁBEK, P. Atletická příprava - děti a dorost. Praha: Grada, 2008.

KOLEKTIV AUTORŮ. Český olympismus - 100 let. Praha: Olympia, 1999. ISBN: 80-7033-579-3.

KOTLÍK, K., JANSA, P., SUCHÝ, J. Stoleté výročí pedagogiky sportu, Česká kinantropologie 26(1-2), 2022, 63-70.

KOVÁŘ, K. a kol. Aktivní škola, inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků (metodický doporučení), Praha, ČSI, 2023. ISBN 978-80-88492-37-5. Dostupné: https://csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2023_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/MD_Aktivni-skola_Inspirace-pro-podporu-pohybovych-aktivit.pdf

KÖSSL, J., KROUTIL, F. a kol. Malá encyklopedie olympijských her. Praha 1982.

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. - III. (druhé vydání). Praha: UK FTVS, 1999. ISBN: 80-7184-608-2.

KÖSSL, J. KRÁTKÝ, F. MAREK, J. Dějiny tělesné výchovy II. (1848 do současnosti). Praha: Olympia, 1986.

KÖSSL, J., ŠTUMBAUER, J., WAIC, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury I. – III. (druhé vydání). Praha: FTVS UK, 1999. ISBN: 80-7184-605-2.

KRÁTKÝ, F. Dějiny tělesné výchovy I. Praha: Olympia, 1974.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002. ISBN: 80-7178-631-4.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 2009, Praha: Portál. 80-7178-579-2.

RICHTER, CH. Konzepte für den Schulsport in Europa: Bewegung, Sport und Gesundheit. Aachen: Mayer & Mayer, 2006. ISBN: 978-3-89899-225-1.

SIEDENTOP, D. Introduction to physical education, fitness, and sport. 2006, New York: McGraw-Hill. ISBN: 9780078095771.

SUCHÝ, J. a kol. Tělesná výchova a sport a jeho materiální zázemí jako formující prostředí, Česká kinantropologie 26(3-4), 2022.

TUPÝ, J. Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Podkladová studie pro potřeby revize RVP ZV. 2021. Praha: Národní pedagogický institut ČR, 2022. Dostupné: https://www.npi.cz/images/revize/NPI_Analyza_SVP_2022.pdf

TUPÝ, J. Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP (část 5.: Rozpracování očekávaných výstupů do UO Tělesné výchovy. Dostupné: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1315/pruvodce-tvorbou-ucebnich-osnov-telesne-vychovy-ve-svp-br-5.-cast-.html
RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN:80-7184-659-7.

TUPÝ, J. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Munipress, 2018. 978-80-210-8998-3.

VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. 2009, Brno: Masarykova univerzita, 2009. 978-80-210-4936-9

VLÁDA ČR. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 2004, 2021. Dostupné:
www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-ode-dne-27-2-2021
VLČEK, P. A critical analysis of the Physical Education curriculum in the Czech Republic, Logos Verlag: Berlin. ISBN 978-3-8325-4961-9.

ZEMÁNKOVÁ, M., VYSKOTOVÁ, J. Cvičení pro hyperaktivní děti, speciální pohybová výchova. 2010, Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3278-7.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Sylabus -

Praktická část:

1: Nácvik sprintů

2: nácvik skoků

3: nácvik hodů a vrhů

4: cvičení na rozvoj vytrvalosti

5: atletické hry s netradičním náčiním

6: rozbor metodických výstupů

Teoretická část:

1. Metodické řady pro náscvik nízkého startu, běhu na 60m, štafet. Nejčastější chyby v nácviku sprintů, videorozbor.

2. Metodické řady pro nácvik skoku dalekého, skoku vysokého, skoku o tyči. Nejčastější chyby v nácviku skoků, videorozbor.

3. Metodické řady pro nácvik hodů (kriketový míček, koule, granát, oštěp, disk). Nejčastější chyby v nácviku hodů, videorozbor.

4. Pohybové hry v atletice

5. pravidla atletiky I

6. pravidla atletiky II

Teoretická část obecné didaktiky:

1. Pohyb člověka, kinantropologie. Základní pojmy. Hypokineze.

2. Didaktika školní tělesné výchovy, její postavení v soustavě věd a její vymezení v Rámcových vzdělávacích programech, metody výzkumu v didaktice školní tělesné výchovy.

3. Pohyb a osobnost dítěte; pohybové režimy nejen ve školní tělesné výchově.

4. Ontogeneze motoriky, motorické učení, formy, metody, postupy, organizace v tělesné výchově.

5. Osobnost učitele tělesné výchovy

6. Dějiny tělesné kultury

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Praktická část: metodický výstup - nácvik vybrané atletické disciplíny; aktivní účast na praktické výuce (akceptována 1 absence)

Teoretická část: písemný test.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK