PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Traumatologie a 1. pomoc - OPNT4T011A
Anglický název: Traumatology and first aid
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 35 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Ladislav Pokorný
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace -
Cílem předmětu je vytvořit u studentů představu o práci lékaře z pohledu hodnocení zdravotního stavu a vývoje sportovce, seznámit je s riziky vzniku úrazů a poškození zdraví při aktivní pohybové zátěži a naučit je na tyto stavy reagovat a adekvátně poskytovat laickou první pomoc.Seznámení se s principy tvorby anamnézy pacienta. Základními tématy jsou kromě představení tělovýchovného lékařství: traumatologie jako specializovaný lékařský obor, dělení úrazů a poškození zdraví z pohledu emergency, první pomoc – definice, cíle, druhy první pomoci, první pomoc při život ohrožujících stavech, pomoc při ostatních poškozeních zdraví a úrazech, zásady bezpečnosti při provozování sportovních aktivit a prevence sportovních úrazů, způsoby a techniky polohování poškozeného a metody improvizovaného transportu. Právní aspekty problematiky. Předmět je zakončen vědomostním i praktickým testem zvládnutí technik poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech a ostatních poškozeních zdraví a úrazech.
Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je prezentovat studentům hodnocení zdravotního stavu a vývoje žáků i sportovců, seznámit je s riziky vzniku úrazů a poškození zdraví při aktivní pohybové zátěži a naučit je na tyto stavy reagovat a adekvátně poskytovat laickou první pomoc.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.03.2024)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta 108,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení KZ

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 15 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 25 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (08.02.2022)
Literatura

PILNÝ, J. Prevence úrazů pro sportovce. Praha: Grada, 2007

PILNÝ, J. Úrazy ve sportu. Praha: Grada, 2007

STELZER, J. První pomoc pro každého. Praha: Grada, 2007

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada, 2004

Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (29.01.2022)
Metody výuky -

Přednáška, seminář, praktické cvičení.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.03.2024)
Sylabus -
  1. Hodnocení zdravotního stavu sportovce a zařazení do zdravotních skupin.
  2. Traumatologie jako specializovaný lékařský obor, dělení úrazů a poškození zdraví z pohledu emergency.
  3. První pomoc – definice a cíle PP
  4. Druhy první pomoci
  5. Poškození zdraví – definice, úrazy – definice
  6. PP při život ohrožujících stavech
  7. PP při ostatních poškozeních zdraví a úrazech
  8. Zásady bezpečnosti při provozování sportovních aktivit a prevence sportovních úrazů
  9. Způsoby a techniky polohování poškozeného a metody improvizovaného transportu
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.03.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Vědomostní test technik poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech a ostatních poškozeních zdraví a úrazech. Hodnocení praktického zvládnutí techniky poskytování první pomoci při život ohrožujících stavech – zástavě dechu, zástavě srdeční činnosti a fibrilaci, masivním tepenném a smíšeném krvácení. Protišoková opatření a PP při šokových stavech.

Poslední úprava: Pokorný Ladislav, PaedDr. (09.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK