PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializované stáže klinické - OPNP3Q421B
Anglický název: Clinicla Internship
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 80 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
PhDr. Daniel Kubín
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)
Povinně volitelný předmět je určen pro ty studenty, kteří se chtějí profilovat na klinickou psychologii a pracovat jako kliniční psychologové ve zdravotníckých zařízeních. Svým zaměřením proto doplňuje Encyklopedické stáže klinické I a II, jeho cílem je další prohlubování dovedností a kompetencí získaných v těchto předmětech. Jako u encyklopedických stáží zůstává obsahem kurzu seznámení se s pracovišti, která poskytují klinicko-psychologickou péči pro děti i dospělé, pasivní i aktivní účast při provozu jednotlivých pracovišť, praktické procvičování přímých i nepřímých klinicko-psychologických činností, seznamování se s legislativou a zvyšování profesních kompetencí. Součástí kurzu zůstává i reflexe získaných zkušeností a osvojených dovedností.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

  • Přímá účast na pracovišti: praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích ve zdravotnictví, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna. Student se účastní se náslechů při různých činnostech klinického psychologa, případně pod jeho vedením pracuje s testovým materiálem, s klienty, individuálními i skupinovými formami. Může se také jednat o účast na klinických programech (vzdělávacích, metodických, terapeutických aj.).
  • Nepřímé aktivity v rozsahu 40 hodin zahrnují přípravu na pobyt na pracovišti, studium (např. legislativa, standardní činnosti), rozbor spisové dokumentace, vedení deníku ze stáží či zpracování požadovaných podkladů do portfolia aj.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (28.01.2020)

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.
Baštecká, B.; Goldmann, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
Lindsay,G. ; Koene, C. ; Øvreeide, H.; Lang, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.
Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.
Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

V rámci specializovaných stáží se student může zaměřit na pracoviště, kde jde o:

1. hlubší profilaci na specifickou klientelu (např. jedinci s psychickými poruchami, specifické věkové skupiny - např.adolescenti, senioři),

2. zaměření na konkrétní psychologické postupy (specializované činnosti v diagnostice či terapii aj.),

3. nadstandardní činnosti pracoviště či činnosti, které nejsou hlavní doménou klinických pracovišť,

4. činnosti, které obvykle nespadají do encyklopedických klinických stáží.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích klinických zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Pro předmět je zpracován kurz v Moodle, adresa a přístupové heslo budou studentům sděleny na první přednášce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK