Specializované stáže poradenské - OPNP3Q420B
Anglický název: Internship in Counseling
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 80 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / 35 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)
Stáže v poradenských zařízeních jsou organizovány dle požadavků EDP (European Diploma in Psychology), jejichž naplnění a realizování umožní studentům bezproblémově absolvovat stáže nebo část studia i v zemích EU, resp. žádat v nich o uznání diplomu. Obecným cílem stáže je propojování teorie a praxe, aplikace teoretických poznatků do rozvoje profesních dovedností. Specializované stáže se konají v poradenských zařízeních ve školství, oblasti sociální práce, v neziskových organizacích, podmínkou je, aby v daném zařízení pracoval psycholog. Na rozdíl od encyklopedických stáží jde o zacílení do více specializovaných odborných činností psychologa. Předmět je pro studenty povinně volitelný - volí si ho zpravidla ti, kteří by se chtěli v budoucnu věnovat poradenské psychologii v nejširším kontextu (ve školství, v resortu práce a sociálních věci, v neziskových organizacích, v soukromé sféře.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

  • Přímá účast na pracovišti: praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna. Student se účastní se náslechů při různých činnostech poradenského psychologa, případně pod jeho vedením pracuje s testovým materiálem, s klienty, individuálními i skupinovými formami. Může se také jednat o účast v programech (vzdělávacích, metodických, terapeutických aj.).
  • Nepřímé aktivity v rozsahu 40 hodin zahrnují přípravu na pobyt na pracovišti, studium (např. legislativa, standardní činnosti), rozbor spisové dokumentace, vedení deníku ze stáží či zpracování požadovaných podkladů do portfolia aj.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.04.2020)

DRYDEN, W. Poradenství. Portál: Praha, 2008.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

LINDSAY, G.; KOENE, C.; ØVREEIDE, H.; LANG, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.

KOPRIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN, 1991.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992.

MICHALÍK, J. Školský poradenský systém v ČR. Východiska, rizika, příležitosti, návrh pojetí. Olomouc: Katedra speciální pedagogiky PedF, 2008.

VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: UK Karolinum, 2005.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

V rámci specializovaných stáží se student může zaměřit na pracoviště, kde jde o:

1. hlubší profilaci na specifickou klientelu (např. žáci se zdravotním postižením, klienti s poruchami chování, jedinci s poruchou autistického, azylanti aj.),

2. zaměření na konkrétní psychologické postupy (specializované činnosti v diagnostice či intervence, screening, skupinové formy práce se třídou aj.),

3. nadstandardní činnosti pracoviště či činnosti, které nejsou hlavní doménou pracoviště (např. vedení skupin, arteterapie v ŠPZ),

4. činnosti, které obvykle nespadají do encyklopedických poradenských stáží (např. diagnostika v profesním poradenství, diagnostika školní zralosti, diagnostika autismu, rodinná terapie).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.04.2020)

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích poradenských zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Pro předmět je zpracován kurz v Moodle, adresa a přístupové heslo budou studentům sděleny na první přednášce.