PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnická stáž - OPNP3Q308C
Anglický název: Volunteer internship
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (30.01.2023)
Volitelný předmět je určen primárně pro studenty navazujícího magisterského studia, mohou si ho ale zapsat i studenti jiných programů, kteří vykonávají dobrovolnické aktivity (tj. nehonorované činnosti) ve svém volném čase. Mělo by se jednat o aktivity, ve kterých jsou podpořenou skupinou děti, žáci a studenti předškolního a školního věku, mohou však to však být i dospělí či senioři s potřebou podpory (zvl. se specifickými potřebami), případně i kolektivy (např. podpora rodin). Spolupracující organizací jsou převážně školy, školská zařízení a neziskové organizace, které dané činnosti organizují a poskytují studentům organizační, metodickou i supervizní podporu. Vždy se jedná o aktivity, ve kterých jde o podporu žáků a studentů, nikoli dobrovolnictví, které spočívá v organizační a propagační činnosti. Nejedná se také o aktivity pro studenty vysokých škol.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2022)
Předmět si klade za cíl prostřednictvím dobrovolnických aktivit posílit komunikační, sociální i oborové dovednosti a kompetence studentů nutné pro práci s lidmi různého věku. Posílení schopnosti analýzy a reflexe vlastních aktivit. 
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2022)

Předmět je tvořen

  • 12 hodinami reflektivního semináře, konaného na fakultě, či v online prostředí
  • 48 hodinami přímých dobrovolnických aktivit.
  • 30 hodinami na zpracování úkolů. 

Reflektivní seminář zahrnuje

  • vstupní seminář, na kterém je dohodnut průběh aktivit v semestru a obsahy doborovolnických činností; dle jsou také podány informace o úkolech, které budou studenti zpracovávat v průběhu semestru a které jsou zakládány do portfolia
  • průběžné konzultace (individuální) v průběhu semestru 
  • výstupní reflektivní seminář na konci semestru, pro který je v předstihu studentem odevzdáno portfolio.  

V případě distanční výuky bude pro reflektivní semináře využito prostředí Teams. 

Termín vstupního semináře bude zapsaným studentům sdělen mailem. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (11.02.2023)

Frič, P., & Pospíšilová, T. (2010). Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v České republice na začátku 21. století. Praha: Agnes.

Hestia. (2022, 10. srpna). Hestia. https://www.hest.cz/

Hladká, M. (2008). Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. Aktuální otázky sociální politiky-teorie a praxe (s. 20-27). Pardubice: Univerzita Pardubice.

Hruška L., Hrušková, A., Tošner, J., & Pilát, M. et al. (2018). Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Analýza o stavu dobrovolnictví v zahraničí a ČR. Ostrava: ACCENDO.

Kandová, M. (2022, 20. srpna). Dobrovolník.cz. HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví.  http://www.dobrovolnik.cz/

Kopřiva, K. (2000). Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha: Portál.

Korthagen, F. A. J. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Kucharská, A., Laufková, V., Kadrnožková, M., Šťastný, V. (2022). Dobrovolnictví jako prostředek edukace v pomáhajících profesích. Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích. 2022, V. (2). Dotupné z: http://odborne.casopisy.palestra.cz/index.php/dap/article/view/296/386. 

Matulayová, T., Jurníčková, P., & Doležel, J. (2016). Motivace k dobrovolnictví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Mlčák, Z. (2010). Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektů osobnosti. Ostravská univerzita v Ostravě.

Pilát, M. (2015). Vybrané kapitoly z dobrovolnictví a dobrovolnické praxi. Slezská univerzita v Opavě: Opava.

Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města: revue pro etnologii, antropologii a etnologii komunikace, 12(1), 109–133.

Tošner, J., & Soszanská, O. (2002). Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál.

Trutnovská, R. (2016). Fungování dobrovolnictví v ČR — současné trendy a dobrovolnické programy. Forum Socialni Prace. Prague: Charles University, Faculty of Arts, (1), 69–76.

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) (2002). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-198.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (29.01.2023)

Aktivity jsou vykonávány po souhlasu garanta předmětu, který může také vhodná spolupracující zařízení doporučit.

Rozsah aktivit je určen kreditovou dotací předmětů - jedná se o 60 hodin přímých aktivit a 18 hodin nepřímých aktivit (příprava na výkon dobrovolnictví, zpracování úkolů), reflektivní seminář v rozsahu 12 hodin v průběhu semestru, na kterém sdílejí a reflektují své zkušenosti s dobrovolnickou činností.

Dobrovolnická praxe se může uskutečňovat v resortu školství (školská zařízení různého typu), mimoškolních zařízení (zájmové a volnočasové aktivity), v resortu práce a sociálních věcí (sociální služby, neziskové organizace), aj. 

Aktivity s dětmi, žáky a klienty mohou mít různou podobu, např. asistenství, doučování, preventivní aktivity (besedy), sociální služby. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2022)

1. Výkon dobrovolnických aktivit (viz Deskriptory) 

2. Účast na vtupním a výstupním reflektivním semináři, konzultace v průběhu semestru 

3. Zpracování stanovených úkolů vyučujícím ve vztahu k vykonávaným činnostem 

4. Odevzdání portolia 1 týden před konáním výstupního reflektivního semináře

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK