PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klinické stáže encyklopedické II s reflexí - OPNP3Q303A
Anglický název: Encyclopedic Clinical Internship with Feedback II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q104A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.04.2020)
Kurz navazuje na kurz „Klinické stáže encyklopedické s reflexí I“ a je zaměřen na prohloubení znalostí, dovedností a kompetencí osvojených v prerekvizitním kurzu. Obsahem kurzu je seznámení se s pracovišti, která poskytují klinicko-psychologickou péči pro děti i dospělé, pasivní i aktivní účast při provozu jednotlivých pracovišť, praktické procvičování přímých i nepřímých klinicko-psychologických činností, seznamování se s legislativou a zvyšování profesních kompetencí. Součástí kurzu je i reflexe získaných zkušeností a osvojených dovedností. Studenti absolvují náhledy na klinickém pracovišti u psychologa, který se zabývá zdravotnickou praxí, resp. poradenskou praxí zaměřenou na prevenci, resp. následné vyrovnávání se s psychickým poškozením. Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky, poradenství a psychoterapie. Cílem je podpora rozvoje dovedností pro práci psychologa v daných typech zařízení psychologické praxe. Student by se měl dále seznámit s legislativou upravující činnost toho kterého zařízení, měl by se zorientovat v typické klientele a typických standardních činnostech toho kterého zařízení, měl by evidovat formy, jak daný klient o poskytované služby žádá. Dále by mělo dojít k postižení odborných okruhů tematicky zaměřených - konkrétní odborná témata, která pracoviště zajišťuje (např. zdravotní rizika, obtíže a adaptační problémy, podpora integrace zdravotně postižených aj.). Neměla by chybět podpora rozvoje diagnostických, poradenských a terapeutických dovedností. Osvojeny by měly být základní diagnostické dovednosti spojené s administrací, skórováním, vyhodnocením i interpretací nejčastěji užívaných diagnostických nástrojů dle specifik toho kterého odborného zařízení, pro které má student základní teoretickou průpravu z povinných i povinně volitelných předmětů v rámci studia psychologie (např. anamnestický rozhovor, diagnostický rozhovor s rodiči a klientem, užití konkrétních diagnostických nástrojů jako jsou testy obecných i speciálních schopností - testy inteligence a další testy kognitivních schopností a testy osobnosti) a specifická diagnostická témata: testy zaměřené na klinické symptomy. Studenti by měli mít možnost účastnit se i cílených intervenčních postupů a programů, včetně vyhodnocování jejich efektivity. Vhodné je seznámení se s konkrétními cílovými skupinami (podle věku, resp. problémových kategorií). Praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (28.01.2020)

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.
Baštecká, B.; Goldmann, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
Lindsay,G. ; Koene, C. ; Øvreeide, H.; Lang, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.
Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.
Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.04.2020)

Student v předmětu absolvuje minimálně stáže na 2 pracovištích pracovištích, v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit, tj. 2 týdny. 

 Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK