PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Poradenské stáže encyklopedické s reflexí I - OPNP3Q211A
Anglický název: Internship in Counseling Organizations I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q103A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2022)
Stáže v poradenských zařízeních jsou organizovány dle požadavků EDP (European Diploma in Psychology), jejichž naplnění a realizování umožní studentům bezproblémově absolvovat stáže nebo část studia i v zemích EU, resp. žádat v nich o uznání diplomu. Obecným cílem stáže je propojování teorie a praxe. V rámci předmětu se studenti seznamují s jednotlivými pracovišti poradenského systému ve školství, případně s těmi, ve kterých jsou klienty děti a mladiství a kde je také řešena problematika vzdělávání.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímý výkon stáže: 80 hodin 

Zpracovní porfolia: 30 hodin 

Příprava na reflektivní seminář, účast na reflektivním semináři: 10 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

 

BAŠTECKÁ, B.; ČERMÁKOVÁ, V.; KINKOR, M. Týmová supervize: teorie a praxe. Praha: Portál, 2016.

HAJD MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: UK PedF, 2002.

HAJD MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: UK PedF, 2003.

HAWKINS, P.; SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.

KNOTOVÁ, D. Školní poradenství. Praha: Grada, 2012.

LINDSAY, G., et al. Etika pro evropské psychology. Praha: Triton, 2010.

SVOBODA, M.; KREJČÍŘOVÁ, D.; VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.

PEŠOVÁ, I., ŠAMÁK, M. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006. 

ZAPLETALOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické poradenství. In PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2012. 

 

Školský zákon, ve znění účinném od 25. 8. 2020

Vyhlášky (dostupné na http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky)

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2020

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění účinném od 1. 9. 2019

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

Studenti absolvují náhledy v psychologických pracovištích, ve kterých je realizována supervidovaná praxe s klienty pod vedením pověřeného pracovníka daného pracoviště. Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky a intervence, příp. na nadstandardní činnosti poradenských zařízení, s cílem rozvoje diagnostických, intervenčních a terapeutických dovedností. Cílem kurzu je podpora rozvoje dovedností pro práci psychologa v daných typech zařízení psychologické praxe. Student by se měl dále seznámit s legislativou upravující činnost toho kterého zařízení, měl by se zorientovat v typické klientele a typických standardních činnostech toho kterého zařízení, měl by evidovat formy, jak daný klient o poskytované služby žádá.

Dále by mělo dojít k postižení odborných okruhů tematicky zaměřených - konkrétní odborná témata, která pracoviště zajišťuje (např. výukové obtíže, výchovné problémy, podpora integrace zdravotně postižených aj.)

Neměla by chybět podpora rozvoje diagnostických, intervenčních a terapeutických dovedností. Osvojeny by měly být základní diagnostické dovednosti spojené s administrací, skórováním, vyhodnocením i interpretací nejčastěji užívaných diagnostických nástrojů dle specifik toho kterého odborného zařízení, pro které má student základní teoretickou průpravu z povinných i povinně volitelných předmětů v rámci studia psychologie (např. anamnestický rozhovor, diagnostický rozhovor s rodiči a klientem, užití konkrétních diagnostických nástrojů jako jsou testy obecných i speciálních schopností - testy inteligence a další testy kognitivních schopností, pozornosti, paměti, testy osobnosti, didaktické testy), specifická diagnostická témata: screening, diagnostika třídy, diagnostika rodiny. Dále intervenční programy, individuální a skupinové, jejich průběh, hodnocení efektivity, jejich rizika. Práce s konkrétními cílovými skupinami (práce s předškolními dětmi, žáky dle stupňů vzdělávání, práce se třídou, práce s rodinou). Možnosti terapeutické práce v daném typu zařízení.

Student absolvuje minimálně stáže ve 2 pracovištích (výběr: a) pedagogicko-psychologická poradna ve dvou odlišných obdobích z hlediska školního roku, b) školní poradenské pracoviště, c) poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy), v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit (odborné aktivity v daném poradenském zařízení) a nepřímých aktivit (příprava na stáže, studium dokumentace, studium spisů klientů, analýza poradenských dat – dle požadavků na zpracované úkoly ze stáží). 

Součástí předmětu je vstupní reflektivní seminář a výstupní reflektivní seminář, v rámci kterých je připravován student na pobyt v zařízeních i reflektuje odborné postupy. Student v průběhu realizace předmětu zpracovává z každého zařízení portfolio dokumentace a odborných úkolů. Pro potřeby předmětu je zřízen kurz v Moodle s podpůrnými materiály nutnými k pobytu na pracovištích psychologické praxe i s informacemi ke zpracování portfolií. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2023)

V rámci předmětu student vykoná stáž na 2 pracovištích poradenských zařízení, v celkovém rozsahu 80 hodin (2 týdny), účastní se vstupního a výstupního semináře. 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na reflektivním semináři

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK