Klinické stáže encyklopedické s reflexí I - OPNP3Q210A
Anglický název: Encyclopedic Clinical Internships with Feedback I
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Prerekvizity : OPNP3Q104A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D. (28.01.2022)
Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovedností z oblasti klinické psychologie. Obsahem kurzu je seznámení se s pracovišti, která poskytují klinicko-psychologickou péči pro děti i dospělé, pasivní i aktivní účast při provozu jednotlivých pracovišť, praktické procvičování přímých i nepřímých klinicko-psychologických činností, seznamování se s legislativou a zvyšování profesních kompetencí. Součástí kurzu je i reflexe získaných zkušeností a osvojených dovedností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D. (28.01.2022)

Seznámení s klinicko-psychologickou praxí a orientace v oboru.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.01.2022)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímý výkon stáže: 80 hodin 

Zpracovní porfolia: 30 hodin 

Příprava na reflektivní seminář, účast na reflektivním semináři: 10 hodin

V případě distanční výuky se reflektivní semináře uskuteční v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (28.01.2020)

Hawkins, P.; Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004.
Baštecká, B.; Goldmann, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
Lindsay,G. ; Koene, C. ; Øvreeide, H.; Lang, F. Etika pro evropské psychology. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2010.
Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000.
Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D. (28.01.2022)

Studenti absolvují náhledy na klinickém pracovišti u psychologa, který se zabývá zdravotnickou praxí, resp. poradenskou praxí zaměřenou na prevenci, resp. následné vyrovnávání se s psychickým poškozením. Stáže budou zaměřeny na standardní aktivity pracovišť v oblasti prevence, diagnostiky, poradenství a psychoterapie. Cílem je podpora rozvoje dovedností pro práci psychologa v daných typech zařízení psychologické praxe. Student by se měl dále seznámit s legislativou upravující činnost toho kterého zařízení, měl by se zorientovat v typické klientele a typických standardních činnostech toho kterého zařízení, měl by evidovat formy, jak daný klient o poskytované služby žádá.
Dále by mělo dojít k postižení odborných okruhů tematicky zaměřených - konkrétní odborná témata, která pracoviště zajišťuje (např. zdravotní rizika, obtíže a adaptační problémy, podpora integrace zdravotně postižených aj.).
Neměla by chybět podpora rozvoje diagnostických, poradenských a terapeutických dovedností. Osvojeny by měly být základní diagnostické dovednosti spojené s administrací, skórováním, vyhodnocením i interpretací nejčastěji užívaných diagnostických nástrojů dle specifik toho kterého odborného zařízení, pro které má student základní teoretickou průpravu z povinných i povinně volitelných předmětů v rámci studia psychologie (např. anamnestický rozhovor, diagnostický rozhovor s rodiči a klientem, užití konkrétních diagnostických nástrojů jako jsou testy obecných i speciálních schopností - testy inteligence a další testy kognitivních schopností a testy osobnosti) a specifická diagnostická témata: testy zaměřené na klinické symptomy. Studenti by měli mít možnost účastnit se i cílených intervenčních postupů a programů, včetně vyhodnocování jejich efektivity. Vhodné je seznámení se s konkrétními cílovými skupinami (podle věku, resp. problémových kategorií).

Praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit na 2 pracovištích, tj. 2 týdny a je smluvně zajištěna.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.04.2020)

Student v předmětu absolvuje minimálně stáže na 2 pracovištích pracovištích, v celkovém rozsahu 80 hodin přímých aktivit, tj. 2 týdny. 

 

Předmět je ukončen zápočtem. K němu je potřeba splnit: 

- výběr pracovišť dle doporučené trajektorie

- evidence činností přímých i nepřímých na pracovišti

- potvrzení ze stáže 

- zpracování reflektivního deníku (seznam přímých a nepřímých aktivit, stanovené úkoly, reflexe) 

- účast na výstupním reflektivním semináři