PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychopatologie dětí - OPNP3Q206A
Anglický název: Psychopathology in Children
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 34 / 34 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Magdalena Kohout-Diaz
Vyučující: PhDr. Daniel Kubín
Je prerekvizitou pro: OPNP3Q416B, OPNP3Q418B, OPNP3Q417B
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (09.04.2020)
Předmět má za cíl poskytnout studentům a studentkám informace o duševních poruchách v dětství a dospívání. Prostřednictvím předmětu si studující mají osvojit nejen poznatky o dětské psychopatologii, ale také (a zejména) citlivý způsob uvažování o normalitě a abnormalitě psychického vývoje u dětí a dospívajících. Základním východiskem výuky proponovaného předmětu je zdůrazňování značné vývojové variability psychického vývoje dítěte. V tomto kontextu je tedy důležité nepokládat každý nestandardní projev v chování dítěte za psychopatologický, neboť se často jedná spíše o hraniční projev ještě přiměřeného duševního vývoje, což platí především pro složitější ontogenetická období. V předmětu budou systematicky představeny jednotlivé psychické poruchy a jejich specifické projevy v období dětství a dospívání tak, aby absolventi dokázali rozpoznat hranici normality a abnormality. Poznatky budou rámovány Diagnostickým a statistickým manuálem duševních poruch (DSM) a Mezinárodní statistickou klasifikací nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN). Současně budou ilustrovány na konkrétních příkladech. Studující se v předmětu budou setkávat s kazuistikami a budou vedeni k jejich citlivé interpretaci s pomocí osvojených poznatků. Předmět je rozdělen do následujících tematických okruhů: 1. Specifika dětské psychopatologie, 2. Psychické poruchy při neurologických onemocněních dětí, 3. Mentální retardace, 4. Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka; Specifické vývojové poruchy školních dovedností; Specifická vývojová porucha motorické funkce, 5. Pervazivní vývojové poruchy, 6. Poruchy chování a emocí – Hyperkinetické poruchy, Poruchy chování, 7. Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství, Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci, Tikové poruchy, 8. Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a v adolescenci – neorganická enuréza, neorganická enkopréza, Porucha pohlavní identity v dětství, 9. Poruchy spánku a poruchy příjmu potravy u dětí, 10. Psychózy v dětském věku, 11. Sebevražedné chování, sebepoškozování v dětství a v adolescenci, 12. Afektivní poruchy v dětském věku, 13. Neurotické poruchy v dětském věku, poruchy vyvolané stresem, 14. Návykové nemoci v dětském věku, 15. Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě, psychická deprivace a subdeprivace, 16. Dítě v nemoci, náročné životní situaci, psychosomatická onemocnění v dětském věku.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:

  • přednášky 24 hodin celkem
  • semináře 12 hodin celkem

Příprava:

  • samostudium odborné literatury 18 hodin celkem
  • zpracování úkolů a příprava na semináře 12 hodin

Příprava na zkoušku: 24 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (04.02.2020)

Fischer,J. a kol.: Dětská psychiatrie. SZdN, Praha 1963.

Hort,Vl.a kol.:Dětská a adolescentní psychiatrie.Portál,Praha,2000.

Koluchová,J. a kol.: Přehled patopsychologie dítěte. UP, Olomouc 1989.

Langmeier,J., Matějček,Zd.: Psychická deprivace v dětství. Avicenum, Praha 1974.

Langmeier,J., Balcar,K. Špitz,J.: Dětská psychoterapie. Avicenum, Praha 1991.

Matějček,Zd.: Praxe dětského psychologického poradenství. SPN, Praha 1991.

Matějček,Zd.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. SPN, Praha 1992.

Mezinárodní klasifikace nemocí.10.revize.Duševní poruchy a poruchy chování.Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka (přel. z angl.originálu).Praha,Psychiatrické centrum,1992.

Nešpor,K.: Návykové chování a závislost.Praha,Praha,2000.

Richterová,J. a kol.: Patopsychologie. SPN, Praha 1969.

Švancara,J.: Poruchy psychického vývoje. UJEP, Brno 1979.

Vágnerová,M.: Variabilita a patologie psychického vývoje. Karolinum, Praha 1993.

Vágnerová,M.: Psychologie problémového dítěte školního věku. Portál, Praha 1994.

Vágnerová,M. : Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha, 2005

Vaníčková,E.,Provazník,K.,Hadj-Moussová,Z.,Spilková,J.: Sexuální násilí na dětech.Portál,Praha,1999.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

Zkouška bude ústní formou, student bude hovořit o dvou losem zvolených okruzích.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

1. Specifika dětské psychopatologie

2. Mentální retardace

2. Psychické poruchy při neurologických onemocněních dětí

3. Pervazivní vývojové poruchy

4. Poruchy sociální funkcí + náročný temperament

4. Dítě ohrožené prostředím: týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě, psychická deprivace a subdeprivace

5. Porucha aktivity a pozornosti

5. Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka; Specifické vývojové poruchy školních dovedností; Specifická vývojová porucha motorické funkce

6. Psychické poruchy se somatickými projevy v dětství a adolescenci

7. Neurotické poruchy v dětském věku, poruchy vyvolané stresem,

8. Afektivní poruchy v dětském věku,

8. Sebepoškozování a suicidalita v dětství a dospívání

9. Psychózy v dětském věku,

10. Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání

11. Disharmonický vývoj osobnosti

11. Poruchy chování

11. Poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

12. Dítě v nemoci, náročné životní situaci, psychosomatická onemocnění v dětském věku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)
Studenti plní stanovené úkoly pro přednášky i pro semináře, dle vyčíslení hodin v Deskriptorech. Reflektivní přístup na seminářích. 
Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jana Tylš Adámková, Ph.D. (02.02.2022)

Pro výuku předmětu je připraven kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9929

Heslo pro zápis bude sděleno na první přednášce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK