PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rodinné a manželské poradenství - OPNP3Q204A
Anglický název: Mariage and Family Couseling
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)
Předmět se zabývá představením základních otázek a oblastí v systému rodinného a manželského poradenství. Studenti si prohloubí své povědomí o systému partnerského a rodinného poradenství, naučí se reflektovat poradenské problémy. Studenti se seznámí s teoretickým zázemím v oblasti partnerství, cyklu a významu rodinných vztahů a systemického přístupu k mezilidským vztahům. Absolvent kurzu dokáže identifikovat nosná témata rodinné a partnerské poradenské intervence i limity tohoto způsobu práce s klienty. Dokáže popsat širší kontexty partnerských a rodinných vztahů a tyto aplikovat, kriticky nahlížet na možné determinanty v partnerském/rodinném soužití. Studenti budou také seznámeni se systémem partnerského a rodinného poradenství v ČR, jeho historií i aktuálním stavem.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (14.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:

 • přednášky 12 hodin celkem
 • semináře 12 hodin celkem

Příprava:

 • doplňující studium prezentací, videonahrávek v Moodle 12 hodin celkem
 • samostudium odborné literatury 24 hodin celkem
 • zpracování úkolů (reflexe monografie) a příprava na semináře 24 hodin

Příprava na zkoušku: 36 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci Zoom, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.04.2020)

Berg, Insoo Kim: Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0500-5.

Gjuričová, Šárka a Kubička, Jiří: Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2390-7.

Kratochvíl, Stanislav. Manželská terapie. 4., rozš. vyd., V nakl. Por. Praha: Portál, 2005. 255 s. ISBN 807367048

Minuchin, Salvador: Rodina a rodinná terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 231 s. ISBN 978-80-262-0371-1.

Novák, Tomáš: Manželské a rodinné poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 108 s. Psyché. ISBN 80-247-1316-0.

Rieger, Zdeněk a Vyhnálková, Hana: Ostrov rodiny: integrující přístup pro práci s rodinou: příručka pro odborníky. Vyd. 2. Hradec Králové: Konfrontace, 2001. 254 s. ISBN 80-86088-06-5.

Satir, Virginia: Kniha o rodině. 1. vyd. Praha: Institut Virginie Satirové, 1994. 350 s. ISBN 80-901325-0-2.

Trapková, Ludmila a Chvála, Vladislav: Rodinná terapie psychosomatických poruch: [rodina jako sociální děloha]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7367-561-5.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Přehled probíraných témat:

 1. Historie manželského a rodinného poradenství, historie a funkce rodiny
 2. Platná legislativa upravující poradenství v ČR
 3. Vyjasnění základní terminologie (např. skrytá zakázka, dojednávání zakázky, distribuce viny, rozdíl mezi tzv. návštěvníkem, klientem a stěžovatelem, aj.)
 4. Základní přehled teoretických přístupů v manželském a rodinném poradenství
 5. Problematika životních krizí (truchlení, rozvody, aj.)
 6. Specifika poradenství v jednotlivých oblastech (výchova dítěte, kariérní a studijní poradenství, aj.)
 7. Fáze poradenského procesu
 8. Poradenské techniky (přerámování, tlumočení, cirkulární otázky, otázky na výjimky, atd.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Kurz je ukončen písemnou zkouškou.  Zkouška má podobu písemného didaktického testu v rozsahu přednášek i povinné literatury.

Dále je podmínkou písemné zpracování a reflexe vybrané monografie (seznam monografií bude představen na první přednášce).

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (13.09.2021)

Pro předmět je zpracován kurz v Moodle, adresa a přístupové heslo budou studentům sděleny na první přednášce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK