PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychopatologie dospělých - OPNP3Q104A
Anglický název: Psychopathology in Adults
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Magdalena Kohout-Diaz
PhDr. Bc. Ivana Líbalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Goldmann
prof. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNP3Q201A, OPNP3Q303A, OPNP3Q210A, OPNP3Q302A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (09.04.2020)
Cílem předmětu Psychopatologie dospělých je seznámit studenty s obecnou a speciální psychopatologií. Předmět je zaměřen jak teoreticky, tak prakticky. Jeho absolvováním získají studenti základní vědomosti z psychopatologie dospělých. Výuka bude probíhat formou přednášek a seminářů s kazuistickými případy z psychologické praxe. Předmět provede studenty aktuálním tříděním podle Mezinárodní klasifikace nemocných MKN 10 po jednotlivých kapitolách vyjma kapitol 7. - 9. V první části výuky proberou studenti obecnou psychopatologii podle aktuální VŠ učebnice pro lékařské fakulty. A) Obecná psychopatologie • historie psychopatologie a psychiatrie; klasifikace duševních poruch; poruchy vědomí; poruchy pozornosti; poruchy paměti; poruchy vnímání; poruchy myšlení; poruchy intelektu; poruchy emocí; poruchy pudů; poruchy vůle B) Speciální psychopatologie podle MKN 10/MNK 11 • Organické poruchy • Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek • Schizofrenie • Poruchy ze schizofrenního okruhu • Poruchy nálady • Neurotické poruchy • Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami Poruchy osobnosti a chování u dospělých
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (28.01.2020)

Baštecká, B., Goldmann, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha, 2005.
Duševní poruchy a poruchy chování: diagnostická kritéria pro výzkum: mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize (MKN-10). PCP Praha, 1996.
Heretik, A., Heretik, A. Jr. a kolektiv: Klinická psychológia. Psychoprof, Nové Zámky, 2007.
Pěč, O., Probstová, V. a kolektiv: Psychózy: psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče, Triton, Praha, 2009.
Praško, J. a kolektiv: Poruchy osobnosti. Portál, Praha, 2003.
Smolík, P.:Duševní a behaviorální poruchy: Průvodce klasifikací, nástin nozologie, diagnostika. Maxdorf, Praha, 2002.
Svoboda, M., Češková, E., Kučevoá, H.: Psychopatologie a psychiatrie. Portál, Praha, 2006.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (28.01.2020)
  • Písemný test
  • Ústní zkouška
  • Písemná práce
  • Aktivní účast
  • Plnění průběžných úkolů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK