PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá praxe na SŠ s reflexí - OPNO4O033A
Anglický název: Continuous Teaching Practice at Higher Secondary School
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 39 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO4O023A
Anotace -
Souvislá praxe na SŠ poskytuje studentům navazujícího magisterského studia ZSV příležitost rozvíjet své didaktické znalosti a kompetence učitele v reálném prostředí škol; v tomto smyslu představuje bezpečné studijní prostředí pro získávání prvních pedagogických zkušeností s vyučováním studovaného oboru na úrovni střední školy. Jedním z významných aspektů realizace praxe a reflektivních seminářů je důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů, a to jako v komunikaci se žáky, tak též v rovině komunikace odborné, kterou studenti uplatní v komunikace s fakultními vyučujícími a též v seminářích.
Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Cíl předmětu

Student/ka absolvující úspěšně Souvislou praxi zvládá profesní činnosti popsané v Souboru  profesních  kvalit  studenta  na  pedagogické  praxi (viz soubor Soubor profesních kvalit studenta na oborové praxi dostupný na internetové adrese Střediska praxe PedF UK: http://pages.pedf.cuni.cz/spp/hodnoceni-studentu-na-praxi/). Studující zkvalitní svoji profesní komunikaci.

Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Deskriptory
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 120 minut
Samostudium literatury (za semestr) 8 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

Plnění předmětu

Seminární práce 6 hodin
Příprava na zápočet 4 hodiny
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Literatura

Povinná literatura

BENDL, Stanislav a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1.
MAZÁČOVÁ, Nataša. Pedagogická praxe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-673-4.
PÍŠOVÁ, Michaela, ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
SPILKOVÁ, Vladimíra a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-260-9405-0. 

 

Doporučená studijní literatura

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009.

HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

JANÍK, T. a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido 2007.

JANÍK, T.; MAŇÁK, J.; KNECHT,P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido, 2009.

KYRIACOU, Chris. Řešení výchovných problémů ve škole.  Praha: Portál, 2005.

LUKÁŠOVÁ, H. Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál, 2010.

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, 2002.

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné školePraha: Portál 1999.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R.Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučováníBrno: MU 2016.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M. a kol.  Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006.

Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Sylabus

Obsah předmětu tvoří témata
 1. Charakter a smysl souvislé praxe, podmínky a možnosti plnění praxe
 2. Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi - prostřednictvím moodlu
 3. Příprava na realizaci praxe (odevzdávání patřičných podkladů a informací, konzultace k budoucím praxím), význam kvalitní komunikace
 4. Předpoklady úspěšné komunikace a kvalitní odborná komunikace
 5. Realizace náslechů a jejich evaluace s fakultním učitelem, zásady rozhovoru při reflexi výuky
 6. Vypracování příprav, výuka a její následná evaluce s fakultním učitelem
 7. Hospitace výuky uskutečněná oborovým didaktikem, odborníkem z pedagogické fakulty či kolegou studentem
 8. Reflexe účasti na dalších výchovně vzdělávacích aktivitách školy
 9. Vypracovávání portfolia
10. Evaluce praxe a sdílení zkušeností prostřednictvím kolokvia.

Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (10.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu
  • Splnění všech klíčových požadavků (vyplývajícíh též ze směrnice k souvislé pedagogické praxi vypracované Střediskem pedagogické praxe na PedF)
  • Včasné odevzdávání požadovaných podkladů potřebných pro průběh souvislé praxe
  • Včasně odevzdané, řádně a přehledně zpracované portfolio a účast na evaluačním setkání
Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (15.04.2021)
Studijní opory

Adresa moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6176 (Zápis sebe sama - heslo: praxe )

Poslední úprava: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (08.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK