PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náslechová praxe s reflexí - OPNO4O013A
Anglický název: Observation practice – Civics and Social Science
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 36 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
Anotace -
Předmět Náslechová praxe s reflexí umožňuje studentům získat zkušenost s oblastí praxe vyučování Výchovy k občanství a Základů společenských věd na ZŠ a SŠ. V přípravných seminářích se studenti seznamují s organizací praxe a získávají představu o podobách, možnostech, nárocích a obtížích výuky studovaného oboru. Na školách studenti absolvují minimálně 4 náslechy vyučovacích hodin výchovy k občanství, pozorování zapisují do záznamových listů a písemně reflektují. Reflexi výuky podle zadání písemně zpracovávají do portfolia, diskutují je s vedoucím učitelem praxe a závěry uvádějí do záznamového archu v portfoliu. V reflektivních seminářích studenti porovnávají důležité jevy výuky, didaktické postupy vyučujícího a vzájemně komunikují zjištěné obtíže při vyučování jednotlivých témat. Pozornost bude věnována též vnímání rozdílných požadavků na výuky v odlišných podmínkách, např. rozdílu mezi výukou na základní škole a střední škole.
Poslední úprava: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Cíl předmětu

Absolventi předmětu Náslechová praxe s reflexí získávají jasnější povědomí o průběhu výuky studovaného oboru, umí lépe sledovat jevy pro oborovou didaktiku, kvalitněji reflektovat a komunikovat svá pozorování a hlouběji promýšlet témata, jež se vynořila během praxe. Studenti jsou citliví vůči odlišným podmínkám výuky a potřebám žáků.

Poslední úprava: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu cvičení

40 minut

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe

40 minut

Samostudium literatury (za semestr)

4 hodiny

Práce se studijními materiály (za semestr)

4 hodiny

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

4 hodiny

Příprava na zápočet

4 hodiny

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Poslední úprava: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Literatura

Povinná literatura

Bendl, Stanislav a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-517-1.

Mazáčová, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s.ISBN 978-80-7290-673-4.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA


CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.
HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-670-3.
HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8.
KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed.) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.
Mazáčová, Nataša. Pedagogická praxe. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s.ISBN 978-80-7290-673-4.
PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení: perspektivy orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN isbn80-7290-092-7.
Píšová, Michaela, (ed.) Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
Spilková, Vladimíra a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-260-9405-0.
TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. ISBN 78-80-7368-880-6.

Poslední úprava: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (11.09.2021)
Sylabus

Obsah předmětu tvoří témata
  1. Pojetí předmětu náslechová praxe s reflexí a systém praxí v navazujím studiu, význam odborné komunikace
  2. Koncepce klinické školy a podoby spolupráce s fakultními učiteli
  3. Specifika oborové didaktiky OV a ZSV a rozdílná pojetí výuky OV a ZSV na odlišných typech typy škol
  4. Uvedení do problematiky hospitace a evaluace výuky a rozvoj schopnosti odborně komunikovat
  5. Možnosti didaktického rozboru videozáznamu výuky
  6. Seznámení s vybranými výukovými metodami a postupy významnými pro OV a ZSV
  7. Seznámení s učebnicemi a učebními materiály
  8. Příklady dobré a špatné praxe
  9. Inovativní didaktické postupy (s ohledem na možnosti distanční výuky)
 10. Evaluce proběhnuvší praxe
 11. Profesní a osobnostní růst učitele a příprava na souvislou praxi
 12. Profesní portfolio.

Poslední úprava: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu
  • Realizace požadovaných náslechů podle odevzdaného rozvrhu.
  • Zpracování portfolia a reflexe náslechové praxe během rozhovoru s garantem praxe k udělení zápočtu.
  • Účast na seminářích (maximálně 1 absence).
Poslední úprava: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Studijní opory

Studium tohoto předmětu je podpořeno studijní oporou v moodlu na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6179.

 

 

Poslední úprava: Ondráček Vojtěch, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK