PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová didaktika 1 - OPNO4O012A
Anglický název: Applied Didactics 1
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 40 / 46 (55)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Korekvizity : OPNO4O011A
Je korekvizitou pro: OPNO4O011A
Je prerekvizitou pro: OPNO4O023A, OPNO4O022A
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (1) (1)2.jpg Kateřina Esserová, DiS.
Anotace -
Didaktika I je úzce provázána s odbornými předměty navazujícího studia Člověk v současné společnosti a Občan ve státě. Na základě pojetí společensko-vědních znalostí v RVP ZŠ a G nabízí didaktické nástroje pro formulaci systému cílů, ukazuje různé způsoby reprezentace učiva a dílčí kroky postupu výuky a možnosti hodnocení. Studenti se v seminářích setkají s různými didaktickými postupy, které reflektují a dále rozvíjejí. S využitím taxonomií vzdělávacích cílů, repertoáru metod a forem práce se učí samostatně navrhovat cíle, postup výuky i nástroje kriteriálního hodnocení k zadaným tématům. Navržené postupy v mikrovyučování prakticky zkouší, reflektují a s využitím vrstevnické zpětné vazby hodnotí.
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (12.05.2021)
Cíl předmětu

V předmětu Oborová didaktika 1 se studenti učí na základě znalostí společenských věd a požadavků kurikula formulovat dílčí cíle pro výchovu k občanství a občanský a společenskovědní základ. Setkávají se s různými způsoby reprezentace učiva, učí se je využívat na konkrétních příkladech a reflektují různé metody a formy práce ve výuce.

Poslední úprava: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (16.08.2019)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (12.09.2021)
Literatura

Povinná literatura

DEWEY J. Dewey Outlines Utopian Schools (lw.9: 136-140)In Dewey, J. The Collective Works of Johdn Dewey (1882-1953). Charlottesville: InteLex. 1992

Pasch, Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

ŠÍP, R. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. Brno: MUNIPress. (Vybrané kapitoly.) 2019

 

Doporučení literatura

HENDRICK, Carl a MACPHERSON, Robin. Co funguje ve třídě?: most mezi výzkumem a praxí. Překlad Pavla Le Roch. Druhé, revidované vydání. Praha: Euromedia Group, 2021. 230 stran. Universum. ISBN 978-80-242-7476-8.

FLETCHER-WOOD, H. Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Překlad Miroslava Kopicová. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2021. 170 stran. Universum. ISBN 978-80-242-7152-1.

DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. s. 14 - 25. In: Kuthan, Robert, ed., Pelcová, Naděžda, ed. a Zicha, Zbyněk, ed. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7290-983-4.

Children's understanding of society [online]. Hove (UK): Psychology Press, 2004 [cit. 2019-09-08]. Dostupné z: http://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=198531.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 4. Přeložil Dominik DVOŘÁK, přeložil Milan KOLDINSKÝ. Praha: Portál (vydavatelství), 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.

JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge, nebo, Didaktická znalost obsahu?. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.

MOREE, Dana et al. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. 110 s. ISBN 978-80-86961-61-3.
STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, a kol. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

ŠEĎOVÁ, Klára et al. Výuková komunikace. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 stran. ISBN 978-80-210-9529-8.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.09.2023)
Sylabus

Obsah předmětu tvoří témata
 1. Společenské vědy v kurikulu, RVP ZV a RVP G, různá pojetí výchovy k občanství, reflexe vlastních zkušeností 
 2. Hodnoty a postoje ve společenských vědách; reflexe vlastních postojů, hodnoty ve výuce a přístupy vyučujících
 3. Stanovení komplexních a konkrétních cílů, mikrovyučování na zadané téma

 4. Formulace cílů s využitím taxonomií vzdělávacích cílů, mikrovyučování a jeho didaktická reflexe
 5. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, formy a metody výuky
 6. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, formy a metody výuky
 7. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení  

 8. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení 
 9. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení

10. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
11. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
12. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení

 V kurzu bude implementovaná metodika rozvoje sebehodnocení a vrstevnického hodnocení. Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
  • Aktivní účast v seminářích
  • Výstup skupiny v mikrovyučování, Prezentace skupinové práce  na didaktické analýze a návrhu výuky 
  • Za skupinu odevzdání 2 formulářů  didaktické analýzy tematického celku s návrhem výukové jednotky, výběr témat je totožný s tématy z předmětu Člověk v současné společnosti
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK