Vztahy předškolního a primárního vzdělávání - OPN03N205A
Anglický název: Relations Between Pre-Primary and Primary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Prerekvizity : OPN03N404A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (28.01.2020)
Předmět je koncipován jako odborný diskurz do problematiky návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání. Jeho cílem je pedagogický vhled do problematiky proměny role dítěte v roli žáka; připravenost instituce primárního vzdělávání na individualizaci vzdělávacích cest; smysluplnost zjišťování školní připravenosti dětí v předškolním věku, a to v českém i mezinárodním kontextu. Témata: 1.) Vývoj odborné terminologie (školní připravenost, školní zralost, školní způsobilost, historický kontext atd.). 2.) Problematika kompetencí budoucího školáka (provázanost kurikulární RVP PV, RVP ZV). 3.) Metody pedagogické diagnostiky školní připravenosti, vedení a využití dětského portfolia. 4.) Spolupráce mateřské školy s dalšími institucemi v českém a mezinárodním kontextu (pedagogicko-psychologickou poradnou, základní školou, přípravnými třídami atd.). 5.) Naplňování vzdělávacího stupně ISCED 0 a ISCED 1 v zahraničí. 6.) Možnosti realizace povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání v kontextu osobnostně orientované předškolní výchovy. 7.) Vývojový mezník vstup dítěte do 1. třídy ZŠ (zápis do ZŠ, počáteční adaptace v první třídě atd.) a problematika předčasného zahájení povinné školí docházky, OŠD, dodatečných OŠD. 8.) Problematika přechodu dítěte mezi preprimárním a primárním vzděláváním v kontextu vývojových trendů v Evropě a inspirace pro řešení problematiky v ČR.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (28.01.2020)

European Commission/EACEA/Eurydice. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.

BEDNÁŘOVÁ, J. et al. Školní zralost a její diagnostika. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-319-3.

BEDNÁŘOVÁ, J. & ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Edika, 2015. ISBN 978-80-266-0658-1.

DANDOVÁ, E., KROPÁČKOVÁ, J., NÁDVORNÍKOVÁ, H., PRAVCOVÁ, D. & PŘÍKAZSKÁ, I. Školní zralost a odklady školní docházky. Praha: Raabe, 2018. ISBN 978-80-7496-373-5.

GREGER, D., SIMONOVÁ, J, STRAKOVÁ, J. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: UK PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-861-5

CHVAL, M. & KROPÁČKOVÁ, J. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vztah k dosahovaným kognitivním výsledkům. Orbis schoale. 2017, 11 (2), 93–117. ISSN

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora. Právo na šanci: předškolní výchova v Německu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. 327 stran. ISBN 978-80-7290-927-8.

OECD. Education at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2019.

SYSLOVÁ, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, J. & FIKAROVÁ, T. (2018). Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.

ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, I. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: PedF, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.

 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D. (29.01.2020)

Odkaz na kurz v Moodle je:  https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=8850 (heslo pro hosta je akreditacePPV2020)