PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modely preprimárního vzdělávání v zahraničí - OPN01N134A
Anglický název: Foreign Models of Pre-Elementary Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Prerekvizity : OPN01N120A
Je záměnnost pro: OKN01N134A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (03.05.2017)
Studenti budou v rámci kurzu uvedeni pro problematiky modelů preprimárního vzdělávání v zahraničí. Kurz seznamuje studenty se základními typy systémů předškolního vzdělávání a rané péče v zahraničí v kontextu nastavení vzdělávací a sociální politiky daných zemí a Evropské unie. Kurz nabízí hlubší vhled do specifik fungování daných systémů na příkladu vybraných modelových zemí a tematizuje specifické problémy předškolního vzdělávání v daných zemích. Cílem kurzu je vést studenty k hlubšímu pochopení a reflexi vybraných problémů předškolního vzdělávání, které se pojí se specifiky nastavení daných modelů předškolního vzdělávání v zahraničí. Záměrem kurzu je nacházet inspirace pro vlastní pedagogickou práci i směřování českého předškolního vzdělávání. Součástí kurzu budou práce s mezinárodními studiemi, video ukázkami práce předškolních zařízení z vybraných zemí, práce s aktuálními informacemi o daných zemích a jejich modelech publikovanými na portálech Evropské komise, OECD, UNESCO, DECET a dalších mezinárodních organizací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (28.01.2022)

Cílem kurzu je vést studenty k hlubšímu pochopení a reflexi vybraných problémů předškolního vzdělávání, které se pojí se specifiky nastavení daných modelů předškolního vzdělávání v zahraničí. Záměrem kurzu je nacházet inspirace pro vlastní pedagogickou práci i směřování českého předškolního vzdělávání.
Součástí kurzu budou práce s mezinárodními studiemi, video ukázkami práce předškolních zařízení z vybraných zemí, práce s aktuálními informacemi o daných zemích a jejich modelech publikovanými na portálech Evropské komise, OECD, UNESCO, DECET a dalších mezinárodních organizací.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (28.01.2022)

Výuka se bude realizovat v prezenční formě.

V případě přechodu na distanční výuku bude využit MS Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9fdc47adfe5349f6a4e5ffe4a8f36ac6%40thread.tacv2/conversations?groupId=e45d676e-cb24-40fe-8992-5bc74d82a1e9&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Přístupový kód získají studenti na začátku semestru od vyučujících mailem.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (03.05.2017)

Základní studijní literatura

EUROPEAN COMMISSION/EACEA/EURYDICE/EUROSTAT. Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. 2014 Edition. Eurydice and Eurostat Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.

OECD. Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care,

OECD Publishing, Paris, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264233515-en

SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I., PRŮCHA, J.. Péče a vzdělávání dětí v raném věku. Komparace české a zahraniční studie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 987-80-7478-354-8.

 

Doporučená studijní literatura

BRAY, M., ADAMSON. B., MASON, M. Comparative Education Research. Approaches and Methods. CERC Studies in Comparative Education 19. Hong Kong: University of Hong Kong, CERC, Springer, 2007. ISBN 978-1-4020-6188-2.

OECD. Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. OECD, 2012. ISBN 978-92-64-12325-0.

PRŮCHA, J. Srovnávací pedagogika. Praha, Portál 2006. 263 s. ISBN 80-7367-155-7

VÁŇOVÁ, M. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (28.01.2022)

- přednáška

- individuální a skupinové studium odborných textů v češtině i angličtině

- videoanalýza

- diskuse, reflexe aktuálních témat

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (16.02.2021)

Kurz bude zakončen ústní zkouškou v podobě individuální prezentace vybraného problému za nákladě studia zahraniční literatury.

Podmínkou splnění kurzu je účast na kontaktní výuce, splnění úkolů v Moodle a složení zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (16.02.2021)

1.       Úvod a UNESCO, ISCED 2011 – přečíst ISCED 2011

2.       Práce s dokumentem Key Data on ECEC 2019: access, policy integration

3.       Doporučení pro ECEC v předškolním vzdělávání v Evropě: Doporučení Evropské Rady 2019

4.       Kurikula v ISCED 0

5.       Inkluze

6.       Programy podporující integraci dětí do vzdělávacího systému

7.       Jazyky

8.       Odborná příprava učitelů v ISCED 0

9.       Individuální práce na prezentaci

10.   Společná prezentace jednotlivých témata jejich reflexe

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (10.02.2022)

Všechny studijní opory jsou v Moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5012

Kód ke vstupu do kurzu získají studenti na začátku semestru od vyučující.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK